Julkaistu: 2013-04-25 08:30:01 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013: LIIKEVAIHTO 2,1 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS LIEVÄSTI TAPPIOLLINEN

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 9.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

LIIKEVAIHTO 2,1 MILJOONAA EUROA, LIIKETULOS LIEVÄSTI TAPPIOLLINEN

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2013

  • Liikevaihto 2 082 tuhatta euroa (2012: 2 212).
  • Liikevaihto pieneni 6 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 45 %.
  • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 11 % ja olivat 56 % kokonaisliikevaihdosta (47).
  • Liikevoitto -31 tuhatta euroa (199).
  • Liiketoiminnan kassavirta 1 269 tuhatta euroa (1 580).
  • Tulos ennen veroja -42 tuhatta euroa (voitto 197).
  • Katsauskauden tulos -36 tuhatta euroa (voitto 149).
  • Tulos/osake -0,003 euroa (0,012).

Näkymät tilikaudelle 2013 

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai kasvaa hieman (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoitto jäänee edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta paranee merkittävästi kuluvan vuoden tammi-maaliskuun tasosta.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on viime vuosina julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect -tuoteliiketoiminnan vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan Suomessa, minkä lisäksi vuonna 2013 yhtiö rakentaa uutta kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoa kyseiselle tuotteelle. QPR EnterpriseArchitect tarjoaa ohjelmiston organisaation kokonaisarkkitehtuurin kaikkien ulottuvuuksien joustavaan hallintaan. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteelleen, joka tarjoaa nopean tavan liiketoimintaprosessien automaattiseen kuvaamiseen hyödyntämällä organisaation tietojärjestelmiin tallennettua tietoa. 

Yhtiö myös kehittää asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa, millä se pyrkii sekä kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa että vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään. Kansainvälisen myynnin osalta tämä tapahtuu tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ‑ratkaisuja.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2013 1-3/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
         
Liikevaihto 2 082 2 212 -5,9 9 321
Liikevoitto -31 199 -115,6 874
 % liikevaihdosta -1,5 9,0   9,4
Voitto ennen veroja        -42 197 -121,3 833
Katsauskauden voitto -36 149 -124,2 662
 % liikevaihdosta -1,7 6,7   7,1
         
Tulos/osake, euroa -0,003 0,012 -125,0 0,054
Oma pääoma/osake, euroa           0,236 0,245 -3,7 0,240
         
Liiketoiminnan rahavirta 1 269 1 580 -19,7 1 777
Rahavarat kauden lopussa 2 443 2 283 7,0 1 404
Vapaa kassavirta 1 055 1 405 -24,9 1 165
Nettovelka -2 104 -1 831 14,9 -1 065
Nettovelkaantumisaste, % -71,7 -60,2   -35,7
Omavaraisuusaste, %   53,1 53,3   51,3
Oman pääoman tuotto, % -4,9 19,7   22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,4 22,6   25,5

 RAPORTOINTI                                                                   

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta).

LIIKEVAIHTO

Tammi-maaliskuussa liikevaihto oli 2 082 tuhatta euroa (2 212) ja laski 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laski ohjelmistolisenssien myynnin selvä ja odotettua voimakkaampi alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Tuhatta euroa 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos, % 1-12/ 2012
         
Ohjelmistolisenssit 198 452 -56 1 797
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 771 777 -1 3 223
Ohjelmistojen vuokrat 390 269 45 1 221
Asiantuntijapalvelut 722 714 1 3 080
Yhteensä 2 082 2 212 -6 9 321

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyy ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Tammi-maaliskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 56 %, jota ohjelmistovuokrien liikevaihdon kasvu 45 % ei täysin pystynyt kompensoimaan. Ohjelmistolisenssien edellisen vuoden vertailulukuun vaikutti positiivisesti Malesian julkishallintoon tehty erittäin merkittävä lisenssikauppa. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto oli suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Asiantuntijapalveluissa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta muiden asiantuntijapalvelujen liikevaihto pieneni muun muassa hankkeiden ajallisen siirtymisen takia. QPR odottaa asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kehityksen olevan loppuvuonna nousevaa verrattuna ensimmäisen neljänneksen tasoon.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuosineljänneksellä oli 11 %. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta nousi ja oli 56 % (47).

Liikevaihto segmenteittäin

 

Tuhatta euroa 1-3/ 2013 1-3/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
         
Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 349 1 263 7 5 491
Jälleenmyynti 733 949 -23 3 830
Yhteensä 2 082 2 212 -6 9 321

Tammi-maaliskuussa Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. QPR vahvisti vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan tässä liiketoiminnassa.

Jälleenmyyntiyksikön liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 23 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta, jota ohjelmistovuokrien liikevaihdon kasvu ei täysin pystynyt korvaamaan.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin:

Tuhatta euroa 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos, % 1-12/ 2012
         
Suora- ja OEM-liiketoiminta 18 223 -92 848
Jälleenmyynti 40 81 -51 402
Kohdistamattomat -89 -105 -15 -376
Yhteensä -31 199 -116 874

Vuosineljänneksen liikevaihdon laskiessa 6 % jäi konsernin liikevoitto tappiolliseksi. Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyyntiliiketoiminnan liikevoitto laski vuosineljänneksellä johtuen lähinnä alhaisemmasta liikevaihdosta.

Konsernin kulut kasvoivat 6 % johtuen panostuksista kasvualueisiin. Henkilöstökulut kasvoivat 18 % ja olivat 71 % kokonaiskuluista (64).

Nettorahoituskulut olivat 11 tuhatta euroa (2). Tappio ennen veroja oli 42 tuhatta euroa (voitto 197). Katsauskauden tappio oli 36 tuhatta euroa (voitto 149) ja osakekohtainen tulos ‑0,003 euroa (0,012).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 269 tuhatta euroa (1 580). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2 443 tuhatta euroa (2 283).

Investoinnit katsauskaudella olivat 214 tuhatta euroa (175). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 339 tuhatta euroa (452). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -72 % (-60). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 028 tuhatta euroa (1 938). Sijoitetun pääoman tuotto oli -3 % (23).

Omavaraisuusaste oli 53 % (53). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 935 tuhatta euroa (3 046). Oman pääoman tuotto oli -5 % (20).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Tuotekehitysmenot katsauskaudella olivat 461 tuhatta euroa (403) eli 22 % liikevaihdosta (18). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 110 tuhatta euroa (101). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Katsauskaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 69 tuhatta euroa (67).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 28 henkilöä, mikä vastaa 33 % koko henkilöstöstä.

Katsauskauden aikana ohjelmistotuotekehityksen painopistealueina olivat erityisesti QPR ProcessAnalyzer- sekä QPR EnterpriseArchitect -tuotteet.

Palvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 84 henkilöä (73). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 84 (74). Henkilöstökulut katsauskaudella olivat yhteensä 1 528 tuhatta euroa (1 294).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 183 806 122 084 501 186
Vaihto, euroa 175 137 104 310 437 890
% osakkeista 1,5 1,0 4,0
       
Osake ja markkina-arvo 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 302 603 201 055 285 887
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 142 260 12 243 808 12 158 976
Osakkeenomistajat, kpl 617 588 597
Päätöskurssi, euroa 0,94 0,89 0,95
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 413 724 10 896 989 11 551 027
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 16 716 21 650 106 482
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa 33 286 22 116 31 448
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 273 256 185 958 260 906
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 2,4 1,6 2,3

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

Maaliskuussa QPR ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013–2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin.

Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle yleisölle.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Yhtiö kirjasi katsauskaudella luottotappioita 21 tuhatta euroa (30). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 8 % (21) myyntisaamisten määrästä.

Konsernin myyntisaamisista noin 70 % on euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14 - 15 (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai kasvaa hieman (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoitto jäänee edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta paranee merkittävästi kuluvan vuoden tammi-maaliskuun tasosta.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on viime vuosina julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect -tuoteliiketoiminnan vahvan kasvun arvioidaan jatkuvan Suomessa, minkä lisäksi vuonna 2013 yhtiö rakentaa uutta kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoa kyseiselle tuotteelle. QPR EnterpriseArchitect tarjoaa ohjelmiston organisaation kokonaisarkkitehtuurin kaikkien ulottuvuuksien joustavaan hallintaan. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteelleen, joka tarjoaa nopean tavan liiketoimintaprosessien automaattiseen kuvaamiseen hyödyntämällä organisaation tietojärjestelmiin tallennettua tietoa.

Yhtiö myös kehittää asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa, millä se pyrkii sekä kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa että vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään. Kansainvälisen myynnin osalta tämä tapahtuu tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ‑ratkaisuja.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2013 ovat seuraavat:

  • Osavuosikatsaus Q2/2013: tiistai, 30. heinäkuuta 2013
  • Osavuosikatsaus Q3/2013: tiistai, 29. lokakuuta 2013

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2013 1-3/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
         
Liikevaihto 2 082 2 212 -6 9 321
Liiketoiminnan muut tuotot 32 15 113 158
         
Materiaalit ja palvelut 61 87 -30 402
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 528 1 294 18 5 491
Liiketoiminnan muut kulut 383 480 -20 2 031
Käyttökate 142 366 -61 1 555
         
Poistot 173 167 4 681
Liikevoitto -31 199 -116 874
         
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -2 450 -41
Voitto ennen veroja -42 197 -121 833
         
Tuloverot 6 -48 -113 -171
Katsauskauden voitto -36 149 -124 662
         
Katsauskauden voiton jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille -36 173   662
  Määräysvallattomien omistajien osuus - -24   -
  Yhteensä -36 149   662
         
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) -0,003 0,012 -125 0,054
         
Konsernin laaja tuloslaskelma:        
Katsauskauden voitto -36 149   662
Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin        
siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät        
  muuntoerot 2 -48   -103
  Muihin eriin liittyvät verot - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto -34 101   559
         
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:        
  Emoyhtiön omistajille -34 125   559
  Määräysvallattomien omistajien osuus - -24   -
  Yhteensä -34 101   559

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 540 1 745 1 557 -1
Liikearvo 513 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 197 141 140 41
Muut pitkäaikaiset varat 122 84 120 2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 372 2 483 2 330 2
                                     
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 745 2 870 3 111 -12
Rahat ja pankkisaamiset 2 443 2 283 1 404 74
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 188 5 153 4 515 15
         
Varat yhteensä 7 560 7 636 6 845 10
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 21 0
Omat osakkeet -273 -186 -261 5
Muuntoerot -167 -114 -169 -1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 5 0
Kertyneet voittovarat 1 990 1 993 2 026 -2
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 935 3 078 2 981 -2
Määräysvallattomien omistajien osuus - -32 -  
Oma pääoma yhteensä 2 935 3 046 2 981 -2
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korolliset velat 113 226 113 0
Korottomat velat 66 85 71 -7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 179 311 184 -3
         
Lyhytaikaiset velat:        
Osto- ja muut velat 4 219 4 053 3 452 22
Korolliset velat 226 226 226 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 445 4 279 3 678 21
         
Velat yhteensä 4 625 4 590 3 862 20
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 560 7 636 6 845 10

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
         
Tuhatta euroa 1-3/ 2013 1-3/
2012
Muutos, % 1-12/ 2012
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
Katsauskauden voitto -36 149 -124 662
Oikaisut tilikauden tulokseen 166 142 17 548
Käyttöpääoman muutokset 1 188 1 297 -8 744
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -4 -11 -64 -39
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 2 3 -33 21
Maksetut verot liiketoiminnasta -47 0   -159
Liiketoiminnan rahavirta      1 269 1 580 -20 1 777
         
Investointien rahavirta:        
Ostetut tytäryhtiöt -3 -   -81
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -214 -175 22 -612
Investointien rahavirta       -217 -175 24 -693
         
Rahoituksen rahavirrat:        
Lainojen takaisinmaksut - -113   -226
Omien osakkeiden osto -12 -28 -57 -103
Osingon maksu - -   -367
Rahoituksen nettorahavirta -12 -141 -91 -696
         
Rahavarojen muutos 1 040 1 264 -18 388
Rahavarat tilikauden alussa   1 404 1 020 38 1 020
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -1   -4
Rahavarat tilikauden lopussa  2 443 2 283 7 1 404

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA        
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-
erot
Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-
varat
Määräys-vallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Omien osakkeiden hankinta       -28       -28
Tilikauden laaja tulos     -48     173 -24 101
Oma pääoma 31.3.2012 1 359 21 -114 -186 5 1 993 -32 3 046
Osingonmaksu           -367   -367
QPR CIS Oy:n 20 % vähemmistöosuuden hankinta           -89 8 -81
Omien osakkeiden hankinta       -75       -75
Tilikauden laaja tulos     -55     489 24 458
Oma pääoma 31.12.2012 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981
Omien osakkeiden hankinta       -12       -12
Katsauskauden laaja tulos     2     -36   -34
Oma pääoma 31.3.2013 1 359 21 -167 -273 5 1 990 - 2 935

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 
KONSERNIN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
       
Tuhatta euroa 1-3/
2013
1-3/
2012
1-12/
2012
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 5 004
Lisäykset 138 129 427
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 1 159
Lisäykset 76 46 117
       
       
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-3/
2013
1-3/
2012
1-12/
2012
       
Korolliset velat 1.1. 339 566 566
Vähennykset - -113 -226
Korolliset velat 31.3. 339 452 339

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
         
Tuhatta euroa 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 0
         
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 404 205 397 2
  2-5 vuoden sisällä erääntyvät 11 77 91 -88
  Yhteensä 415 282 488  
         
Omat vastuut yhteensä 1 752 1 619 1 825 -4

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
           
Tuhatta euroa 1-3/ 2013 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
           
Liikevaihto 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212
Liiketoiminnan muut tuotot 32 104 18 21 15
           
Materiaalit ja palvelut 61 100 100 115 87
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294
Liiketoiminnan muut kulut 383 620 379 552 480
Käyttökate 142 451 339 398 366
           
Poistot 173 171 174 168 167
Liikevoitto -31 281 165 230 199
           
Rahoitustuotot ja  -kulut -11 -9 4 -34 -2
Voitto ennen veroja -42 271 169 196 197
           
Tuloverot 6 -34 -17 -72 -48
Katsauskauden voitto -36 237 152 124 149

 

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT    
           
Tuhatta euroa 1-3/ 2013 1-3/ 2012 Muutos, % 1-12/ 2012
           
Liikevaihto        
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 349 1 263 7 5 491
  Jälleenmyynti 733 949 -23 3 830
  Yhteensä 2 082 2 212 -6 9 321
           
Käyttökate        
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 118 324 -64 1 251
  Jälleenmyynti 113 148 -24 680
  Kohdistamattomat -89 -105 -15 -376
  Yhteensä 142 366 -61 1 555
           
Liikevoitto        
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 18 223 -92 848
  Jälleenmyynti 40 81 -51 402
  Kohdistamattomat -89 -105 -15 -376
  Yhteensä -31 199 -116 874
           
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -2 450 -41
Tuloverot 6 -48 -113 -171
Katsauskauden voitto -36 149 -124 662
           
Muut tiedot:        
           
Poistot        
  Suora- ja OEM-liiketoiminta 100 101 -1 403
  Jälleenmyynti 73 66 11 278
  Yhteensä 173 167 4 681

Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta.

 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
   
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2013 tai 31.3.2013 1-3/2012 tai 31.3.2012 1-12/2012 tai 31.12.2012
       
Liikevaihto 2 082 2 212 9 321
Liikevaihdon muutos, % -5,9 8,7 23,6
Liikevoitto -31 199 874
 % liikevaihdosta -1,5 9,0 9,4
Voitto ennen veroja -42 197 833
 % liikevaihdosta -2,0 8,9 8,9
Katsauskauden voitto -36 149 662
 % liikevaihdosta -1,7 6,7 7,1
       
Oman pääoman tuotto, % -4,9 19,7 22,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,4 22,6 25,5
Korollinen vieras pääoma 339 452 339
Rahavarat 2 443 2 283 1 404
Vapaa kassavirta 1 055 1 405 1 165
Nettovelka -2 103 -1 831 -1 065
Oma pääoma 2 935 3 046 2 981
Nettovelkaantumisaste, % -71,7 -60,2 -35,7
Omavaraisuusaste, % 53,1 53,3 51,3
Taseen loppusumma 7 560 7 636 6 845
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 214 175 518
% liikevaihdosta 10,3 7,9 5,6
Tuotekehitysmenot 461 403 1 619
% liikevaihdosta 22,1 18,2 17,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 84 74 78
Henkilöstö kauden alussa 81 73 73
Henkilöstö kauden lopussa 84 73 81
       
Tulos/osake, euroa -0,003 0,012 0,054
Oma pääoma/osake, euroa 0,236 0,245 0,240