Paskelbta: 2013-04-04 11:13:34 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2013-04-04 11:13 CEST -- Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Lietuvos energija, AB (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2013 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 30  d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 30 d. 8.55 val.

Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2013 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimo projektai:

1. Dėl Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių 2012 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.

„Pritarti Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių 2012 metų konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl 2012 metų audituoto konsoliduotų ir Lietuvos energija, AB metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti 2012 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir Lietuvos energija, AB metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2012 metų Lietuvos energija, AB pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2012 metus paskirstymą (pridedama)“. 

4. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos nario išrinkimo.

„Išrinkti [vardas, pavardė] (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) Lietuvos energija, AB valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos“. 

5. Dėl 455 MW kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos projekto metu sukurto turto įkeitimo.

„5.1. Siekiant užtikrinti prievolių (įskaitant netesybų sumokėjimą ir nuostolių atlyginimą) pagal 2010 m. kovo 31 d. Kredito sutartį Nr. 10-021291-IN su visais jos pakeitimais (toliau Sutartis), sudarytą tarp AB Lietuvos elektrinė, kurios visas teises ir pareigas perėmė Lietuvos energija, AB, ir „Swedbank“, AB, AB SEB banko, Nordea Bank Finland Plc, AB DnB banko ir Danske Bank A/S, įvykdymą, pritarti bet kokio Lietuvos energija, AB priklausančio turto (nekilnojamųjų daiktų, kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių ir kito kilnojamojo turto) įkeitimui, tačiau ne didesne apimtimi, nei tai nurodyta Sutartyje ir vėlesniuose jos pakeitimuose.

5.2. Siekiant užtikrinti prievolių (įskaitant netesybų sumokėjimą ir nuostolių atlyginimą) pagal 2010 m. vasario 18 d. Kredito sutartį Nr. 40324 su visais jos pakeitimais (toliau Kredito sutartis), sudarytą tarp AB Lietuvos elektrinė, kurios visas teises ir pareigas perėmė Lietuvos energija, AB, ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (European Bank for Reconstruction and Development), įvykdymą,  pritarti bet kokio Lietuvos energija, AB priklausančio turto (nekilnojamųjų daiktų, kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių ir kito kilnojamojo turto) įkeitimui, tačiau ne didesne apimtimi, nei tai nurodyta Kredito sutartyje ir vėlesniuose jos pakeitimuose“.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

         Ernesta Dapkienė
         Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė
         Tel. +370 528 33696
         ernesta.dapkiene@le.lt


LE 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos ir įmonės finansinės ataskaitos.pdf
LE 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.pdf