Avaldatud: 2013-02-27 15:30:00 CET
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Majandustulemused 12 kuud 2012

Pärnu, 2013-02-27 15:30 CET --  

KOKKUVÕTE 

Skano Group ASi 2012 aasta neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2% ja oli 4,9 mln eurot. Kontserni EBITDA oli neljandas kvartalis 178 tuhat eurot, 2011 aasta neljandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 83 tuhat eurot.

Skano Fibreboard Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10% ja 2012 aasta neljanda kvartali ärikahjum vähenes 10% ning moodustas 80 tuhande eurose ärikahjumi.

Skano Fibreboard Püssi kiudplaaditehase käive oli 822 tuhat eurot ja ärikahjum oli 139 tuhat eurot. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning selles suunas tehakse pidevat tööd. Lisaks tööle müügimahtudega teeme pidevalt tegevusi tehase tootmisefektiivsuse tõstmiseks. Oleme tõstnud tootmisliini maksimumkiirust ning seeläbi vähendanud toodete omahinda.

Skano Furniture Pärnu mööblivabriku käive vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% ja ärikasum 26%. Käive oli 1 930 tuhat ning ärikasum 120 tuhat eurot.

Skano Furniture jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12% ja oli 707 tuhat eurot ning ärikasum 34 tuhat eurot, sisaldades Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 32 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta neljanda kvartali müügitulu oli 4,9 mln eurot (2011 aastal 4,8 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 2%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta neljandas kvartalis 15,9% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali 14,9%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 46 tuhat eurot (2011 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum 134 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -1% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse -3%-ga).

Konsolideeritud puhaskahjum oli 110 tuhat eurot (2011 aasta neljandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 210 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -2% (võrrelduna 2011 aasta neljanda kvartali -4%-ga).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2012 seisuga 15,5 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.12.2012 seisuga 8 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 51,6% (31.12.2011: 51,8%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,1 mln eurot, suurenedes 12 kuuga 7%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.

Varud kasvasid 12 kuuga 0,1 mln eurot, moodustades 31.12.2012 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,7 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.12.2012 1,8 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,4 mln eurot peamiselt ümberklassifitseerimise tõttu pikaajalisest lühiajaliseks laenukohustuseks. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 1,9 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kahanesid 0,3 mln eurot 8,0 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).

 

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

 

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011
Skano Fibreboard 2 606 2 414 52,8% 50,1%
Skano Furniture tootmine 1 930 2 026 39,1% 42,1%
Skano Furniture jaemüük 707 631 14,3% 13,1%
Elimineerimine (312) (255) (6,2%) (5,3%)
KOKKU 4 931 4 816 100,0% 100,0%

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011
Venemaa 1 444 1 297 29,3% 26,9%
Soome 1 174 1 454 23,8% 30,2%
Eesti 674 506 13,7% 10,5%
Suurbitannia 456 526 9,2% 10,9%
Holland 268 179 5,4% 3,7%
Ukraina 257 282 5,2% 5,9%
Läti 134 95 2,7% 2,0%
Rootsi 116 135 2,4% 2,8%
Leedu 108 103 2,2% 2,1%
India 74 17 1,5% 0,4%
Taani 39 39 0,8% 0,8%
Kasahstan 38 74 0,8% 1,5%
Teised riigid 149 109 3,0% 2,3%
KOKKU 4 931 4 816 100,0% 100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Eestis, Hollandis ja Lätis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.

 

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR IV kv. 2012 IV kv. 2011
Skano Furniture tootmine 120 162
Skano Furniture jaemüük 34 59
Skano Fibreboard (220) (347)
Elimineerimine 20 (8)
KOKKU (46) (134)
Neto finantskulud (61) (73)
Tulumaksukulu (3) (3)
PUHASKASUM (110) (210)SKANO FIBREBOARD 

Skano Fibreboard müügitulu oli 2012 aasta neljanda kvartali 2,6 mln eurot ja ärikahjum 220 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,4 mln eurot ja ärikahjum 347 tuhat eurot. Meie jaoks ühel tätsamal turul, Soomes, langes müük eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 31%. Suur langus on tingitud kõrgest võrdlusbaasist, mis saavutati 2011 aastal agressiivse turunduskampaaniaga. Hoolimata müügilangusest Soomes on divisjoni käive kasvanud 192 tuhat eurot ehk 8%. Kasvu põhjuseks on kasvanud kliendibaas.

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011
Venemaa 594 403 22,8% 16,7%
Soome 463 669 17,8% 27,7%
Suurbritannia 456 526 17,5% 21,8%
Eesti 366 290 14,0% 12,0%
Holland 268 179 10,3% 7,4%
Rootsi 116 135 4,5% 5,6%
India 74 17 2,8% 0,7%
Läti 46 15 1,8% 0,6%
Taani 39 39 1,5% 1,6%
Ukraina 39 25 1,5% 1,0%
Saksamaa 17 7 0,7% 0,3%
Teised riigid 128 109 4,8% 4,6%
KOKKU 2 606 2 414 100,0% 100,0%

Skano Fibreboard käibe suurim kasv olnud Venemaa, Eesti ja Hollandi müügis. Soome osatähtsus käibes on oluliselt langenud.

 

tuh EUR Müük Ärikasum
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011
Pärnu kiudplaadivabrik 1 285 1 224 (74) (47)
Püssi kiudplaadivabrik 822 814 (139) (260)
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 477 375 (6) (41)
Allokeerimata 22 1 (1) 1
KOKKU 2 606 2 414 (220) (347)

Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 10% ja oli 1,8 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 822 tuhat eurot ning ärikahjum 139 tuhat eurot. Jätkuvalt on Püssi tehase probleemiks nõrk müük. Neljandas kvartalis töötas tehas ca 70% võimsusega.

Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Täna on optimaalsest tunduvalt kõrgema omahinna põhjustanud suuresti ka tehnoloogilised seisakud ja seadmete ümberehitus tagamaks paremat efektiivsust.

Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ning usume, et käesoleva aasta teisel poolel suudame märkimisväärselt Püssi tehase müügi ja tootmismahtu kasvatada.


SKANO FURNITURE 

 

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.12.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: kaks Tallinnas ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.

 

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011 31.12.12 31.12.11
Eesti 292 197 41,3% 31,2% 3 3
Läti 88 80 12,4% 12,7% 1 1
Leedu 109 97 15,4% 15,4% 1 1
Ukraina 218 257 30,9% 40,7% 4 6
Kokku 707 631 100,0% 100,0% 9 11

 

Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta neljanda kvartali ärikasum oli 34 tuhat eurot, sisaldades ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 32 tuhat eurot.

 

MÖÖBLI TOOTMINE

Pärnu mööblivabrikus oli 2012 aasta neljanda kvartali müügitulu 1,9 mln eurot ja ärikasum 120 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 2,0 mln eurot ja kasum 162 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 96 tuhat eurot ja kasum vähenenud 42 tuhat eurot.

 

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  IV kv. 2012 IV kv. 2011 IV kv. 2012 IV kv. 2011
Venemaa 850 894 44,0% 44,1%
Soome 711 785 36,8% 38,7%
Kasahstan 38 74 2,0% 3,7%
Eesti 16 19 0,8% 0,9%
Teised riigid 25 0 1,3% 0,0%
Tütarettevõtted 290 254 15,1% 12,6%
Kokku 1 930 2 026 100,0% 100,0%PROGNOOS JA ARENG 

SKANO FIBREBOARD. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab 2013 aasta esimeses kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2013 aasta esimeses kvartalis umbes 60-70% võimsusega.

Markimisväärset müügi kasvu ootame käesoleva aasta teiseks pooleks, seda eelkõige Soomes ja SRÜ-s. Venemaa ja SRÜ müügimahud on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning prognoosime trendi jätkumist ka 2013 aastaks. Soome müügimahtude oluline langus 2012. aastal oli suuresti tingitud ebaõnnestunud turunduspartneri valikust. Eelmise aasta lõpus vahetasime turunduspartnerit ja oleme oma turundustegevust Soomes 2013 aastal oluliselt laiendamas. Samuti oleme sõlminud strateegilise koostöölepingu Soomes, mille edukal käivitumisel loodame laiendada Püssi tehase toodete sortimenti ning prognoosime Püssi tehase tootmismahu märkimisväärset kasvu 2013 aasta teisel poolaastal. Sama lepingu mõjul kasvab ka Pärnu tehase tootmismaht. Nimetatud tegurite koosmõjul loodame oluliselt efektiivsemaks muuta tootmisprotsessi ning saavutada senisest madalama omahinna ning suuremad müügimahud aasta teisel poolel.

SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2013 aasta esimese kvartali jaemüük on samal tasemel nagu see oli eelmise aasta esimeses kavartalis.

SKANO MÖÖBLIVABRIK.

2013 aasta esimeses kvartalis plaanime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes veidi väiksemat käivet.                                                                                            

 

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR 12 kuud 2012 12 kuud 2011 12 kuud 2010
Kasumiaruanne      
Müügitulu 19 080 17 330 13 929
EBITDA 1 040 3 436 1 430
EBITDA rentaablus 5,5% 19,8% 10,3%
Ärikasum 74 2 759 887
Ärirentaablus 0,4% 15,9% 6,4%
Puhaskasum (201) 2 565 771
Puhasrentaablus (1,1%) 14,8% 5,5%
 
Bilanss (31.12)      
Koguvarad 15 471 15 950 9 115
Koguvarade puhasrentaablus (1,3%) 16,1% 8,5%
Omakapital 7 482 7 693 5 331
Omakapitali puhasrentaablus (2,7%) 33,3% 14,5%
Võlakordaja 51,6% 51,8% 41,5%
 
Aktsia (31.12)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 1,24 1,62 1,44
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) 0,57 0,17
Hind-tulu (PE) suhtarv (31) 2,84 8,47
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,66 1,71 1,18
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,75 0,95 1,22
Turukapitalisatsioon 5 579 7 288 6 479

   

EBITDA = ärikasum + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital

Võlakordaja = kohustused / koguvarad

Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arvKONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.12.2012 31.12.2011
Raha ja raha ekvivalendid 158 206
Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) 1 792 1 674
Varud (lisa 2) 3 303 3 177
Käibevara kokku 5 253 5 057
     
Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) 185 185
Materiaalne põhivara (lisa 4) 10 010 10 692
Immateriaalne põhivara (lisa 5) 23 16
Põhivara kokku 10 218 10 893
     
AKTIVA (vara) KOKKU 15 471 15 950
     
     
Võlakohustused (lisa 6) 1 845 1 380
Võlad ja ettemaksed (lisa 7) 1 923 2 137
Lühiajalised eraldised (lisa 8) 12 11
Lühiajalised kohustused kokku 3 780 3 528
     
Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) 3 973 4 490
Pikaajalised eraldised (lisa 8) 236 239
Pikaajalised kohustused kokku 4 209 4 729
     
Kohustused kokku 7 989 8 257
     
Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) 2 699 2 699
Ülekurss 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288
Ümberhindluse kursivahed (21) (11)
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 4 353 1 788
Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) (201) 2 565
Omakapital kokku 7 482 7 693
     
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 15 471 15 950

 


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR IV kv 2012 IV kv 2011 2012 2011
         
Müügitulu (lisa 11) 4 931 4 816 19 080 17 330
 
Müüdud toodangu kulu (4 148) (4 097) (16 050) (14 119)
 
Brutokasum 783 719 3 030 3 211
 
Turustuskulud (638) (683) (2 389) (2 383)
Üldhalduskulud (161) (184) (546) (532)
Muud äritulud                                     32 60 163 2 621*
Muud ärikulud                                     (62) (46) (184) (158)
 
Ärikasum (kahjum) (lisa 11) (46) (134) 74 2 759
Neto finantskulu                                   (61) (73) (258) (187)
 
Kasum(kahjum) enne tulumaksu (107) (207) (184) 2 572
Tulumaksukulu (3) (3) (17) (7)
 
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) (110) (210) (201) 2 565
 
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel (10) (18) (10) (27)
 
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) (120) (228) (211) 2 538
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10)
(0,02) 0,05 (0,04) 0,57
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) (0,02) 0,05 (0,04) 0,57

* 2011 aasta muude äritulude hulgas on kasum Püssi kiudplaadivabriku allahindlusega ostust 2 455 tuh. EUR

2013 aasta esimese kvartali vahearuande planeeritud avalikustamise aeg on nädal 20 (13.-20.mai 2013).

 

         Martin Kalle
         Finantsdirektor
         447 8331
         martin.kalle@skano.com
         www.skano.com


Skano 2012 4Q vahearuanne EST.pdf