Paskelbta: 2013-04-09 09:45:10 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcijų išpirkimo ir apmokėjimo tvarkos bei kainos

Vilnius, Lietuva, 2013-04-09 09:45 CEST -- Akcinė bendrovė „INVALDA“, įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius (toliau – AB „INVALDA“ arba bendrovė) praneša, kad 2013 m. balandžio 9 d. neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtinus atskyrimo sąlygas, nuo 2013 m. balandžio 10 d. bendrovė pradės savų akcijų išpirkimą. Akcininkai, kurių turimų AB „INVALDA“ akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 akcinės bendrovės įstatinio kapitalo, per 45 dienas (nuo 2013 m. balandžio 10 d. iki 2013 m. gegužės 24 d.) galės parduoti savo akcijas bendrovei.   

Akcijų išpirkimas bus vykdomas per AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos (toliau – Birža) oficialaus siūlymo rinką. Išperkamų akcijų apmokėjimo kaina yra lygi visų per Biržos prekybos sistemą per 6 mėnesius iki visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl atskyrimo, dienos sudarytų sandorių bendrovės akcijomis kainos svertiniam vidurkiui ir sudaro - 8,076 litus (2,339 eurų).    

Maksimalus išperkamų akcijų kiekis yra 5.180.214 vienetų, t.y. 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo.   

Pavedimai parduoti akcijas bus kaupiami visą laikotarpį. Už išperkamas akcijas bus atsiskaitoma kitą darbo dieną po sandorio sudarymo.   

Norintys parduoti akcijas akcininkai turėtų kreiptis į bet kurį banką arba finansų maklerio įmonę, turintį teisę pateikti pavedimus Biržoje.  

Teisę pateikti pavedimus parduoti bendrovei akcijas turi AB „INVALDA“ akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra mažesnė, negu 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus akcininkus, kuriems ši teisė yra apribota pagal atskyrimo sąlygas.   

Akcijų išpirkimas neįvyks, jeigu: (i) reikalaujamų išpirkti akcijų nominali vertė viršys 1/10 AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo; arba (ii) pavedimus parduoti akcijas pateiks akcininkai, kurie pagal atskyrimo sąlygas atskyrimo metu negali perleisti bendrovei savo turimų akcijų. Paaiškėjus vienai iš aukščiau nurodytų aplinkybių, akcijos iš akcininkų, pareikalavusių išpirkti akcijas, išperkamos nebus. Apie šį faktą bendrovė nedelsiant paskelbs dienraštyje „Lietuvos rytas“, Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir interneto svetainėje www.invalda.lt. 

         Dėl papildomos informacijos kreiptis:
         Dalius Kaziūnas
         Prezidentas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El. paštas dalius@invalda.lt