Publicerad: 2013-04-17 14:40:18 CEST
TrustBuddy AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämman 2013

Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har idag avhållit årsstämma varvid bland annat följande beslut fattades.

  • Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012 fastställdes.
  • Det beslutades att lämna utdelning om 0,9 öre per aktie samt att överföra resterande del av Bolagets fria egna kapital i ny räkning. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för utdelningen.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret 2012.
  • Det beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla arvode med 25.000 kronor per ordinarie ledamot och med 35.000 kronor för styrelsens ordförande respektive att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning. KPMG omvaldes som revisionsbolag.
  • Rune Glasø, Eivind Jørundland, Linus Lönnroth, Trond Ramslie och Alf Erik Skuland omvaldes till styrelseledamöter. Jens Glasø har avböjt omval som styrelseledamot och lämnar således sin post som styrelseledamot men kvarstår som verkställande direktör. I samband med detta lämnar Jens Glasø även sin styrelsepost i dotterbolaget TrustBuddy AB, men kvarstår även där som verkställande direktör.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Sådana emissioner får under året innebära en total utspädning av högst 20 % av aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,
investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at

NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Arsstammokommunike_2013_TrustBuddy_International.pdf