Avaldatud: 2013-02-19 08:00:00 CET
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: 2012.a. 4.kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2013-02-19 08:00 CET --  

Premia Foodsi peamised majandustegevuse näitajad on aruandlusperioodil alljärgnevad:

  • 4. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive oli 19,6 miljonit eurot, aastatagusele tulemusele jäi see alla 0,4 miljoni euro ehk 1,8 %-ga
  • 12 kuu käive oli 86,4 miljonit eurot, mis jäi 2011.aasta tulemusest maha 1,9 miljoni euro ehk 2,1% võrra.
  • Võrreldes 2011.aastaga kasvas käive nii 4.kvartalis kui ka 12 kuu kokkuvõttes Baltikumi turgudel ja külmkaubasegmendis.
  • 2012 a. 12 kuu kokkuvõttes kasvas brutorentaablus võrrelduna 2011.aasta sama perioodiga 1,4 protsendipunkti võrra, jõudes 27,4%-ni. Brutokasum kasvas samal perioodil 0,8 miljoni euro võrra. Kasv on tingitud jäätise- ja külmkaubasegmentide kasvanud kasumlikkusest.
  • EBITDA äritegevusest jäi 4. kvartalis eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 0,2 miljoni euroga. 12 kuu kokkuvõttes oli vastav näitaja 2011.a. sama perioodi tulemusest 0,5 miljoni euro võrra kehvem. Nii 4. kvartalis kui aasta kokkuvõttes oli antud kahanemise peamiseks põhjustajaks kala- ja kalatoodete segment.
  • 2012.a. 4.kvartali puhaskasum paranes 2,1 korda, olles 0,7 miljoni euro võrra parem 2011.aasta sama perioodi tulemusest.
  • 2012.a. 12 kuu kokkuvõttes oli ettevõtte puhaskasum 0,1 miljonit eurot, kasv võrrelduna 2011.a. tulemusega 0,7 miljonit eurot.

Järgnevas koondtabelis on välja toodud ettevõtte 2012. aasta 4. kvartali ja 12 kuu võtmenäitajad.

 

                          VÕTMENÄITAJAD  
                           
Kasumiaruanne, milj eur valem   1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 12k 2012   1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 12k 2011
Müügitulu     17,1 26,1 23,6 19,6 86,4   16,7 27,6 24,1 20,0 88,3
Brutokasum     4,2 7,9 7,1 4,5 23,7   3,2 8,1 6,8 4,7 22,9
EBITDA äritegevusest enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust   0,0 2,7 2,1 0,3 5,2   -0,5 3,4 2,3 0,5 5,7
EBITDA     -0,6 1,9 1,9 0,2 3,3   -1,3 2,2 3,2 0,0 4,1
EBIT     -1,4 1,1 1,0 -0,6 0,1   -2,3 1,2 2,3 -1,0 0,2
Puhaskasum     -1,2 0,8 1,1 -0,6 0,1   -2,0 1,1 1,6 -1,3 -0,6
Brutorentaablus Brutokasum / Müügitulu   24,5% 30,4% 30,2% 22,7% 27,4%   19,4% 29,5% 28,4% 23,7% 26,0%
Äritegevuse EBITDA marginaal EBITDA äritegevusest / Müügitulu 0,1% 10,5% 8,9% 1,6% 6,0%   -2,7% 12,4% 9,4% 2,3% 6,4%
EBIT marginaal EBIT / Müügitulu   -8,3% 4,0% 4,4% -2,8% 0,1%   -13,8% 4,4% 9,5% -5,1% 0,2%
Puhasrentaablus Puhaskasum / Müügitulu   -6,9% 2,9% 4,7% -3,0% 0,1%   -11,9% 4,0% 6,6% -6,3% -0,6%
Tegevuskulude suhtarv Tegevuskulud / Müügitulu   29,7% 24,0% 26,1% 25,9% 26,1%   29,6% 23,4% 24,4% 27,7% 25,8%
                           
Bilanss, milj eur valem   31.12.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 31.12.12   31.12.10 31.03.11 30.06.11 30.09.11 31.12.11
Netovõlgnevus Lühiajal. võlakohustused + Pikaajal. võlakohustused - Raha   11,3 12,2 12,0 10,9 13,8   11,2 14,5 13,0 10,7 11,3
Omakapital     40,5 39,3 39,8 37,1 36,5   41,4 39,4 40,1 41,7 40,5
Käibekapital Käibevara - Lühiajal. kohustused   12,8 12,0 12,4 9,7 12,2   12,8 12,1 12,9 15,0 13,7
Varad     64,1 64,2 68,5 65,4 63,2   68,9 68,9 70,6 66,2 64,1
Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajal. kohustused   2,19 1,91 1,70 1,55 1,91   1,87 1,75 1,73 2,27 2,19
Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad   63% 61% 58% 57% 58%   60% 57% 57% 63% 63%
Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital+Netovõlg) 22% 24% 23% 23% 28%   21% 27% 24% 20% 22%
Netovõlg/EBITDA Netovõlg / EBITDA äritegevusest 1,98 1,98 2,19 2,06 2,68   2,54 4,01 2,35 2,09 1,98
Omakapitali tootlus Puhaskasum /
Keskmine omakapital
  -1% 1% 0% -1% 0%   4% 1% 2% -1% -1%
Varade tootlus Puhaskasum /
Keskmine varade maht
  -1% 0% 0% -1% 0%   2% 1% 1% -1% -1%

 Järgnevas tabelis on välja toodud 4.kvartali ja 12 kuu võtmenäitajad segmentide kaupa.

  

                        SEGMENDIANALÜÜS  
                         
miljonites eurodes   1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 12k 2012   1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 12k 2011
Müügitulu                        
Jäätis   3,7 10,7 10,0 3,0 27,4   4,0 12,2 9,4 3,2 28,8
Külmkaup   5,3 5,6 5,6 5,9 22,4   4,9 5,0 5,6 5,1 20,6
Kala ja kalatooted   7,7 9,2 7,3 10,1 34,2   7,4 9,8 8,6 11,2 36,9
Muu   0,4 0,6 0,6 0,6 2,3   0,3 0,5 0,5 0,6 1,9
Kokku   17,1 26,1 23,6 19,6 86,4   16,7 27,6 24,1 20,0 88,3
                         
Brutokasum                        
Jäätis   1,3 5,0 4,6 1,0 11,8   1,0 5,3 3,5 0,7 10,5
Külmkaup   1,2 1,3 1,3 1,3 5,1   1,1 0,9 1,4 1,1 4,6
Kala ja kalatooted   1,5 1,5 1,1 2,0 6,1   1,0 1,8 1,9 2,6 7,2
                         
Brutorentaablus (%)                        
Jäätis   35% 46% 46% 34% 43%   26% 43% 37% 24% 37%
Külmkaup   24% 23% 23% 22% 23%   23% 19% 25% 22% 22%
Kala ja kalatooted   20% 16% 15% 20% 18%   13% 18% 22% 23% 19%
                         
EBITDA äritegevusest                        
Jäätis   -0,4 1,8 1,5 -0,6 2,4   -0,3 2,7 1,1 -0,9 2,6
Külmkaup   -0,3 0,2 0,1 -0,3 -0,3   -0,3 0,1 0,2 -0,4 -0,3
Kala ja kalatooted   0,7 0,8 0,6 1,3 3,3   0,2 0,9 1,0 1,7 3,8
                         
EBITDA                        
Jäätis   -0,4 1,8 1,5 -0,6 2,4   -0,4 2,0 0,9 -0,9 1,5
Külmkaup   -0,3 0,2 0,1 -0,3 -0,3   -0,3 0,1 0,2 -0,4 -0,3
Kala ja kalatooted   0,1 -0,1 0,3 1,1 1,5   -0,5 0,4 2,1 1,3 3,3
                         
Ärikasum                        
Jäätis   -0,6 1,5 1,2 -0,8 1,3   -0,8 1,5 0,5 -1,3 0,0
Külmkaup   -0,5 0,1 0,0 -0,5 -0,9   -0,5 0,1 0,0 -0,6 -0,9
Kala ja kalatooted   -0,1 -0,3 0,1 0,9 0,6   -0,8 0,1 1,9 1,0 2,1

 

Lisad: Premia Foodsi 2012.a. 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne ning presentatsioon aruandlusperioodi tulemuste kohta. 

 

         Lisainfo:
         
         Kuldar Leis
         Juhatuse esimees
         Premia Foods
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu


Premia Foods 2012 Q4 vahearuanne.pdf
PRF 4 kvartal ja 12 kuud 2012.pdf