Paskelbta: 2013-04-05 08:56:51 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2013-04-26 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2013 m. balandžio 26 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2012 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2012 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2012 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti 2012 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. Lt Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 metų pabaigoje 14,138 4,095
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2011 metus 2,986 865
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 0
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 11,152 3,230
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 5,175 1,499
7) Pervedimai iš rezervų 354 103
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 16,681 4,831
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 203 59
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.21 lt (0.0608 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 2,508 726
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 13,820 4,003

 

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2014 m. balandžio 25 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1.45 EUR (5.00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR (1.00 Lt).

Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2013, 2014 ir 2015 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sprendimo projektas:
1) Bendrovės finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę KPMG Baltics, UAB.
2) Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         tel. 8-441-55102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus, pasibaigusius 2012 m. gruodzio 31 d..pdf
Patvirtinimas LT.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus, pasibaigusius 2012 m. gruodzio 31 d..pdf