Publicerad: 2013-03-04 09:02:09 CET
ALM Equity AB
Kallelse till extra bolagsstämma

ALM Equity AB: STYRELSEN I ALM EQUITY AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

- Föreslår ändrade villkor för preferensaktier samt fondemission av preferensaktier samt fondemission av preferensaktier till stamaktieägarna Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier med 8,40 kr per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 2,10 kr

Stockholm, 2013-03-04 09:02 CET --

Förslaget i korthet

  • Inlösen av var fjärde preferensaktie utan ersättning
  • Utdelningen på kvarvarande preferensaktier ökar från 5,00 kronor preferensaktie med halvårsvis utbetalning om 2,50 kr till 8,40 kr med kvartalsvis utbetalning om 2,10 kr
  • Fondemission av preferensaktier till stamaktieägarna där 200 stamaktier berättigar till 1 preferensaktie

Bakgrund

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma onsdagen den 3 april 2013. Kallelse samt därtill hörande handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Bolagets preferensaktie handlas på aktiemarknaden till kurser som understiger inlösenvärdet med ca 30 kronor motsvarande ca 30 procent. För att kunna använda preferensaktien mer aktivt i nya affärer bedömer styrelsen att det är önskvärt att förändra villkoren på preferensaktien så att skillnaden mellan inlösenvärdet och marknadsvärdet minskar.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen därför följande:

Styrelsens förslag i sammandrag

Ändring av inlösenförbehåll i bolagsordningen, ändring av preferensaktiens ekonomiska villkor samt ändring av antalet aktier och kapitalgränserna i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra inlösenförbehållet i bolagsordningen så att styrelsen under en begränsad period ges rätt att vid ett tillfälle minska bolagets aktiekapital genom att vederlagsfritt lösa in högst var fjärde preferensaktie, motsvarande högst 253.864 preferensaktier, varvid ett belopp motsvarande minskningsbeloppet skall sättas av till reservfonden.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att ändra de ekonomiska villkoren för preferensaktierna genom att ändra bolagsordningen så att inlösenbeloppet och likvidationspreferensen för en preferensaktie skall vara 120 kronor, utdelningen för en preferensaktie 8,40 kronor per år (2,10 kronor per kvartal) samt att faktorn för uppräkningsbeloppet i bolagsordningen skall vara 8,5%.

Styrelsen föreslår även att inlösengaranten, Louise Eklund, vederlagsfritt överlåter preferensaktier till de aktieägare vars innehav av preferensaktier vid tidpunkten för inlösen inte är jämnt delbart med fyra.

Med anledning av ovan förslag föreslår styrelsen även att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen höjs till lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

Effekter på värdet av preferensaktien

Styrelsens bedömning av effekterna på värdet av preferensaktien till följd av förändringen ges i exemplet nedan:

Bolagets preferensaktie har för närvarande följande ekonomiska villkor:

Årlig utdelning (halvårsvis):                                            5 kronor
Inlösenvärde:                                                                  100 kronor
Uppräkningsbelopp:                                                       5%
Aktiekurs preferensaktie, ca:                                         71,50 kronor
Avkastningskrav, ca:                                                      7%
Totalt värde (4 st preferensaktier), ca:                      286 kronor

Aktiemarknaden värderar bolagets aktie till ca 71,5% av inlösenvärdet på grund av att avkastningskravet på bolagets aktie är satt av marknaden till ca 7%.

Om preferensaktierna värderas på samma sätt efter inlösen och ändringen av de ekonomiska villkoren kommer värderingen vara enligt nedan:

Årlig utdelning (kvartalsvis):                                           8,40 kronor
I
nlösenvärde:                                                                  120 kronor
Uppräkningsbelopp:                                                       8,5%
Aktiekurs preferensaktie:                                               120 kronor
Avkastningskrav:                                                            7%
Totalt värde (3 st preferensaktier):                            360 kronor

Totalt borde enligt styrelsens bedömning och baserat på ovanstående förutsättningar varje preferensaktie före inlösen då beslutet är fattat ha ett teoretiskt värde på 90 kronor i stället för 71,50 kronor. Efter inlösen av var fjärde preferensaktie ökar värdet till 120 kronor, allt annat lika.

Den ekonomiska effekten för stamaktieägarna av föreslagna ändringar är att 10 154 260 kronor överförs från preferenskapitalet till fritt eget kapital. För stamaktieägarna innebär föreslagna förändringar att utdelningen på preferensaktierna ökar från 5 077 256 till 6 397 373 kronor per år, att det sk uppräkningsbeloppet ökar från 5 till 8,5 procent samt att preferensaktiernas andel av det egna kapitalet (exklusive utdelningar) minskar från 101 545 300 till 91 391 040 kronor. Genom föreslagna förändringar skapas bättre förutsättningar att kunna använda preferensaktien mer aktivt i nya affärer. Härigenom skapas också ökade förutsättningar till värdetillväxt för stamaktieägarna.

Fondemission

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om en fondemission med utgivande av 50.773 nya preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 507.730 kronor. Styrelsen föreslår att preferensaktierna fördelas bland stamaktieägarna varvid 200 stamaktier skall berättiga till 1 preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 200) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.

Nyemission av preferens- och stamaktier

Föreslagen inlösen av var fjärde preferensaktie förutsätter att antalet preferensaktier i bolaget är jämnt delbart med fyra varför styrelsen föreslår en utjämningsemission av tre (3) stycken preferensaktier till inlösengaranten, Louise Eklund, på de villkor som framgår av kallelsen. Vidare förutsätter föreslagen fondemission att antalet stamaktier är jämnt delbart med 200 varför styrelsen även föreslår en utjämningsemission av 70 stycken stamaktier till inlösengaranten, Louise Eklund, på de villkor som framgår av kallelsen.

Indikativ tidplan

3 april            Extra bolagsstämma.
Vecka 15 -    Registrering av utjämningsemissionerna samt bolagsordningsändringar.
Vecka 15 -    Styrelsen beslutar att minska aktiekapitalet och lösa in var fjärde preferensaktie.
Vecka 15 -    Registrering av fondemissionen.
3 maj -           Avstämningsdag fondemissionen.
23 maj -         Årsstämma

Ovan tidplan är indikativ och förutsätter att styrelsens samtliga förslag till beslut godkänns på den extra bolagsstämman. Observera att justeringar i den indikativa tidplanen kan komma att ske.

Övrigt

Ägare till mer än 90% av såväl bolagets stamaktier som preferensaktier har förklarat sig positiva till styrelsens förslag.

 

Joakim Alm, Verkställande direktör

 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se