Publicerad: 2013-02-11 08:30:00 CET
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Externa investerare förvärvar andel i TBDY för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission

Stockholm, 2013-02-11 08:30 CET -- TrustBuddy International AB (publ) (556510-9583) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") har erhållit ett erbjudande från externa investerare om att förvärva c:a 10 % av aktierna i Bolaget. Erbjudandet innebär en kombination av försäljning av befintliga aktier av vissa av Bolagets huvudägare samt en riktad nyemission i Bolaget. Den sammantagna investeringen görs till en kurs om 1,10 kronor per aktie, c:a 15 % över senaste stängningskursen före beslutet om nyemission.

Styrelsen i TrustBuddy har den 10 februari 2013 beslutat om att genomföra en nyemission om högst 8.000.000 aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie att erläggas kontant. Bolagets aktiekapital kan därvid öka med högst 313.992 kronor. Teckningskursen, som innebär en premie om c:a 15 % över senaste stängningskurs, har fastställts efter förhandling med investerarna. Nyemissionen genomförs i syfte att erhålla kapital inför Bolagets fortsatta expansion på befintliga och nya marknader. Samtliga beslut av styrelsen är fattade med stöd av det bemyndigande som lämnades till styrelsen av årsstämman i juni 2012.

TrustBuddy kommer att lämna ytterligare information när teckningen är genomförd.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.