Paskelbta: 2013-03-21 08:38:40 CET
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcijų išpirkimo bei atsiskaitymo už jas tvarkos

Vilnius, Lietuva, 2013-03-21 08:38 CET -- Akcinės bendrovės „INVALDA“, įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius (toliau – AB „INVALDA“ arba bendrovė), valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 4 d. ir 2013 m. vasario 13 d. paskelbtomis AB „INVALDA“ atskyrimo sąlygomis, atsižvelgdama į tai, kad atskyrimo metu AB „INVALDA“ akcininkams skirstant akcijas neproporcingai jų dalims bendrovės įstatiniame kapitale, akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 akcinės bendrovės įstatinio kapitalo, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo atskyrimo sąlygų patvirtinimo turi teisę pareikalauti, kad bendrovė išpirktų jų akcijas, patvirtino šią AB „INVALDA“ akcijų (toliau – akcijos) išpirkimo tvarką:

Akcijų išpirkimas bus vykdomas per AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržos (toliau – Birža) oficialaus siūlymo rinką. Akcijos bus išperkamos už kainą, lygią visų per Biržos prekybos sistemą per 6 mėnesius iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtinti atskyrimo sąlygas, dienos sudarytų sandorių bendrovės akcijomis kainos svertiniam vidurkiui. Išpirkimo kaina bus nustatyta litais. Apskaičiuotas svertinis akcijos kainos vidurkis bus apvalinamas į didesnę pusę iki trijų skaitmenų po kablelio. Tiksli akcijų išpirkimo kaina bus nustatyta ir paskelbta AB „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2013 m. balandžio 9 d., jeigu susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtins atskyrimo sąlygas.

Akcijų išpirkimas prasidės kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl atskyrimo ir patvirtinusio atskyrimo sąlygas, ir truks 45 kalendorines dienas. Pavedimai parduoti akcijas bus kaupiami visą akcijų išpirkimo laiką. Už išperkamas akcijas bus atsiskaitoma kitą darbo dieną po sandorio sudarymo. Maksimalus išperkamų akcijų kiekis yra 5.180.214 vienetų, t.y. 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo.

Teisę pateikti pavedimus parduoti bendrovei akcijas turi AB „INVALDA“ akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė yra mažesnė, negu 1/10 bendrovės įstatinio kapitalo, išskyrus akcininkus, kuriems ši teisė yra apribota pagal atskyrimo sąlygas. Norintys parduoti akcijas akcininkai turėtų kreiptis į bet kurį banką arba finansų maklerio įmonę, turintį teisę pateikti pavedimus Biržoje.

Akcijų išpirkimas neįvyks, jeigu: (i) reikalaujamų išpirkti akcijų nominali vertė viršys 1/10 AB „INVALDA“ įstatinio kapitalo; arba (ii) pavedimus parduoti akcijas pateiks akcininkai, kurie pagal atskyrimo sąlygas atskyrimo metu negali perleisti bendrovei savo turimų akcijų. Paaiškėjus vienai iš aukščiau nurodytų aplinkybių, akcijos iš akcininkų, pareikalavusių išpirkti akcijas, išperkamos nebus. Apie šį faktą bendrovė nedelsiant paskelbs dienraštyje „Lietuvos rytas“, Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir interneto svetainėje www.invalda.lt

         Dėl papildomos informacijos kreiptis:
         Dalius Kaziūnas
         Prezidentas
         Tel. (8 5) 273 3278
         El. paštas dalius@invalda.lt