Julkaistu: 2013-05-03 13:00:01 CEST
YIT
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Finland, 2013-05-03 13:00 CEST -- YIT OYJ                      PÖRSSITIEDOTE                            3.5.2013 KLO 14.00

 

 

KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1).


Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.


A. Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Ääniluettelon vahvistaminen


5. Kokouksen laillisuuden toteaminen


6. Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen


YIT Oyj:n hallitus on hyväksynyt 21.2.2013 jakautumissuunnitelman, joka on rekisteröity 22.2.2013 Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. YIT Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Caverion Oyj:lle.


Caverion Oyj:lle siirretään osittaisjakautumisessa YIT Oyj:n kiinteistötekniset palvelut –liiketoiminta. YIT Oyj jatkaa rakentamispalvelut-liiketoimintaa.


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy jakautumissuunnitelman ja päättää YIT Oyj:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.  Jakautuminen ehdotetaan tapahtuvaksi perustettavaan yhtiöön, Caverion Oyj:öön. Caverion Oyj:lle siirtyvät jakautumissuunnitelmassa kerrotulla tavalla YIT-konsernin kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Jakautumisessa vahvistetaan Caverion Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen YIT Oyj jatkaa rakentamispalvelut-liiketoimintaansa. YIT Oyj:n yhtiöjärjestyksen 2 § eli yhtiön toimiala ehdotetaan muutettavaksi jakautumisessa jakautumissuunnitelmasta ilmenevällä tavalla. Muutoksen pääasiallinen sisältö on se, että toimialasta ehdotetaan poistettavaksi viittaukset kiinteistötekniset palvelut –liiketoimintaan.


7. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.


8. Päättäminen Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600 e/kk (79 200 e/v), varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3 900 e/kk (46 800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.


9. Päättäminen Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverion Oyj:n hyväksymän laskun mukaan.


10. Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön internetsivuilla.


11. Caverion Oyj:n tilintarkastajan valitseminen


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että Caverion Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


12. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n hallituksen päättämään Caverion Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:


Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 12 500 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.


Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.


Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.


Osakkeiden hankinta alentaa Caverion Oyj:n jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.


Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.


13. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista


YIT Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:


Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta.


Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.


Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että Caverion Oyj:n hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.


Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.


Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää edellä ehdotetun valtuutuksen perusteella mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta.


Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista.


Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.


Hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.


14. Päättäminen YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa


Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ovat ilmoittaneet eroavansa YIT Oyj:n hallituksesta, mikäli heidät valitaan Caverion Oyj:n hallituksen jäseniksi ja YIT Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. YIT Oyj:n hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) jäsentä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Edelleen hallitus ehdottaa, että eroavien jäsenten tilalle ei valita uusia jäseniä, eli YIT Oyj:n hallituksessa jatkavat Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen.


Ehdotetut muutokset YIT Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärässä ja hallituksen kokoonpanossa tulevat voimaan edellyttäen, että jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.


15. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat


Jakautumissuunnitelma, YIT Oyj:n tilikausien 2010, 2011 ja 2012 tilinpäätökset, toimintakertomukset sekä tilintarkastuskertomukset, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013, YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2013, hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle, tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.5.2013 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi ja yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi viimeistään 1.7.2013.


C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.6.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.


Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään 12.6.2013 jollakin seuraavista tavoista:


a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 044 7437500

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.


Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 12.6.2013 klo 16.00.


Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 5.6.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.6.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.


3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.


Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.


4. Muut tiedot


Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 223 422 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.Helsinki 3.5.2013YIT Oyj

Hallitus

 

 

 

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 


YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.