Publicerad: 2013-04-03 17:20:16 CEST
ALM Equity AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

ALM Equity: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL) DEN 3 APRIL 2013

Stockholm, 2013-04-03 17:20 CEST --  

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ) höll extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013 i Stockholm. Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag vilket bland annat innefattar ändring av bolagsordning som medför rätt för styrelsen att besluta om inlösen av var fjärde preferensaktie, ändring av de ekonomiska villkoren för preferensaktierna, utjämningsemissioner av tre preferensaktier och av 70 stamaktier samt beslut om fondemission till stamaktieägarna.

   

FÖLJANDE HUVUDSAKLIGA BESLUT FATTADES PÅ BOLAGSSTÄMMAN

  

Beslut om bolagsordningsändringar

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i tre steg innebärande bland annat följande ändringar:

 • Styrelsen äger rätt att fram till och med den 23 maj 2013 besluta om att vederlagsfritt lösa in högst 253 864 preferensaktier motsvarande högst var fjärde preferensaktie i bolaget.
 • De ekonomiska villkoren för preferensaktierna ändras så att inlösenbeloppet uppgår till 120 kronor, gränserna för den årliga utdelningen uppgår till 8,40 kronor per år, utdelning skall ske kvartalsvis med 2,10 kronor och faktorn för uppräkningsbeloppet ändras till 8,50 procent.
 • Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 kronor och att antalet aktier ändras till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

Riktade nyemissioner av preferensaktier och stamaktier

Bolagsstämman beslutade att emittera tre stycken preferensaktier till Louise Eklund i syfte att bolagets totala antal preferensaktier skall bli jämnt delbart med fyra. Emissionen av preferensaktier innebär att bolagets aktiekapital ökar till 111 699 860 kronor och att antalet preferensaktier ökar till 1 015 456 stycken.

Bolagsstämman beslutade att emittera 70 stycken stamaktier till Louise Eklund i syfte att bolagets totala antal stamaktier skall bli jämnt delbart med 200. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar till 111 700 560 kronor och att antalet stamaktier ökar till 10 154 600 stycken.

Beslut om fondemission

Bolagsstämman beslutade om en fondemission med utgivande av 50 773 nya preferensaktier att fördelas till stamaktieägarna varvid 200 stamaktier berättigar till en preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 200 kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Beräknade effekter på värdet av preferensaktien

Styrelsens bedömning av effekterna på värdet av preferensaktien till följd av förändringen ges i exemplet nedan:

Bolagets preferensaktie har för närvarande följande ekonomiska villkor:

Årlig utdelning (halvårsvis):                                              5 kronor

Inlösenvärde:                                                                   100 kronor

Uppräkningsbelopp:                                                         5%

Aktiekurs preferensaktie, innan offentliggörande:            71,50 kronor

Avkastningskrav, ca:                                                        7%

Totalt värde (4 st preferensaktier), ca:                         286 kronor

Aktiemarknaden värderar bolagets aktie till ca 71,5% av inlösenvärdet på grund av att avkastningskravet på bolagets aktie är satt av marknaden till ca 7%.

Om preferensaktierna värderas på samma sätt efter inlösen och ändringen av de ekonomiska villkoren kommer värderingen vara enligt nedan från den 17 april 2013:

Årlig utdelning (kvartalsvis):                                              8,40 kronor

Inlösenvärde:                                                                    120 kronor

Uppräkningsbelopp:                                                         8,5%

Aktiekurs preferensaktie:                                                 120 kronor

Avkastningskrav:                                                              7%

Totalt värde (3 st preferensaktier):                               360 kronor

Totalt borde, enligt styrelsens bedömning och baserat på ovanstående förutsättningar, varje kvarvarande preferensaktie från den 17 april 2013 öka i värde till 120 kronor, allt annat lika.

Preliminär tidplan

 • 10 april     Registrering av utjämningsemissionerna samt bolagsordningsändringar nr 1 och 2.
 • 10 april     Styrelsen beslutar att minska aktiekapitalet och att vederlagsfritt lösa in var fjärde preferensaktie.
 • 16 april     Sista dag för handel i preferensaktien före vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.
 • 17 april     Första dag för handel i preferensaktien efter vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.

   OBS handel som sker per den 17 april sker med fyra dagars likvidschema istället för som normalt tre dagars likvidschema.

 • 18 april     Bolagsverket registrerar styrelsebeslut om inlösen.
 • 19 april     Avstämningsdag för vederlagsfri inlösen av var fjärde preferensaktie.
 • 23 april     Inlösen beräknas vara verkställd.
 • 23 april     Bolagsverket registrerar fondemissionen och bolagsordningsändring nr 3.
 • 3 maj        Avstämningsdag fondemissionen.

Observera att tidplanen ovan förutsätter att registreringar hos Bolagsverket sker vid ovan angivna tidpunkter. Tidplanen kan komma att förskjutas för det fall så ej sker.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se