Avaldatud: 2012-11-16 15:06:43 CET
Skano Group
Kvartaliaruanne

Majandustulemused 9 kuud 2012

Pärnu, 2012-11-16 15:06 CET --  

KOKKUVÕTE

Skano Group ASi 2012 aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,7 mln eurot. Kontserni EBITDA oli kolmandas kvartalis 351 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis ilma Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumita 179 tuhat eurot).

Pärnu kiudplaadivabriku ja Isotex’i siseviimistlusplaatide müük kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%, ärikasum 10% ning ärikasum oli 228 tuhat eurot.

Püssi kiudplaadivabriku käive oli 799 tuhat eurot ja ärikahjum oli 230 tuhat eurot. Eelmise kvartaliga võrreldes kasvas müük 13%. Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt Püssi tehase toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks ning selles suunas tehakse pidevat tööd. Lisaks tööle müügimahtudega teeme pidevalt tegevusi tehase tootmisefektiivsuse tõstmiseks. Oleme tõstnud tootmisliini maksimumkiirust ning seeläbi vähendanud toodete omahinda. Oktoobrikuus oli toodete keskmine omahind ca 18% madalam kui kolmanda kvartali keskmine. Selline efektiivsuse tõstmine vähendab kahjumit madala tootmismahu korral kuid täielik efekt avaldub siis, kui müügimahud on kasvanud.

Mööblivabriku käive vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14% ja ärikasum 55%, ning ärikasum oli 58 tuhat eurot.

Mööbli jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24% ja oli 555 tuhat eurot ning ärikasum 3 tuhat eurot, sisaldades Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 26 tuhat eurot. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.

 

KASUMIARUANNE

Aruandeaasta kolmanda kvartali müügitulu oli 4,7 mln eurot (2011 aastal 4,2 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta kolmandas kvartalis 15,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 14,4%-ga). Konsolideeritud ärikasum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta samal perioodil põhitegevuse kasum 0,01 mln eurot, koos Püssi kiudplaadivabriku soodusostust tekkinud kasumiga 2,5 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 2,3% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 0,3%-ga, arvestades ka Püssi tehase soodusostu, kujunes 2011 aasta samaperioodi ärirentaabluseks 59,1%).

Konsolideeritud puhaskasum oli 44 tuhat eurot (2011 aasta kolmandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 53 tuhat eurot, koos Püssi tehase soodusostuga tuli puhaskasumiks 2402 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli 0,9% (võrrelduna 2011 aasta kolmanda kvartali 57,5%-ga).


FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvarade maht oli 30.9.2012 seisuga 16,2 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 30.9.2012 seisuga 8,6 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 53,1% (31.12.2011: 51,8%).

Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,5 mln eurot, suurenedes 9 kuuga 33%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.

Varud kasvasid 9 kuuga 0,3 mln eurot, moodustades 30.9.2012 seisuga 3,4 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.

Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 30.9.2012 0,9 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 9 kuuga kokku 0,5 mln eurot peamiselt ümberklassifitseerimise tõttu pikaajaliseks laenukohustuseks. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,3 mln eurot 8,6 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).

 

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011
Ehitusmaterjalide divisjon 2 964 2 309 63,0% 55,3%
Mööblivabrik 1 399 1 626 29,7% 38,9%
Mööbli jaemüük 555 448 11,8% 10,7%
Elimineerimine (210) (206) (4,5%) (4,9%)
KOKKU 4 708 4 177 100,0% 100,0%

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011
Venemaa 1 487 1 158 31,6% 27,7%
Soome 1 046 1 518 22,2% 36,3%
Eesti 754 734 16,0% 17,6%
Suurbitannia 334 173 7,1% 4,1%
Ukraina 229 149 4,9% 3,6%
Läti 207 97 4,4% 2,3%
Holland 176 0 3,7% 0,0%
Leedu 146 101 3,1% 2,4%
Rootsi 143 103 3,0% 2,5%
Kasahstan 36 9 0,8% 0,2%
Saksamaa 34 31 0,7% 0,7%
India 22 0 0,5% 0,0%
Taani 15 23 0,3% 0,6%
Hiina 0 10 0,0% 0,2%
Teised riigid 79 71 1,7% 1,7%
KOKKU 4 708 4 177 100,0% 100,0%

Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias, Lätis ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome osatähtsus käibes.

 

KASUM SEGMENTIDE LÕIKES

tuh EUR III kv. 2012 III kv. 2011
Mööblivabrik 58 129
Mööbli jaemüük 3 (1)
Ehitusmaterjalide divisjon 25 2 357
Elimineerimine 23 -19
KOKKU 109 2 466
Neto finantskulud (62) (64)
Tulumaksukulu (3) (0)
PUHASKASUM 44 2 402

 

EHITUSMATERJALIDE DIVISJON

Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 3,0 mln eurot ja kasum 25 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,3 mln eurot ja põhitegevuse kahjum 98 tuhat eurot. Koos Püssi tehase soodusostust saadud kasumiga oli 2011 aasta kolmanda kvartali kasum 2 357 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 655 tuhat eurot (28%). Käibe kasv tuli peamiselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.

 

MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

  tuh EUR % käibest
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011
Venemaa 804 426 27,1% 18,4%
Soome 602 848 20,3% 36,7%
Eesti 544 537 18,4% 23,3%
Suurbritannia 334 173 11,3% 7,5%
Holland 176 0 5,9% 0,0%
Läti 144 43 4,9% 1,9%
Rootsi 143 103 4,8% 4,5%
Leedu 50 9 1,7% 0,4%
Ukraina 34 26 1,1% 1,1%
Saksamaa 34 31 1,1% 1,3%
India 22 0 0,7% 0,0%
Taani 15 23 0,5% 1,0%
Teised riigid 62 90 2,1% 3,9%
KOKKU 2 964 2 309 100,0% 100,0%

Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia, Venemaa ja Hollandi müügis. Soome ja Eesti osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.

 

tuh EUR Müük Äriasum
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011
Pärnu kiudplaadivabrik 1 347 1 359 125 199
Püssi kiudplaadivabrik 799 323 (230) 2 091
Pärnu vääristamisüksus (Isotex) 707 551 103 54
Allokeerimata 110 77 27 13
KOKKU 2 964 2 309 25 2 357

Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kasvas eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 8% ja oli 2,1 miljonit eurot.

Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 799 tuhat eurot ning ärikahjum 230 tuhat eurot. Jätkuvalt käivad läbirääkimised mitmete klientidega, kuid tehase kogu tootmismahtu tagavate suurte tarnelepingute ja müügimahtudeni ei ole jõutud. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse ning suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Täna töötab Püssi tehas ca 70% võimsusega ning täpseid prognoose tootmismahu kasvu suhtes lähtuvalt maailmas valitsevast ebakindlusest on täna raske teha.

Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Täna on optimaalsest tunduvalt kõrgema omahinna põhjustanud suuresti ka tehnoloogilised seisakud ja seadmete ümberehitus tagamaks paremat efektiivsust. Sellega oleme tänaseks saavutanud kulutaseme, kus oktoobrikuu keskmine tootmise omahind oli 18% madalam kolmanda kvartali keskmisest. Samas näeme jätkuvalt olulist reservi omahinna edasiseks alandamiseks järgmiste kvartalite jooksul.

Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist suudame viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.

 

MÖÖBLIDIVISJON

MÖÖBLI JAEMÜÜK

Skano Group ASi jaeäri opereerivad OÜ Skano Furniture ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 30.9.2012 on mööblikaupluste ketis kokku 9 kauplust: Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis.

 

JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest Kaupluste arv
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011 30.09.12 30.09.11
Eesti 201 178 36,2% 39,7% 3 3
Läti 63 54 11,4% 12,1% 1 1
Leedu 96 92 17,3% 20,5% 1 1
Ukraina 195 124 35,1% 27,7% 4 6
Kokku 555 448 100,0% 100,0% 9 11

 

Mööbli jaemüük on jõudnud müügimahuni, millega on tegevus kasumlik ning 2012 aasta kolmanda kvartali ärikasum oli 3 tuhat eurot, sisaldades ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 26 tuhat eurot.

 

MÖÖBLI TOOTMINE

Mööblivabrikus oli 2012 aasta kolmanda kvartali müügitulu 1,4 mln eurot ja kasum 58 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,6 mln eurot ja kasum 129 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 227 tuhat eurot ja kasum vähenenud 71 tuhat eurot. Vabriku kolmanda kvartali tulemust mõjutab enim juulis toimuv kollektiivpuhkus.

 

MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES

 

  tuh EUR % käibest
  III kv. 2012 III kv. 2011 III kv. 2012 III kv. 2011
Venemaa 683 732 48,8% 45,0%
Soome 444 670 31,7% 41,2%
Kasahstan 36 0 2,6% 0,0%
Eesti 9 18 0,6% 1,1%
Teised riigid 17 0 1,2% 0,0%
Tütarettevõtted 210 206 15,0% 12,7%
Kokku 1 399 1 626 100,0% 100,0%

 

PROGNOOS JA ARENG

EHITUSMATERJALIDE DIVISJON. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliin töötab neljandas kvartalis vähendatud võimsusel. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta neljandas kvartalis umbes 70% võimsusega.

MÖÖBLI JAEMÜÜK. 2012 aasta neljandas kvartalis prognoosime jaemüügi kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga.

MÖÖBLIVABRIK. 2012 aasta neljandas kvartalis plaanime mööblivabrikus käibe kasvu võrreldes kolmanda kvartaliga, kuna kolmandasse kvartalisse jäi tehase kollektiivpuhkus. Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga, jääb müügimaht väiksemaks.

 

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR 9 kuud 2012 9 kuud 2011 9 kuud 2010
Kasumiaruanne      
Müügitulu 14 148 12 513 9 875
EBITDA 862 3 353 1017
EBITDA rentaablus 6,1% 26,8% 10,3%
Ärikasum 119 2 893 644
Ärirentaablus 0,8% 23,1% 6,5%
Puhaskasum (90) 2 775 562
Puhasrentaablus (0,6%) 22,2% 5,7%
 
Bilanss (30.9)      
Koguvarad 16 201 16 538 9 104
Koguvarade puhasrentaablus (0,6%) 16,8% 6,2%
Omakapital 7 602 7 693 5 129
Omakapitali puhasrentaablus (1,2%) 36,1% 11,0%
Võlakordaja 53,1% 53,5% 43,7%
 
Aktsia (30.9)      
Aktsia sulgemishind (EUR) 1,37 1,50 1,15
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,02) 0,62 0,12
Hind-tulu (PE) suhtarv - 2,42 9,21
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 1,69 1,76 1,14
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,81 0,85 1,01
Turukapitalisatsioon 6 164 6 749 5 174

 

EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
 

tuh EUR 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
 
Raha ja raha ekvivalendid 179 206 160
Nõuded ja ettemaksed 2 219 1 674 2 261
Varud 3 448 3 177 3 100
Käibevara kokku 5 846 5 057 5 521
 
Kinnisvarainvesteeringud 185 185 185
Materiaalne põhivara 10 158 10 692 10 815
Immateriaalne põhivara 12 16 17
Põhivara kokku 10 355 10 893 11 017
 
AKTIVA (vara) KOKKU 16 201 15 950 16 538
 
Võlakohustused 880 1 380 659
Võlad ja ettemaksed 2 579 2 137 2 692
Lühiajalised eraldised 3 11 1
Lühiajalised kohustused kokku 3 462 3 528 3 352
 
Pikaajalised võlakohustused 4 898 4 490 5 067
Pikaajalised eraldised 239 239 198
Pikaajalised kohustused kokku 5 137 4 729 5 265
 
Kohustused kokku 8 599 8 257 8 617
 
Aktsiakapital (nimiväärtuses) 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 364 364 364
Kohustuslik reservkapital 288 288 288
Ümberhindluse kursivahed (11) (11) 7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 4 353 1 788 1 788
Aruandeaasta kasum (kahjum) (91) 2 565 2 775
Omakapital kokku 7 602 7 693 7 921
 
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU 16 201 15 950 16 538

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuh EUR III kv 2012 III kv 2011 9 k 2012 9 k 2011
         
Müügitulu 4 708 4 176 14 148 12 513
 
Müüdud toodangu kulu (3 961) (3 573) (11 901) (10 022)
 
Brutokasum 747 603 2 247 2 491
 
Turustuskulud (559) (516) (1 752) (1 700)
Üldhalduskulud (76) (102) (385) (349)
Muud äritulud                                     40 2 500* 131 2 562*
Muud ärikulud                                     (43) (19) (122) (111)
 
Ärikasum (kahjum) 109 2 466 119 2 893
Neto finantskulu                                   (62) (64) (197) (114)
 
Kasum(kahjum) enne tulumaksu 47 2 402 (78) 2 779
Tulumaksukulu (3) 0 (13) (4)
 
PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 44 2 402 (91) 2 775
 
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel 27 (21) 0 (9)
 
PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) 71 2 381 (91) 2 766
 
Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta
0,01 0,53 (0,02) 0,62
Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta 0,01 0,53 (0,02) 0,62

2011 aasta muude äritulude hulgas on kasum Püssi kiudplaadivabriku allahindlusega ostust 2 455 tuh. EUR

2012 aasta neljanda kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 9 (25. – 28. veebruar 2013).

 

         Einar Pähkel
         Finantsdirektor
         447 8331
         einar.pahkel@skano.com
         www.skano.com


Skano 2012 Q3 vahearuanne EST.pdf