Publicerad: 2013-02-27 12:29:14 CET
ALM Equity AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

ALM Equity AB (publ): Bokslutskommuniké 2012

Stockholm, 2013-02-27 12:29 CET --  

Oktober - december 2012

  • Omsättningen uppgick till 129,7 (60,7) Mkr
  • Resultatet uppgick till 11,0 (5,7) Mkr, motsvarande 0,96 (0,44) kr per stamaktie
  • Under perioden såldes 25 (34) bostadsrätter i projekt till ett värde av 89,1 (55,2) Mkr. ALM Equitys andel var 13 (30) bostadsrätter till ett värde av 40,3 (44,7) Mkr
  • Förvärv av fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping. Affären görs i bolagsform och är villkorad av fördjupad miljöundersökning
  • Byggstart av projektet Kevinge Strand i Danderyds kommun (ägarandel 45 procent) bestående av 21 bostadsrätter

Januari - december 2012

  • Omsättningen uppgick till 417,7 (318,5) Mkr
  • Resultatet uppgick till 49,2 (67,3) Mkr, motsvarande 4,34 (6,13) kr per stamaktie
  • Under året har 3 projekt avslutats, omfattande totalt 400 enheter om ca 19 000 kvm
  • Eget kapital uppgick vid årets slut till 370,4 (323,0) Mkr, motsvarande 25,98 (21,31) kr per stamaktie och 105,00 (105,00) kr per preferensaktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 95,8 (78,4) Mkr

 

  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Mkr 2012 2011 2012 2011
Nettoomsättning 129,7 60,7 417,7 318,5
Rörelseresultat 15,2 9,4 66,4 84,1
Periodens resultat 11,0 5,7 49,2 67,3
Resultat per stamaktie (kr) 0,96 0,44 4,34 6,13
Avkastning eget kapital 15% 9% 18% 31%

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under första kvartalet 2013 har det sålts 48 bostadsrätter till ett värde av 109,9 Mkr, varav ALM Equitys andel var 19 bostadsrätter till ett värde av 50,3 Mkr.

Styrelsen föreslår 0,00 (0,40) kr i utdelning kontant per stamaktie. Styrelsen avser att lägga förslag om att till stamaktieägarna genomföra fondemission av preferensaktier.  

 

VD har ordet

2012 blev ett händelserikt år för ALM Equity. Vi har vidareutvecklat bolaget genom att även arbeta med planprojekt vilket gör att våra affärer nu täcker hela projektutvecklingskedjan från detaljplan till färdig produkt.

Under året har bolagets kompetens stärkts genom att vi rekryterat egna planarkitekter samtidigt som vi har startat Svensk Markförvaltning. Ett bolag vars affärsidé är att förvärva råmark och genom planändring förvandla markområden till byggrätter. Under året anskaffades tre projekt med syfte att tillskapa ca 1 000 bostäder.

Under året färdigställdes och levererades ca 400 bostäder till slutkund. För att kunna fortsätta leverera bostäder i ökande takt kommer vi att fortsätta förvärva byggrätter som kan byggstartas. Totalt har bolaget ca 2 700 bostäder i portföljen varav 1 400 i planskede.

Den 8 juni noterades bolaget på First North. Marknadsnoteringen har inneburit ökad insyn och transparens för bolagets finansiärer, investerare och kunder. Noteringen har hittills varit en framgång, både för bolaget och för de nya ägare som köpte aktier vid noteringen.

Under året har bostadsmarknaden varit ganska svårförutsägbar med upp- och nedgångar mellan månader och kvartal. Året slutade med en förbättring under december som följt med in i det nya året. Den underliggande trenden med ökad inflyttning till storstäder, samt kronisk bostadsbrist, gör att efterfrågan långsiktigt är stabil. Vi har en bra efterfrågan på våra produkter, vilket resulterar ­­­­­­­i bokningar och bindande avtal av lägenheter i våra projekt. Målsättning är att fortsätta försäljningsarbetet och kunna produktionsstarta projekt i så stor utsträckning som möjligt. Försäljningen av bostäder sker, till att börja med, på bokningsavtal och redovisas som försäljningar först när dessa konverteras till bindande avtal, genom förhands- och upplåtelseavtal, vilket innebär att försäljningarna redovisas stötvis.

Resultatet för fjärde kvartalet blev 11,0 (5,7) Mkr och årets resultat blev 49,2 (67,3) Mkr. Förbättringen under fjärde kvartalet beror främst på att fler projekt kommit i produktionsfas. Skillnaden mellan åren 2011 och 2012 förklaras till stor del av att 2011 års resultat inkluderar effekter från vinster på projekt- och optionsförsäljningar om cirka 20 Mkr.

Koncernens likvida medel har fortsatt att öka och uppgick till vid årsskiftet på 95,8 (78,4) Mkr. Den goda likviditeten har möjliggjort en ökad amorteringstakt av lån och att beviljade byggkreditiv inte behövt utnyttjats till fullo. I takt med att pågående projekt avslutas kommer likviditeten att förbättras ytterligare framöver.

Under året har vi fortsatt att bygga upp vår organisation, förbättrat våra finanser genom lönsamma projekt och utvecklat samarbetet med våra externa partners. Vi har en stark projektportfölj, bra lönsamhet, fungerande finansieringsmodell samt en skalbar affärsmodell som gör att vi kan hantera allt större volymer. Vi står finansiellt starka och bedömer att marknadsläget skall skapa möjligheter för oss expandera.

Stockholm den 27 februari

Joakim Alm

 

  

För mer information kontakta:

Joakim Alm, tel 0733-96 97 27

Om ALM Equity

Mer information finns på www.almequity.se

  

 


ALM bokslutskommuniké 2012.pdf