Paskelbta: 2013-03-28 16:41:10 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2013-03-28 16:41 CET --  

2013 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2012 metų konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 15.142.467 litais, išleidžiant 15.142.467 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 6,4475 %).

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimų:

Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 250.000.000 (du šimtai penkiasdešimt milijonų) litų. Jis padalintas į 250.000.000 (du šimtus penkiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“

Pakeisti banko įstatų 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

7.1. Banko Stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 8 (aštuonių) narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.

Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

11.1 Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą, rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą. Komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato priežiūros institucijos teisės aktai, šie įstatai, komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai.”

Įgalioti, (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus.

 

8) nuspręsta stebėtojų tarybos narių šiame susirinkime nerinkti.

 

Administracijos vadovas Audrius Žiugžda

         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.


Finans_ataskaitos_2012.pdf
Konsiliduotas_metinis_pranesimas.pdf
Audito_isvada_2012.PDF
pelno_nuostoliu_paskirstymas lt.pdf