Publicerad: 2013-03-19 15:35:34 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Beslut om nyemission och utfall av teckning

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har tidigare fattat beslut om en riktad nyemission av högst 8.000.000 aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie att erläggas kontant. Aktiekapitalet kunde enligt beslutet öka med högst 313.992 kronor.  Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som lämnades på årsstämman i juni 2012. Nyemissionen beslutades i syfte att inhämta kapital som behövs i den fortsatta expansionen av Bolagets verksamhet på befintliga och nya marknader.

Styrelsen har idag beslutat att avbryta den tidigare meddelade nyemissionen och samtidigt beslutat om en ny nyemission med identiska villkor som den tidigare, dock med ändring av teckningskursen från 1,10 kronor till 1,05 kronor, d.v.s. 0,05 kronor lägre än den ursprungliga. Skälet till detta är för att uppnå överensstämmelse med den underliggande överenskommelsen med tecknarna och är uteslutande hänförlig till valutakursförändringar (NOK/SEK) i tiden mellan tidigare beslutet och det nu fattade nyemissionsbeslutet. I övrigt överensstämmer alltså de nya emissionsvillkoren i sin helhet med de tidigare villkoren. Beslutet fattas med stöd av samma bemyndigande (som lämnades på årsstämman i juni 2012). Emissionskursen är c:a 13 % högre än stängningskursen senaste handelsdagen före dagens beslut.

Den nu beslutade nyemissionen har erhållit en teckning om 6.431.497 stycken aktier i Bolaget, innebärandes en aktiekapitalsökning om 252.429,83 kronor. Utspädningseffekten motsvarar c:a 2,3 % av utestående aktier i TrustBuddy. Teckningen tillför Bolaget c:a 6,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Jens Glasø kommenterar:

"Det är glädjande att vi fått det stora intresset från nya investerare och särskilt eftersom teckningskursen är på en klart högre nivå än senaste betalkurs vilket tydligt markerar att vi nu har fått in långsiktiga investerare som tror på företaget och affärsmodellen."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50,
investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at

NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande 2013-03-19.pdf