Avaldatud: 2013-02-27 07:30:00 CET
Olympic Entertainment Group
Kvartaliaruanne

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2012

Kontserni põhilised arvnäitajad

(miljonites eurodes)

  12 k 2012 12 k 2011 12 k 2010
Äritulud 135,9 127,3 112,5
EBITDA 38,7 32,0 21,1
Ärikasum 28,4 16,4 3,1
Puhaskasum 24,2 13,8 1,1
EBITDA marginaal 28,5% 25,1% 18,8%
Ärirentaablus 20,9% 12,9% 2,8%
Puhasrentaablus 17,8% 10,9% 1,0%
ROE 29,4% 17,5% 1,4%
ROA 23,0% 13,3% 1,0%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 3,5 2,9 2,5
       
Kasiinode arv perioodi lõpus 63 61 66
Kasiinode pind m2 perioodi lõpus 24 030 24 014 25 802
       
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus 2 594 2 471 2 519
Mängulaudade arv perioodi lõpus 178 180 182

  

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 12 kuu jooksul:

  • Kontserni 2012. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum moodustas 24,2 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 13,8 miljonit eurot.
  • Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 12 kuu hasartmängu ja müügitulusid kokku 134,7 miljonit eurot ehk 10,0% rohkem võrreldes 2011. aasta 12 kuuga. Opereeritavate kasiinode arv kasvas samal ajal 2 võrra.
  • 27. juulil 2012 kanti äriregistrisse Olympic Entertainment Group AS-i aktsiakapitali vähendamine 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapital oli 81 717 932,70 eurot ning vähendatud suuruseks sai 60 531 802 eurot. Aktsiakapital on jagatud 151 329 505 lihtaktsiaks, mille arvestuslik väärtus on 0,40 eurot.
  • Olympic Entertainment Group AS ja Itaalia päritolu GHolding sõlmisid 2. augustil 2012 lepingu, mille kohaselt asutakse Itaalia turul ühiselt rajama ja haldama keskmise suurusega VLT mänguautomaadikasiinosid. Kummalegi ettevõttele kuulub 50% ühisest operaatorfirmast The Box S.r.l.
  • Kontserni ettevõte The Box S.r.l. sõlmis 24. oktoobril 2012 lepingu, mille kohaselt osteti Itaalia ettevõte Jackpot Game S.r.l, kes opereerib kahte VLT mänguautomaadikasiinot.

2012. aasta 12 kuu kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 134,7 miljonit eurot ning äritulusid kokku 135,9 miljonit eurot, mis on 6,8% rohkem kui 2011. aasta 12 kuu jooksul teenitud 127,3 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 12 kuu tulemuselt 32,0 miljonit eurot käesoleva aasta 12 kuu tulemuseni 38,7 miljonit eurot. 2012. aasta 12 kuu ärikasum moodustas 28,4 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 16,4 miljonit eurot.

Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 12 kuu lõikes 92,3% hasartmängutuludest ja 7,7% muudest tuludest, eelmise aasta 12 kuu lõikes olid vastavad osakaalud 89,5% ja 10,5%.

 

Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes): 

  IV kv 2012 Muutus Osakaal IV kv 2011 Osakaal
Eesti 9 506 7,4% 25,5% 8 851 26,3%
Läti 8 900 2,2% 23,9% 8 706 25,9%
Leedu 5 624 4,9% 15,1% 5 363 15,9%
Poola 7 395 0,1% 19,8% 7 388 22,0%
Slovakkia 4 188 61,0% 11,2% 2 602 7,7%
Valgevene 920 24,2% 2,5% 741 2,2%
Itaalia 730 - 2,0% 0 0,0%
Rumeenia* 0 - 0,0% 0 0,0%
Kokku 37 263 10,7% 100,0% 33 651 100,0%

 

 

  2012 Muutus Osakaal 2011 Osakaal
Eesti 34 641 12,5% 25,7% 30 784 25,1%
Läti 33 545 12,5% 24,9% 29 810 24,3%
Leedu 20 007 3,8% 14,9% 19 277 15,7%
Poola 27 207 -1,3% 20,2% 27 566 22,5%
Slovakkia 15 190 40,2% 11,3% 10 838 8,9%
Valgevene 3 401 6,3% 2,5% 3 200 2,6%
Itaalia 730 - 0,5% 0 0,0%
Rumeenia* 0 - 0,0% 954 0,8%
Kokku 134 721 10,0% 100,0% 122 429 100,0%

 

* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.

2012. aasta detsembri lõpus oli Kontsernis kokku 63 kasiinot, üldpinnaga 24 030 m². 2011. aasta detsembri lõpus oli Kontserni kasiinode arv 61 ja kasiinode üldpind kokku 24 014 m².

    

Kasiinode arv segmenditi 

  31.12.2012 31.12.2011
Eesti 18 17
Läti 21 21
Leedu 10 10
Poola 3 4
Slovakkia 4 4
Valgevene 5 5
Itaalia 2 -
Kokku 63 61

 

Kontserni 2012. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 12 kuu vastavate kuludega kokku 3,1% ehk 3,4 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 12 kuuga põhivara kulum ja väärtuse langus 5,3 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 2,5 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 1,7 miljonit eurot.

Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 33,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 27,5 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 10,4 miljonit eurot, rendikulu 9,5 miljonit eurot ja turunduskulud 9,1 miljonit eurot.

Emaettevõtja osa 2012. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 24,2 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 13,8 miljonit eurot.

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti segment

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 35,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 31,5 miljonit eurot ja muud tulud 3,9 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 7,9%. Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 4. kvartali arvestuses 57% ning 2011. aasta 4. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 55%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 12 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 12 kuuga 7%.

Eesti segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 9,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 6,7 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Eesti segment EBITDA-t 7,1 miljonit eurot ja ärikasumit 3,5 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot, milles oli kokku 739 mänguautomaati ja 20 mängulauda.

 

Läti segment

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 33,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 30,8 miljonit eurot ning muud tulud 2,9 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 12,9%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 4. kvartali arvestuses 21% ning 2011. aasta 4. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 21%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2012. aasta 12 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 12 kuuga 14%.

Läti segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 15,5 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 13,2 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Läti segment EBITDAt 12,7 miljonit eurot ja ärikasumit 9,5 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 676 mänguautomaati ja 24 mängulauda.

 

Leedu segment

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 20,0 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 18,7 miljonit eurot ning muud tulud 1,3 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 3,7%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 4. kvartali arvestuses 69% ning 2011. aasta 4. kvartali arvestuses oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 71%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2012. aasta 12 kuu lõikes võrreldes 2011. aasta 12 kuuga 7%.

Leedu segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 5,2 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 3,9 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Leedu segment EBITDAt 4,7 miljonit eurot ja ärikasumit 2,5 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 358 mänguautomaati ja 54 mängulauda.

 

Poola segment

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Poola segmendi kontserniväliseid äritulusid kokku 27,5 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 26,8 miljonit eurot ning muud tulud 0,7 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 9,4%.

Poola segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 4,7 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,6 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Poola segment EBITDAt 6,2 miljonit eurot ja ärikasumit 2,7 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot, milles oli kokku 264 mänguautomaati ja 37 mängulauda.

 

Slovakkia segment

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 15,2 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 13,8 miljonit eurot ning muud tulud 1,4 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 40,1%.

Slovakkia segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 2,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,3 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Slovakkia segment EBITDAt 1,6 miljonit eurot ja ärikasumit 0,6 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 216 mänguautomaati ja 43 mängulauda.
 

Valgevene segment

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

2012. aasta 12 kuu lõikes moodustasid Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kokku 3,4 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,2 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 12 kuuga 6,0%.

Valgevene segmendi 2012. aasta 12 kuu EBITDAks kujunes 1,3 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,1 miljonit eurot. 2011. aasta 12 kuu lõikes teenis Valgevene segment EBITDAt 0,7 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 229 mänguautomaati.

 

Itaalia segment

2012. aastal moodustasid Itaalia segmendi kontsernivälised äritulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu kokku 1,3 miljonit eurot. Itaalia segmendi 2012. aasta EBITDAks kujunes -0,3 miljonit eurot ja ärikahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartali lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all tegutsevat VLT mänguautomaadikasiinot, milles oli kokku 112 mänguautomaati.

 

Rumeenia segment

Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.

 

Finantsseisund

Seisuga 31.12.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 109,2 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 12 kuu jooksul 8,1%.

Käibevarad moodustasid varadest 53,8 miljonit eurot ehk 49,3% kogu varadest ja põhivarad 55,4 miljonit eurot ehk 50,7% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 16,2 miljonit eurot ning omakapital 93,0 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad, maksukohustused 4,6 miljonit eurot, kohustused tarnijatele 3,3 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 3,2 miljonit eurot.

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2012. aasta 12 kuu jooksul materiaalsesse põhivarasse 8,8 miljonit eurot, millest 4,4 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 4,1 eurot mänguseadmetesse.

2011. aasta 12 kuu jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 3,8 miljonit eurot.

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 12 kuu lõikes olid 34,7 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -10,7 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -21,4 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 2,6 miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 12 kuu lõikes olid 33,9 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -11,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -18,1 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 4,2 miljonit eurot.

 

Personal

Seisuga 31.12.2012 andis Kontsern tööd 2 277 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 4. kvartali lõpus 520, Lätis 480, Leedus 626, Poolas 320, Slovakkias 226, Valgevenes 98 ja Itaalias 7.

2012. aasta 12 kuu lõikes arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 33,0 miljonit eurot, möödunud aastal 30,5 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 793 tuhat eurot (2011. aasta eest 640 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 157 tuhat eurot (2011. aasta eest 157 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne  

  31.12.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 35 973 33 413
Finantsinvesteeringud 13 773 9 508
Nõuded ja ettemaksed 2 730 2 606
Ettemakstud tulumaks 280 397
Varud 1 036 909
Käibevara kokku 53 792 46 833
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 038 1 111
Muud finantsinvesteeringud 2 035 2 937
Muud pikaajalised nõuded 712 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 785 1 795
Materiaalne põhivara 19 611 19 754
Immateriaalne põhivara 30 226 27 822
Põhivara kokku 55 407 54 131
     
VARAD KOKKU 109 199 100 964
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 241 3 113
Võlad ja ettemaksed 12 827 9 870
Tulumaksukohustus 827 1 215
Eraldised 1 585 1 881
Lühiajalised kohustused kokku 15 480 16 079
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 140 90
Pikaajalised võlakohustused 596 3 136
Pikaajalised kohustused kokku 736 3 226
     
KOHUSTUSED KOKKU 16 216 19 305
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 81 718
Ülekurss 0 14 535
Kohustuslik reservkapital 0 2 470
Muu reserv 141 53
Realiseerimata kursivahed -700 -1 776
Jaotamata kasum / akumuleeritud kahjum 27 327 -19 930
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 87 300 77 070
Mittekontrolliv osalus 5 683 4 589
OMAKAPITAL KOKKU 92 983 81 659
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 199 100 964

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne 

  IV kv 2012 IV kv 2011 2012 2011
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 34 856 31 359 125 479 113 070
Müügitulud 2 407 2 292 9 242 8 405
Muud äritulud 666 449 1 224 4 892
Äritulud kokku 37 929 34 100 135 945 126 367
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -796 -786 -2 907 -2 843
Mitmesugused tegevuskulud -16 998 -15 018 -61 036 -56 911
Tööjõu kulud -9 050 -8 094 -33 005 -29 812
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 421 -3 250 -10 380 -14 281
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 107 166 107 166
Muud ärikulud -112 -2 197 -327 -3 861
Ärikulud kokku -29 270 -29 179 -107 548 -107 542
         
Ärikasum 8 659 4 921 28 397 18 825
         
Intressitulud 134 79 351 359
Intressikulud -13 -83 -157 -435
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -10 -55 -47 107
Muud finantstulud ja -kulud -975 108 436 480
Finantstulud ja -kulud kokku -864 49 583 511
         
Kasum enne tulumaksu 7 795 4 970 28 980 19 336
         
Tulumaksukulu -1 247 -905 -3 961 -2 487
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum 6 548 4 065 25 019 16 849
         
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum 0 0 0 -2 462
         
Perioodi puhaskasum 6 548 4 065 25 019 14 387
Emaettevõtja osa 6 502 3 796 24 199 13 830
Mittekontrolliva osaluse osa 46 269 820 557
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed        
Jätkuvad tegevusvaldkonnad -40 -30 1 076 -2 329
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0 0 0 -187
Kokku perioodi koondkasum 6 508 4 035 26 095 11 871
Emaettevõtja osa 6 462 3 766 25 275 11 314
Mittekontrolliva osaluse osa 46 269 820 557
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 4,3 2,5 16,0 9,1
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 4,3 2,5 16,0 10,7
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,0 0,0 -1,6
         
Lahustatud kasum aktsia kohta* 4,3 2,5 16,0 9,1
Jätkuvad tegevusvaldkonnad 4,3 2,5 16,0 10,7
Lõpetatud tegevusvaldkonnad 0,0 0,0 0,0 -1,6

  * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

 


Olympic_interim_Q4_2012_EST.pdf