Avaldatud: 2013-02-15 20:36:14 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

Konsolideeritud auditeerimata 2012. aasta 4. kvartali ning 12 kuu vahearuanne

Tallinn, 2013-02-15 20:36 CET -- Lõppenud 2012. aasta oli ettevõtte jaoks ajalooliselt tähtis, kuna 23. novembril algas kauplemine ettevõtte aktsiatega Tallinna Börsi lisanimekirjas kuigi augustis väljakuulutatud uute aktsiate pakkumine tühistati sobiva hinnatasemega nõudluse puudumisel.

Lisaks aktsiate noteerimisega seotud ettevalmistustele keskendus ettevõte 2012. aastal kolmele uuele arendusprojektile, Peterburi mnt kaubanduskeskusele, Tallinna Tondi kvartali projekti teise etapi esimesele osale ja Riias asuvale Tallinase tänava elamukvartalile. Kahele neist – kaubanduskeskusele ning Tondi kvartalile (kokku 10 uut kortermaja) väljastati ka ehitusload. 3. aprillil valisid aktsionärid ettevõtte nõukokku kolm uut sõltumatut liiget ning aprillis alustas ka tööd ettevõtte uus finantsjuht Ruta Juzulenaite. Alates augustist tegutsevad Pro Kapitali hotellid Eestis, Lätis ja Saksamaal PK Hotels nime all.

Aruandeperioodi kogukäive oli 16,1 miljonit eurot, kahanedes 2011. aastaga võrreldes 8%. Puhas ärikasum/kahjum (ei sisalda 2011. aastal Kristiine Keskuse müügist saadud erakorralist tulu summas 54,1 miljonit eurot) kahanes võrdlusperioodi suhtes 1,6 miljoni euro (–24%) võrra (2012: -4,6 miljonit eurot; 2011: -6,2 miljonit eurot). Rahavood tegevusest olid kokku 2,4 miljonit eurot (2011: –19,4 miljonit eurot).

 

Peamised finantsnäitajad   

                                                                                                      2012               2011
Käive (tuhat eurot)                                                                     16 078            17 449
Ärikasum (tuhat eurot)                                                                 3 328              1 042
Ärikasum (%)                                                                              20,7%               6,0%
Kasum/kahjum põhitegevusest (tuhat eurot)                            –4 613            47 858
Kasum/kahjum põhitegevusest (%)                                         –28,7%           274,3%
Puhaskasum/-kahjum (tuhat eurot)                                           –5 866            50 102
Puhaskasum/-kahjum (%)    –36,5%    287,1%

                                                                                           31.12.2012      31.12.2011

Varad kokku (tuhat eurot)                                                        100 262           113 472
Kohustused kokku (tuhat eurot)                                                34 135            41 414
Omakapital kokku (tuhat eurot)                                                 66 127            72 058
Võla/omakapitali suhe                                                                   0,52                0,57
Varade tootlus (%)                                                                     –5,49%            35,7%
Omakapitali tootlus (%)                                                             –8,49%            75,1%
Kasum aktsia kohta (eurot)                                                          –0,11               0,41
Aktsia puhasväärtus (eurot)                                                           1,24               1,35

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(Tuhat eurot)                                                      Lisad        31.12.2012    31.12.2011
_______________________________________________________________________
           
VARAD           
Käibevara           
    Raha ja raha ekvivalendid                                                          707               8637
    Lühiajalised nõuded                                                                 3198               2865
    Varud                                                                                     48 191            53 186
                                                                                              ________________________
               
Käibevara kokku                                                                     52 096            64 688
               
Põhivara           
    Pikaajalised nõuded                                                                   164                 152
    Edasilükkunud tulumaksu vara                                                  464                 370
    Materiaalne põhivara                                           4                21 161            21 863
    Kinnisvarainvesteeringud                                    5                26 089            26 111
    Immateriaalne vara                                                                     288                288
                                                                                              ________________________
Põhivara kokku                                                                        48 166           48 784

VARAD KOKKU                                                                      100 262          113 472
 


KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL           
Lühiajalised kohustused           
Lühiajalised laenukohustused                                  6                11 692           14 002
Ostjate ettemaksed                                                                        652                838
Lühiajalised võlgnevused                                                             1 926             1 791
Maksukohustused                                                                           102                  95
Lühiajalised eraldised                                                                   2 035             1 091
Lühiajalised kohustused kokku                                             16 407           17 817
               
Pikaajalised kohustused               
Pikaajalised laenukohustused                                  6                 15 706           21 462
Muud pikaajalised kohustused                                                            33                   0
Edasilükkunud tulumaksukohustus                                               1 858             1 962
Pikaajalised eraldised                                                                       131                173
Pikaajalised kohustused kokku                                               17 728           23 597
KOHUSTUSED KOKKU                                                            34 135          41 414

               

               
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital           
Aktsiakapital nimiväärtuses                                                          10 637           10 637
Ümberhindlusreserv                                                                     11 313           11 330
Kursivahed                                                                                    -1 130            -1 130
Eelmiste perioodide jaotamata kasum         
   Jaotamata kasum                                                                      49 624            27 693
   Kasum (kahjum)                                                                        –5 869            21 931
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku               64 575            70 461
Mittekontrolliv osalus                                                                  1 552              1 597
OMAKAPITAL KOKKU                                                                66 127            72 058

                                                                                             __________________________
               
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                             100 262          113 472

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne
   
(Tuhat eurot)                                   Lisad        2012          2011      IV kv 2012    IV kv 2011
_________________________________________________________________________
                       
Põhitegevustulu                   
    Tulu                                                 3,7      16 078       17 449              2 877            3 633
     Müüdud toodete ja teenuste kulu      8    –12 750     –16 407            –2 364          –6 903
                                                                    _______________________________________
Kogukasum                                                     3 328        1 042                 513           –3 270
                       
    Turunduskulu                                                 –531         –352                 –82                –17
    Halduskulu                                         9       –5 403      –5 237            –1 139              –465
    Muud tulud                                                        411      54 280                 245                  83
    Muud kulud                                                  –2 418      –1 875               –610           –1 172
                                                                   ________________________________________
                         
Ärikasum (-kahjum)                                      –4 613       47 858             –1 073          –4 841
                       
    Finantstulu                                       10             48         4 770                    26               415
    Finantskulu                                      10      –1 465       –2 877                –366             –180
                                                                   ________________________________________
                        
Kasum (kahjum) enne tulumaksu              –6 030       49 751             –1 413          –4 606

    Tulumaks                                         3             –32            351                    65               334
    Edasilükkunud tulumaks                 3              196               0                   123                   0
                                                                  _________________________________________
Puhaskasum (-kahjum)                                –5 866      50 102              –1 225          –4 272


Puhaskasum (-kahjum):
       emaettevõtte omanikele   
       kuuluv osa                                              –5 869      21 931             –1 224          –4 257
       mittekontrolliv osalus              
3                   3      28 171                    –1               –15
                   
                       
Muu koondkasum (-kahjum)
netosummana pärast tulumaksu  
                 
Koondkasum (-kahjum):                                -5 866      50 102               -1 225         -4 272
       emaettevõtte omanikele
       kuuluv osa                                              - 5 869      21 931              –1 224        –4 257
       mittekontrolliv osalus                                    3      28 171                     –1             –15


Tavaline kasum aktsia kohta (eurot)    11       (–0,11)          0,41               (0,02)          (0,08)
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurot) 11     (–0,11)          0,41               (0,02)          (0,08)

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(Tuhat eurot)                                                                 Lisad                  2012               2011
____________________________________________________________________________
           
Kasum (kahjum)                                                                                   –5 866           50 102
Korrigeerimised:           
               
    Materiaalse põhivara kulum                                           3,4                     811               572
    Immateriaalse põhivara kulum                                                                    8                 19
    Kahjum kinnisvarainvesteeringute
    õiglase väärtuse muutusest                                             5                  1 025               331
    Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist                                               –2        –54 057
    Kahjum põhivara müügist                                                                           2                   0
    Intressitulu                                                                      10                     –28          –1 514
    Tulu tütarettevõtjate müügist                                                                       0          –2 736
    Intressikulu                                                                     10                  1 433            3 097
    Mitterahalised tehingud                                                                         –175           –1 081
Muutused:           
    lühiajalistes nõuetes                                                                              –333            6 697
    varudes                                                                                                 4 995            5 550
    ostjate ettemaksetes                                                                             –186             –514
    lühiajalistes võlgnevustes                                                                        135          –1 857
    maksukohustustes                                                                                      7               –83
    lühiajalistes eraldistes                                                                              944         –3 093
    muudes pikaajalistes kohustustes                                                             33                  0
    edasilükkunud tulumaksukohustuses                                                    –104           1 543
    pikaajalistes eraldistes                                                                             –42                  7
    Muud muutused                                                                                      –252        22 377
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest                                                       2 405       –19 394
               
    Põhivara soetamine                                                        4                       –73              –40
    Kinnisvarainvesteeringute soetamine                             5                  –1 025            –332
    Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist                                                     25       104 997
    Tulu materiaalse põhivara müügist                                                              3                  0
    Tulu tütarettevõtjate müügist                                                                        0           6 323
    Tütarettevõtjate omandamine                                                                    –9       –22 825
     Saadud intressid                                                                                       28           7 641
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest                                    –1 051         95 764
               
    Saadud võlakirjade emissioonist                                                                 0            1 905
    Võetud pikaajalised laenud                                                                      566            2 843
    Laenude/võlakohustuste tagasimaksed                                             –8 417        –70 578
    Makstud intressid                                                                                –1 433          –3 097
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest                                   –9 284        –68 927
__________________________________________________________________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus                                                    –7 930             7443
               
    Algbilanss                                                                                               8 637           1 194
    Lõppbilanss                                                                                               707           8 637

  

         Iveta Vanaga
         Investorsuhete juht
         Mobiil: +37129239064
         E-mail: iveta@prokapital.lv


pro kapital2012INTERIM_EST.pdf