Avaldatud: 2013-01-11 15:05:00 CET
Arco Vara
Börsiteade

11.01.2013: 2012. aasta kasumihoiatus

Arco Vara juhatus viis lõpule grupi varade ümberhindamise

Arco Vara juhatus alustas 2012. aasta novembris kontserni varade ja kohustuste  ümberhindlust, analüüsides kriitiliselt nii varade hindamise aluseid kui ka 2012. aasta vältel toimunud sündmuste mõju varade väärtusele. Ümberhindamine hõlmas kontserni varusid ja kinnisvarainvesteeringuid, olulisi nõudeid ja eraldisi. Ümberhindamise eesmärgiks oli saada objektiivne ja samas võimalikult konservatiivne ülevaade, mille baasilt planeerida majandustegevuse jätkamist ja võimalikku kapitali kaasamist uuteks investeeringuteks.

Hindamisprotsessi olid kaasatud asjaomaste üksuste juhid, spetsialistid ja juristid kontserni tegevusega hõlmatud riikides (Eestis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias) ning kontserni audiitor.

Ümberhindamisprotsess lõppes 10. jaanuaril 2013. a.


Lõpptulemusest

Ümberhindamise tulemusena hindab juhatus seisuga 31.12.2012 kontserni nõudeid alla 3,46 mln eurot, varusid ja kinnisvarainvesteeringuid alla 14,25 mln eurot ja lisaks suurendab eraldisi 1,96 mln euro võrra. Kokku väheneb kontserni netovara ümberhindluse tulemusena 19,67 mln euro võrra ning see mõjutab nii 2012. a. majandustulemusi kui ka kontserni bilanssi seisuga 31.12.2012. 

Kontserni varad  ja kohustused seisuga 31.12.2012 fikseeritakse majandusaasta tulemuste kinnitamisel tavapärases korras. Pole välistatud 2011.a. võrdlusandmete korrigeerimine.   


Varade hindamismeetodid

Juhatus peab õigeks järgmiste hindamismeetodite rakendamist:

1) Varudes kajastatud arendamisel olevaid projekte oleme hinnanud võrdlusmeetodil ja  jääkväärtuse meetodil.
2) Rahavoolisi objekte oleme hinnanud diskonteeritud rahavoogude meetodil.
3) Kinnisvarainvesteeringutena bilansis kajastatud kruntide ja hoonete hindamisel oleme kasutanud võrdlusmeetodit, ehk turuhindu arvesse võttes on spetsialist hinnanud, millise hinna eest on neid võimalik ühe aasta jooksul realiseerida.

Käesolevat ümberhindlust on mõjutanud nii 2012. aastal toimunud sündmused kui hindamisaluste muutus. Hindamisaluste muutuse suurim erinevus varasemaga võrreldes seisneb järgmises:

(i) varudes olevate korterite ja kruntide puhul lähtub ettevõte nende võimalikust müügihinnast ca ühe aasta pikkuse realiseerimisperioodi jooksul;
(ii) kinnisvarainvesteeringuna kajastatud kruntide hindamisel võeti varem rohkem arvesse tulevikus kruntide lõpptooteks arendamisest teenitavat võimalikku tulu. Käesolev hinnang võtab eelkõige arvesse krundi väärtust eeldusel, et see tuleb realiseerida ühe aasta jooksul.

Ettevõte muudab hindamisaluseid, arvestades üleüldist majanduslikku ebakindlust sihtturgudel, samuti passiivsete (tootmistegevuses mitte osalevate) varade või valminud, kuid realiseerimata varade jooksvaid ülalpidamis- ja finantskulusid.  Varude ja kinnisvarainvesteeringute väga kaugeleulatuva tulevikuväärtuse hindamine põhineks liiga palju muutujatel, mida ettevõte ise ei kontrolli ja usaldusväärselt prognoosida ei suuda. 

Hindamisaluste muutuse osakaal varude ja kinnisvarainvesteeringute allahindlusest on kuni 75%.


Kommentaarid suurematele ümberhindlustele

Ümberhindlused toimusid (i) Bulgaarias, kus varude ja kinnisvarainvesteeringute allahindluste mahuks kokku on 9,78 mln eurot; (ii) Lätis, kus kinnisvarainvesteeringute ja varude allahindluste mahuks kokku on 3,16 mln eurot; ning (iii) Eestis, kus nõuete allahindluse mahuks on 3,47 mln eurot, provisjonide suurendamise mahuks on 1,96 mln eurot ning varude ja kinnisvarainvesteeringute allahindluste mahuks kokku on 1,30 mln eurot

BULGAARIA
Bulgaarias põhineb allahindlus tehtud turutehingutel ning Madridi ja Manastirski korterite oodatust nõrgemal müügitempol, mis osaliselt on sõltunud ka projekte finantseeriva panga tahtest. Ümberhindlus põhineb eeldusel, et hetke peamise finantseerija Piraeus pangaga saavutatakse kehtivate finantseerimistingimuste muutmine Arco Varale kasulikus suunas. Läbirääkimised selle saavutamiseks on hetkel pooleli.

LÄTI
Lätis moodustas suurema osa väärtuse langusest kinnisvarainvesteeringute allahindlus, mis on tingitud teatud Mazais Baltezers elamumaa kruntidega seotud õiguste lõppemisest.

EESTI
Eestis on alla hinnatud nõue ühisettevõtte Tivoli Arendus OÜ vastu. Arco Vara kontserni nõue Tivoli Arenduse vastu on hetkel tagatud Tivoli Arendusele kuuluva kinnistu II järjekoha hüpoteegiga, samas kui ühisettevõtte kaasosanikule kuuIuv I järjekoha hüpoteegiga tagatud nõuete summa ulatub (koos intressidega) üle 8 mln euro. Antud situatsioonis ei ole jätkuv investeerimine Tivoli projekti mõistlik ning väljavaade Tivoli projekti äriplaani kasumlikuks realiseerimiseks nii, et ühisettevõte Tivoli Arendus rahuldaks ka Arco Vara võlanõude, on väga vähetõenäoline. Arco Vara peab hetkel projekti kaasosanikuga läbirääkimisi Tivoli projekti restruktureerimiseks. Lisaks on suurendatud eraldisi seoses kontserni poolt ühisettevõtete Tivoli Arendus ja Arco HCE OÜ laenukohustustele antud käendustega, kuna käenduste realiseerumise tõenäosus on suurenenud.


Täiendav informatsioon

Et varade ja nõuete suuremahulist ümberhindlust ja kontserni edasist tegevusplaani investoritele paremini selgitada, kavatseb Arco Vara jaanuari viimasel või veebruari esimesel nädalal korraldada internetipõhise seminari (Webinari), millest teatame eraldi börsiteate vahendusel enne 18. jaanuari.

Webinar on virtuaalne konverents, mille käigus saavad ettevõtte esindajad tutvustada firma tegevust ning plaane. Webinar võimaldab interaktiivset suhtlust ning võimalust küsida ja saada vastuseid otse ettevõtte esindajatelt. Lisainformatsiooni Webinari kohta leiate: http://www.nasdaqomxbaltic.com/et/bors/tooted-ja-teenused/veebiseminar/.


Tarmo Sild
Juhataja
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tarmo.sild@arcovara.ee
http://www.arcorealestate.com