Publicerad: 2013-04-10 15:03:59 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Ökning av antalet aktier och aktiekapitalet i ALM Equity AB (PUBL)

Styrelsen för ALM Equity AB (PUBL) beslutar om inlösen av preferensaktier och minskning av aktiekapitalet

Stockholm, 2013-04-10 15:03 CEST --  

  • I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 3 april 2013 (se kommuniké publicerad den 3 april 2013) har emissionerna av preferens- och stamaktier slutligt registrerats varvid bolagets aktiekapital ökade till 111 700 560 kronor och antalet preferensaktier ökade till 1 015 456 samt antalet stamaktier ökade till 10 154 600.
  • Styrelsen för ALM Equity AB (publ) har onsdagen den 10 april 2013, i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 3 april 2013, beslutat att lösa in 253 864 preferensaktier motsvarande var fjärde preferensaktie i bolaget varvid aktiekapitalet minskas med 2 538 640 kronor. Inlösen sker utan vederlag. Ett belopp motsvarande minskningsbeloppet förs över till reservfonden. Avstämningsdag för inlösen är den 19 april 2013 innebärande att den 16 april 2013 är sista dag då handel i preferensaktien sker före inlösen. Från och med den 17 april 2013 handlas preferensaktien efter vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.

 

Beräknade effekter på värdet av preferensaktien

Nedanstående exempel (som också framgår av kommunikén från den 3 april 2013) illustrerar styrelsens bedömning av effekterna på värdet av preferensaktien till följd av förändringen

Bolagets preferensaktie har för närvarande följande ekonomiska villkor:

Årlig utdelning (halvårsvis):                                               5 kronor

Inlösenvärde:                                                                    100 kronor

Uppräkningsbelopp:                                                          5%

Aktiekurs preferensaktie, innan offentliggörande:            71,50 kronor

Avkastningskrav, ca:                                                        7%

Totalt värde (4 st preferensaktier), ca:                         286 kronor

Aktiemarknaden värderar bolagets aktie till ca 71,5% av inlösenvärdet på grund av att avkastningskravet på bolagets aktie är av marknaden satt till ca 7%.

Om preferensaktierna värderas på samma sätt efter inlösen och ändringen av de ekonomiska villkoren kommer värderingen vara enligt nedan från den 17 april 2013:

Årlig utdelning (kvartalsvis):                                              8,40 kronor

Inlösenvärde:                                                                    120 kronor

Uppräkningsbelopp:                                                          8,5%

Aktiekurs preferensaktie:                                                  120 kronor

Avkastningskrav:                                                               7%

Totalt värde (3 st preferensaktier):                                360 kronor

Totalt borde, enligt styrelsens bedömning och baserat på ovanstående förutsättningar, varje kvarvarande preferensaktie från den 17 april 2013 öka i värde till 120 kronor, allt annat lika.

 

Tidplan

  • 16 april     Sista dag för handel i preferensaktien före vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.
  • 17 april     Första dag för handel i preferensaktien efter vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.

OBS handel som sker per den 17 april 2013 sker med fyra dagars likvidschema istället för som normalt tre dagars likvidschema. Detta innebär att aktier som överlåts den 17 april 2013 kommer att levereras först den 23 april 2013.

  • 18 april     Bolagsverket registrerar styrelsebeslut om inlösen.
  • 19 april     Avstämningsdag för vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.
  • 23 april     Inlösen beräknas vara verkställd.
  • 23 april     Bolagsverket registrerar fondemissionen av preferensaktier till stamaktieägarna och bolagsordningsändring nr 3.
  • 3 maj        Avstämningsdag fondemissionen.

Observera att tidplanen ovan förutsätter att registreringar hos Bolagsverket sker vid ovan angivna tidpunkter. Tidplanen kan komma att förskjutas för det fall så ej sker.

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se