Julkaistu: 2013-02-05 08:45:00 CET
QPR Software
Tilinpäätöstiedote

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA OSAKEKOHTAINEN TULOS 26 % VUONNA 2012

QPR SOFTWARE OYJ                           PÖRSSITIEDOTE 5.2.2013 klo 9.45


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA OSAKEKOHTAINEN TULOS 26 % VUONNA 2012

Yhteenveto

Koko vuosi 2012

 • Liikevaihto 9 321 tuhatta euroa (2011: 7 539), kasvua 24 %.
 • Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15 %) ja Nobultec Oy:n hankinta.
 • Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %.
 • Liikevoitto 874 tuhatta euroa (755), kasvua 16 %.
 • Liikevoiton osuus liikevaihdosta 9,4 % (10,0).
 • Liiketoiminnan kassavirta 1 777 tuhatta euroa (1 261), kasvua 41 %.
 • Voitto ennen veroja 833 tuhatta euroa (705), kasvua 18 %.
 • Tilikauden voitto 662 tuhatta euroa (521), kasvua 27 %.
 • Tulos/osake 0,054 euroa (0,043), kasvua 26 %.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2011: 0,03).

Loka-joulukuu 2012

 • Liikevaihto 2 693 tuhatta euroa (loka-joulukuu 2011: 2 215), kasvua 22 %.
 • Liikevaihdon kasvu syntyi vahvasta orgaanisesta kasvusta.
 • Jatkuvien tuottojen liikevaihto kasvoi 14 %.
 • Liikevoitto 281 tuhatta euroa (267), kasvua 5 %.
 • Liikevoitto 10,4 % liikevaihdosta (12,1).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli -85 tuhatta euroa (215).
 • Voitto ennen veroja 271 tuhatta euroa (243), kasvua 12 %.
 • Katsauskauden voitto oli 237 tuhatta euroa (161), kasvua 47 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,019 (0,013), kasvua 46 %.

Näkymät tilikaudelle 2013

QPR arvioi, että liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu jatkuu vuonna 2013, eritoten ohjelmistojen vuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kasvun kautta. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla QPR:n kasvuliiketoimintoihin tehtävien panostusten jatkuessa. 

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa merkittäviä panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect on jo vakiinnuttanut johtavan markkina-aseman Suomessa ja vuonna 2013 yhtiö keskittyy tuotteen kansainväliseen kasvuun. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteelleen. Kehittämällä asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa yhtiö pyrkii kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa sekä vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 693 2 215 21,6 9 321 7 539 23,6
Liikevoitto 281 267 5,2 874 755 15,8
 % liikevaihdosta 10,4 12,1   9,4 10,0  
Voitto ennen veroja        271 243 11,5 833 705 18,2
Katsauskauden voitto 237 161 47,2 662 521 27,1
 % liikevaihdosta 8,8 7,3   7,1 6,9  
             
Tulos/osake, euroa 0,019 0,013 46,2 0,054 0,043 25,6
Oma pääoma/osake, euroa           0,240 0,239 0,4 0,240 0,239 0,4
             
Liiketoiminnan rahavirta -85 215 -139,5 1 777 1 261 40,9
Rahavarat kauden lopussa 1 404 1 020 37,6 1 404 1 020 37,6
Vapaa kassavirta -299 129 -331,8 1 165 570    104,4
Nettovelka                          -1 065 -454 134,6
Nettovelkaantumisaste, %                              -35,7 -15,3  
Omavaraisuusaste, %                              51,3 44,2  
Oman pääoman tuotto, %       22,2 18,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, %       25,5 21,5  

RAPORTOINTI                                                                   

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.

Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).

LIIKEVAIHTO

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä vuonna 2012 näkyi ohjelmistolisenssien liikevaihdon pienenä laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon merkittävänä nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Loka-joulukuussa liikevaihto oli 2 693 tuhatta euroa (2 215) ja kasvoi 21,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokraus (+99 %) sekä asiatuntijapalvelut (+52 %).

Koko vuoden 2012 liikevaihto oli 9 321 tuhatta euroa (7 539), ja kasvoi 23,6 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15 %, minkä lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin vuoden 2011 jälkipuoliskolla. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 60 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 40 %.

Liikevaihto segmenteittäin

Tuhatta euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Kansainvälinen liiketoiminta 1 053 1 075 -2 3 830 3 836 0
Suomen liiketoiminta 1 640 1 140 44 5 491 3 703 48
Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24

Loka-joulukuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 44 %. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi vahvasti. QPR vahvisti vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näissä liiketoiminnoissa.

Koko vuoden 2012 liikevaihto Suomessa nousi 48 % vuodesta 2011. Kasvu johtui ohjelmisto- ja palveluliikevaihdon orgaanisesta kasvusta ja Nobultec Oy:n yhdistelemisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Orgaaninen kasvu oli 41 %. Nopeimmin kasvoivat prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynti.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski loka-joulukuussa 2 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin ohjelmistolisenssimyynnin laskusta, jota ohjelmistovuokrien liikevaihdon kasvu ei täysin pystynyt korvaamaan.

Koko vuoden 2012 osalta Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi useilla markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä merkittävästi, mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-Euroopan maissa sekä Venäjällä.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

 

Tuhatta euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Ohjelmistolisenssit 556 565 -2 1 797 1 822 -1
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 776 812 -4 3 223 3 181 1
Ohjelmistojen vuokrat 355 178 99 1 221 606 101
Asiantuntijapalvelut 1 006 660 52 3 080 1 930 60
Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24

QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä vuonna 2012 näkyi ohjelmistolisenssien liikevaihdon pienenä laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon merkittävänä nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään.

Loka-joulukuussa ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen liikevaihto laski hieman, mutta toisaalta ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut kasvoivat vahvasti. Lisäksi ohjelmistolisenssien liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti heikko uusmyynnin kehitys Etelä-Euroopassa.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuosineljänneksellä oli 14 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 52 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen myynnissä.

Koko vuonna 2012 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski lievästi, mutta muiden tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli ohjelmistovuokrien (+101 %) liikevaihdossa. Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti (+60 %), Nobultecin yhdistämisen konserniin vauhdittaessa osaltaan kasvua.

Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Aalto-yliopistolle, Cargotec Oyj:lle, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila & Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, Sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Turun kaupungille, Vaisalalle, Valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, Verohallinnolle sekä Viestintävirastolle.

Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille ja Russian Ventures Companylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakstaniin.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin:

Tuhatta euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Kansainvälinen liiketoiminta 77 163 -53 402 472 -15
Suomen liiketoiminta 292 201 45 848 646 31
Kohdistamattomat -88 -97 9 -376 -363 -4
Yhteensä 281 267 5 874 755 16

Loka-joulukuu

Vuosineljänneksen liikevaihdon kasvaessa 22 % liikevoitto kasvoi 5 %. QPR on strategiansa mukaisesti jatkanut merkittäviä panostuksia uusiin ohjelmistotuotteisiinsa ja kasvuliiketoimintoihinsa. Yhtiö on rekrytoinut uutta henkilöstöä erityisesti Suomen palveluliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja QPR ProcessAnalyzerin liiketoiminnan kehitykseen.

Suomen liiketoiminnan liikevoitto nousi merkittävästi huolimatta panostuksista kasvualueisiin. Tämä johtui vahvasta liikevaihdon kasvusta. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto laski vuosineljänneksellä johtuen osittain luottotappioista, jotka olivat 117 tuhatta euroa (104).

Poistot kasvoivat 13 %, mikä johtuu lähinnä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Kokonaiskulut kasvoivat 27 % johtuen panostuksista kasvualueisiin. Henkilöstökulut kasvoivat 19 % ja olivat 65 % kokonaiskuluista.

Koko vuosi 2012

Konsernin liikevoitto nousi 16 %:lla 874 tuhanteen euroon (755). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuotta korkeampi. Vuoden aikana tehdyt rekrytoinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suomen liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoa alensivat edellisvuotta korkeammat luottotappiot 319 tuhatta euroa (191).

Poistot kasvoivat 19 % Nobultecin yhdistämisen ja kasvaneiden tuotekehityspoistojen myötä. Konsernin kokonaiskulut kasvoivat 25 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin ja panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Henkilöstökulut kasvoivat 20 % ja edustivat 64 % kokonaiskuluista.

Nettorahoituskulut olivat 41 tuhatta euroa (50). Voitto ennen veroja kasvoi 18 % ja oli 833 tuhatta euroa (705).

Tuloverot laskivat 171 tuhanteen euroon (184). Konsernin efektiivinen verokanta laski 21 %:iin (26) hyödyntämällä vahvistettuja tappiota, joista ei aiemmin ollut kirjattu laskennallista verosaamista. Katsauskauden voitto nousi 27 %:lla 662 tuhanteen euroon (521) ja osakekohtainen tulos nousi 26 %:lla 0,054 euroon (0,043).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi erittäin myönteisesti vuonna 2012 ja kasvoi 41 % ollen 1 777 tuhatta euroa (1 261) myyntisaatavien kierron nopeutumisen ansiosta. Loka-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 85 tuhatta euroa (positiivinen 215) johtuen eräiden asiakkaiden laskutuksen lykkäämisestä vuoden 2012 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle.

Vuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 404 tuhatta euroa (1 020).

Investoinnit vuonna 2012 olivat 693 tuhatta euroa (1 256). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat vuoden lopussa 339 tuhatta euroa (566). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -36 % (-15). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 044 tuhatta euroa (1 046). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 25 %:iin (21).

Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 51 % (44). Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 2 981 tuhatta euroa (2 973). Oman pääoman tuotto nousi 22 %:iin (18).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Tuotekehitysmenot vuonna 2012 olivat 1 619 tuhatta euroa (1 313) eli 17 % liikevaihdosta (17). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuonna 2012 tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 380 tuhatta euroa (356). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 278 tuhatta euroa (203).

Tuotekehityksessä työskenteli vuoden 2012 lopussa 28 henkilöä, mikä vastaa 35 % koko henkilöstöstä.

Tilikauden aikana tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä lokakuussa 2012 julkaistun uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer- sekä QPR EnterpriseArchitect -tuotteet.

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassaan yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena QPR jätti vuonna 2012 patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin.

Vuonna 2012 yhtiö lisäsi merkittävästi panostuksiaan palvelutarjoamansa kehitykseen. Tarjoamakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 81 henkilöä (73). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 78 (72). Henkilöstökulut tilikaudelta olivat yhteensä 5 491 tuhatta euroa (4 594).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011–2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1 - 12 /2012 1 - 12 /2011
     
Vaihdetut osakkeet,  kpl 501 186 1 122 981
Vaihto, euroa 437 890 953 083
% osakkeista 4,0 9,0
     
Osake ja markkina-arvo 31.12.2012 31.12.2011
     
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 285 887 179 405
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 158 976 12 265 458
Osakkeenomistajat, lkm 597 588
Päätöskurssi, euroa 0,95 0,88
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 551 027 10 793 603
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 106 482 132 591
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl 0 -249 021
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa 31 221 19 735
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 260 906 18 223
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 2,3 1,4

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012.

TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

Vuoden alkupuoliskolla QPR integroi Nobultec Oy:n liiketoiminnan Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoamaa, konsultointi- ja myyntiresursseja vahvistettiin ja käyttöön otettiin kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli.

Kesäkuussa Jaakko Riihinen nimitettiin tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloitti tuotejohtajana 13.8.2012. Hän siirtyi QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001–2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa.

Elokuussa Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan kansainvälinen jälleenmyynti ja Venäjän liiketoiminta. Jaakko Salminen on aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa muissa teknologiayhtiöiden johtotehtävissä.

Syyskuussa QPR perusti Global OEM Business -ryhmän vauhdittamaan QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyttävät QPR:n tuotteita osaksi omaa ohjelmistoaan tai palveluaan.

Lokakuussa 2012 Pauli Leppänen nimitettiin talousjohtajaksi 7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palvelukseen Sagacitas Finance Partners Oy:stä, jossa hän on toiminut partnerina. Aiemmin hän on toiminut konsernin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa (2003–2010) sekä taloushallinnon johtotehtävissä Sonera Oyj:ssä (1998–2002) ja Outokumpu Oyj:ssä (1990–1997). Aiempi talousjohtaja Päivi Martti jatkoi tehtävässään 7.1.2013 saakka, jolloin hän siirtyi omasta aloitteestaan henkilöstö- ja hallintoasioista vastaavaksi johtajaksi.

Lokakuussa QPR Software sekä saksalainen, automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä ProcessGold tiedottivat solmineensa strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (Automated Business Process Discovery, ABPD) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotetta. Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä.

Marraskuussa QPR julkaisi neljännen sukupolven QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliittymän sekä prosessianalyytikoille suunnatun, vaativampaan analysointiin tarkoitetun Microsoft Excel ‑käyttöliittymän.

Marraskuussa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote voitti Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa. Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun arviointikriteerejä ovat innovatiivisuus ja laadukkuus. QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote prosessien automaattiseen kuvaamiseen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tietojärjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla. QPR ProcessAnalyzer on seuraaja vuoden 2011 voittajalle, Rovio Entertainment Oy:n Angry Birds -pelille.

Marraskuussa QPR maksoi kauppahinnan loppuosan 100 tuhatta euroa Trodos Consulting- ja United Project and Services Group -liiketoiminnoista Venäjällä. Samassa yhteydessä QPR hankki jäljellä olleen 20 %:n vähemmistöosuuden tytäryhtiöstään QPR CIS Oy:stä, joka toimii Venäjällä ja CIS-maissa. Osakkeiden kauppahinta 80 tuhatta euroa vähennettiin IFRS 3 -säännöksen mukaisen vaiheittaisen hankinnan tavoin suoraan omasta pääomasta.

Joulukuussa saatettiin loppuun kokonaan omistetun tytäryhtiön StrongDocs Oy:n fuusio emoyhtiö QPR Software Oyj:öön. Fuusiolla ei ollut vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alkaen 9.1.2013, kun vt. johtaja Jaakko Salmisen sopimus päättyi, toimitusjohtaja Jari Jaakkola johtaa kansainvälistä liiketoimintaa oman toimensa ohella kunnes toiminnoista vakituisesti vastaava Maija Erkheikki palaa äitiyslomalta vuoden 2013 elokuussa.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.    

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software –tytäryhtiönsä osalta.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Yhtiö kirjasi vuonna 2012 luottotappioita 319 tuhatta euroa (191). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä on alhaisella tasolla ja oli vuoden 2012 lopussa 2,6 % (11,6) myyntisaamisten määrästä.

Konsernin myyntisaamisista 75 % on euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuoden 2012 lopussa.

Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat vuonna 2013 noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat noin 5 % vuoteen 2012 verrattuna.

QPR arvioi, että liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu jatkuu vuonna 2013, eritoten ohjelmistojen vuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kasvun kautta. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla QPR:n kasvuliiketoimintoihin tehtävien panostusten jatkuessa.

Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa merkittäviä panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect on jo vakiinnuttanut johtavan markkina-aseman Suomessa ja vuonna 2013 yhtiö keskittyy tuotteen kansainväliseen kasvuun. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteelleen. Kehittämällä asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa yhtiö pyrkii kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa sekä vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Hallitus ehdottaa 14.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 486 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2013 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2013.

Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2012 vastaa 27 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2012.

Tilikauden 2012 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 410 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2013 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Vuosikertomus 2012: torstai 21. helmikuuta 2013
 • Osavuosikatsaus Q1/2013: torstai, 18. huhtikuuta 2013
 • Osavuosikatsaus Q2/2013: perjantai, 19. heinäkuuta 2013
 • Osavuosikatsaus Q3/2013: tiistai, 22. lokakuuta 2013

 Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2013.

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:  
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet                               

  

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
           
             
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Liikevaihto 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24
Liiketoiminnan muut tuotot 104 29 259 158 79 100
             
Materiaalit ja palvelut 100 66 52 402 250 61
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 626 1 361 19 5 491 4 594 20
Liiketoiminnan muut kulut 620 400 55 2 031 1 448 40
Käyttökate 451 417 8 1 555 1 326 17
             
Poistot 171 151 13 681 572 19
Liikevoitto 281 267 5 874 755 16
             
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -24 -63 -41 -50 -18
Voitto ennen veroja 271 243 12 833 705 18
             
Tuloverot -34 -82 -59 -171 -184 -7
Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27
             
Katsauskauden voiton jakautuminen:            
  Emoyhtiön omistajille 237 162   662 530  
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0 -1   0 -9  
  Yhteensä 237 161   662 521  
             
Tulos/osake, euroa 0,019 0,013 46 0,054 0,043 26
             
Laaja tuloslaskelma:            
Katsauskauden voitto 237 161   662 521  
Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -19 45   -103 4  
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -   - -  
Laajan tuloslaskelman voitto 218 206   559 525  
             
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:            
  Emoyhtiön omistajille 218 207   559 534  
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0 -1   0 -9  
  Yhteensä 218 206   559 525  

 

KONSERNITASE      
       
Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011 Muutos, %
       
Varat      
         
Pitkäaikaiset varat:      
Aineettomat hyödykkeet 1 557 1 760 -12
Liikearvo 513 513 0
Aineelliset hyödykkeet 140 118 19
Muut pikäaikaiset varat 120 102 18
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 330 2 493 -7
                                   
Lyhytaikaiset varat:      
Myynti- ja muut saamiset 3 111 4 248 -27
Rahat ja pankkisaamiset 1 404 1 020 38
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 515 5 268 -14
       
Varat yhteensä 6 845 7 761 -12
       
Oma pääoma ja velat      
       
Oma pääoma:      
Osakepääoma 1 359 1 359 0
Muut rahastot 21 21 0
Omat osakkeet -261 -158 65
Muuntoerot -169 -66 156
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0
Kertyneet voittovarat 2 026 1 820 11
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 981 2 981 0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 -8 -100
Oma pääoma yhteensä 2 981 2 973 0
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 113 340 -67
Korottomat velat 71 146 -51
Pitkäaikaiset velat yhteensä 184 486 -62
       
Lyhytaikaiset velat      
Osto- ja muut velat 3 453 4 076 -15
Korolliset velat 226 226 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 679 4 302 -14
       
Velat yhteensä 3 863 4 788 -19
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 845 7 761 -12

  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
             
Tuhatta euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
             
Liiketoiminnan rahavirta                 
Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27
Oikaisut tilikauden tulokseen 125 230 -46 548 718 -24
Käyttöpääoman muutokset -393 -168 134 744 28 2557
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -8 -7 14 -39 -23 70
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 15 9 67 21 27 -22
Maksetut verot liiketoiminnasta -61 -10 510 -159 -10 1490
Liiketoiminnan rahavirta      -85 215 -140 1 777 1 261 41
             
Investointien rahavirta                  
Ostetut tytäryhtiöt -81 0   -81 -565 -86
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -214 -86 149 -612 -691 -11
Investointien rahavirta       -295 -86 243 -693 -1 256 -45
             
Rahoituksen rahavirrat            
Lainojen takaisinmaksut 0 0   -226 -226 0
Omien osakkeiden osto -10 -25 -60 -103 -100 3
Osingon maksu 0 0   -367 -362 1
Rahoituksen nettorahavirta -10 -25 -60 -696 -688 1
             
Rahavarojen muutos -390 104 -475 388 -683 -157
Rahavarat tilikauden alussa   1 797 913 97 1 020 1 702 -40
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -3 3   -4 1  
Rahavarat tilikauden lopussa  1 404 1 020 38 1 404 1 020 38

 

  OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

                  
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-varat Määräys-vallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694
Osingonmaksu           -362   -362
Omien osakkeiden hankinta       -100       -100
Omien osakkeiden luovutus       217       217
Tilikauden laaja tulos     4     529 -9 524
Oma pääoma 31.12.2011 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonmaksu           -367   -367
QPR CIS Oy:n 20 % vähemmistöosuuden hankinta           -89 8 -81
Omien osakkeiden hankinta       -103       -103
Tilikauden laaja tulos     -103     662   559
Oma pääoma 31.12.2012 1 359 21 -169 -261 5 2 026 0 2 981

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton.

  

KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
       
Tuhatta euroa 2012 2011 Muutos, %
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 4 839 3 608 34
Lisäykset 423 1 231 -66
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 13
Lisäykset 91 56 63
       
       
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 2012 2011 Muutos, %
       
Korolliset velat 1.1. 566 792 -29
Vähennykset -226 -226 0
Korolliset velat 31.12. 339 566 -40

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
       
Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011 Muutos, %
       
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 0
       
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut      
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 397 231 72
  2-5 vuoden sisällä erääntyvät 91 77 18
Yhteensä 488 308  
       
Omat vastuut yhteensä 1 825 1 645 11

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      
                 
Tuhatta euroa 10-12/ 2012 7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012 10-12/ 2011 7-9/ 2011 4-6/ 2011 1-3/ 2011
                 
Liikevaihto 2 693 2 011 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768
Liiketoiminnan muut tuotot 104 18 21 15 29 12 17 21
                 
Materiaalit ja palvelut 100 100 115 87 66 78 72 34
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 626 1 211 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122
Liiketoiminnan muut kulut 620 379 552 480 400 339 363 346
Käyttökate 451 339 398 366 417 309 313 287
                 
Poistot 171 174 168 167 151 157 134 130
Liikevoitto 281 165 230 199 267 152 179 157
                 
Rahoitustuotot ja  -kulut -9 4 -34 -2 -24 -2 -8 -16
Voitto ennen veroja 271 169 196 197 243 150 171 141
                 
Tuloverot -34 -17 -72 -48 -82 -36 -24 -41
Katsauskauden voitto 237 152 124 149 161 113 147 100

 

LIIKETOIMINTASEGMENTIT          
               
Tuhatta euroa 10-12/ 2012 10-12/ 2011 Muutos, % 1-12/ 2012 1-12/ 2011 Muutos, %
               
Liikevaihto            
  Kansainvälinen liiketoiminta 1 053 1 075 -2 3 830 3 836 0
  Suomen liiketoiminta 1 640 1 140 44 5 491 3 703 48
  Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24
               
Käyttökate            
  Kansainvälinen liiketoiminta 146 250 -42 680 764 -11
  Suomen liiketoiminta 393 265 48 1 251 925 35
  Kohdistamattomat -88 -97 -9 -376 -363 4
  Yhteensä 451 417 8 1 555 1 326 17
               
Liikevoitto            
  Kansainvälinen liiketoiminta 77 163 -53 402 472 -15
  Suomen liiketoiminta 292 201 45 848 646 31
  Kohdistamattomat -88 -97 -9 -376 -363 4
  Yhteensä 281 267 5 874 755 16
               
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -24 -63 -41 -50 -18
Tuloverot -34 -82 -59 -171 -184 -7
Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27
               
Muut tiedot:            
               
Poistot            
  Kansainvälinen liiketoiminta 70 87 -20 278 292 -5
  Suomen liiketoiminta 101 64 58 403 280 44
  Yhteensä 171 151 13 681 572 19

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
     
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2012 tai 31.12.2012 1-12/2011 tai 31.12.2011
     
Liikevaihto 9 321 7 539
Liikevaihdon muutos, % 23,6 8,7
Liikevoitto 874 755
 % liikevaihdosta 9,4 10,0
Voitto ennen veroja 833 705
 % liikevaihdosta 8,9 9,4
Katsauskauden voitto 662 521
 % liikevaihdosta 7,1 6,9
     
Oman pääoman tuotto, % 22,2 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,5 21,5
Korollinen vieras pääoma 339 566
Rahavarat 1 404 1 020
Vapaa kassavirta 1 165 570
Nettovelka -1 065 -454
Oma pääoma 2 981 2 973
Nettovelkaantumisaste, % -35,7 -15,3
Omavaraisuusaste, % 51,3 44,2
Taseen loppusumma 6 845 7 761
     
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 499 1 478
% liikevaihdosta 5,4 19,6
Tuotekehitysmenot 1 619 1 313
% liikevaihdosta 17,4 17,4
     
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 78 72
Henkilöstö kauden alussa 73 65
Henkilöstö kauden lopussa 81 73
     
Tulos/osake, euroa 0,054 0,043
Oma pääoma/osake, euroa 0,240 0,239