Publicerad: 2013-03-20 08:00:00 CET
TrustBuddy AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.

TidpunktOnsdagen den 17 april 2013, klockan 12:00
Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 11 april 2013, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Wallingatan 12, 111 60 STOCKHOLM eller per e-post: info@trustbuddy.com, senast torsdagen den 11 april 2013, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 11 april 2013 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Utseende av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av en justeringsman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om:

(a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

(c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

 1. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 5. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG

Punkt 2

Det föreslås att advokat Adam Söderqvist utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en vinstutdelning om 0,9 öre per aktie samt att överskjutande del av Bolagets fria egna kapital överförs i ny räkning. Det föreslås att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdagen.

Punkt 10-12

Det föreslås att;

a)   arvode skall utgå till styrelseledamöterna med 25.000 kronor vardera och med 35.000 kronor till styrelsens ordförande;

b)   ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning;

c)   nuvarande styrelseledamöter omväljs för ytterligare en period, dock med undantag för Jens Glasø som avböjt att ställa upp för omval, och

d)   KPMG AB omväljs till revisionsbolag (KPMG AB har aviserat att avsikten är att utse Roger Mattsson som huvudansvarig revisor).

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20 % av aktiekapitalet.

HANDLINGAR

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.trustbuddyinternational.com under samma perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i mars 2013

TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

 


Kallelse till årsstämma 2013 - TrustBuddy International AB (publ).pdf