Avaldatud: 2012-11-15 12:04:59 CET
Baltika
Kvartaliaruanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, III kvartal ja 9 kuud 2012

Baltika lõpetas 2012. aasta kolmanda kvartali 201 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Tegemist on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1 373 tuhat eurot parema tulemusega ning ettevõtte teise kvartaalse kasumiga käesoleval aastal.

Kolmandas kvartalis suutis Baltika ühtlustada oma turuportfelli kasvu. Jätkuvalt tõusis Baltikum – Läti ja Eesti müük suurenes senises tempos, lisaks näitas head arengut siiani tagasihoidlikumalt taastunud Leedu turg. Müük ruutmeetrile kasvas kolmandas kvartalis kõikidel turgudel keskmiselt 15%, ületades 1 protsendipunktiga 9 kuu keskmist  tulemust. Märkimisväärne on Venemaa 18% müügiefektiivsuse tõus, mis kinnitab Vene turu kasumlikku arengut.

Lisaks ootustele vastavale müügikasvule oli kolmanda kvartali paranenud tulemustes oluline roll kolme protsendipunkti võrra suurenenud brutomarginaalil (52%). Brutokasum ruutmeetrile kasvas kolmandas kvartalis 20% ning 9 kuu keskmiselt 18%, mille põhjuseks olid tugevad kollektsioonid ning parem varude ja allahindluskampaaniate juhtimine. Samal ajal jätkus kulude kontroll: nii kolmanda kvartali kui 9 kuu turustuskulude tõus ruutmeetrile oli üksnes 2%. 

Head müügid ning oluliselt paranenud brutokasumlikkus aitasid saavutada Baltika kolmanda kvartali EBITDA-ks 728 tuhat eurot (2011. aasta kolmas kvartal -103 tuhande  eurot). Baltika püsib kõikide näitajatega, sealhulgas 9 kuu 1 851 tuhande euro suuruse EBITDA-ga 2012. aastaks seatud finantseesmärkide graafikus vaatamata sellele, et kinnistu müügi tagajärjel vähenenud renditulu ja suurenenud rendikulu eesmärgi saavutamise keerulisemaks teeb.

Ettevõtte likviidsust ja finantspositsiooni aitas tugevdada kolmandas kvartalis toimunud kinnistu müük. Septembri lõpu seisuga oli ettevõtte netovõlg 6 010 tuhat eurot, mis on 11 439 tuhande euro võrra väiksem kui 31. detsembril 2011.

Kolmandas kvartalis saadud investeerimislaen tagab finantseerimisvahendid Baltika edasiseks arenguks. Ettevõte on vastavalt investeerimisplaanile uuendanud Montoni ja Mosaici uute poekontseptsioonide alusel esimesed kauplused, mille müügitulemused on näidanud kiiret paranemist. Lisaks valmistub ettevõte esimeste täiesti uue kontseptsiooniga kaupluste avamiseks 2013. aasta esimeses pooles.   

   Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  30.09.2012 31.12.2011
VARA    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 1 260 863
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 579 2 189
Varud 11 838 10 048
Käibevara kokku 15 677 13 100
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksu vara 838 838
Muu pikaajaline vara 1 196 629
Kinnisvarainvesteeringud 0 8 549
Materiaalne põhivara 2 224 8 031
Immateriaalne põhivara 3 522 3 665
Põhivara kokku 7 780 21 712
VARA KOKKU 23 457 34 812
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 1 369 3 178
Võlad hankijatele ja muud kohustused 7 072 6 785
Lühiajalised kohustused kokku 8 441 9 963
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 5 930 15 144
Muud kohustused 33 83
Pikaajalised kohustused kokku 5 963 15 227
KOHUSTUSED KOKKU 14 404 25 190
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital nimiväärtuses 7 159 25 056
Ülekurss 31 89
Reservid 1 182 2 494
Eelmiste perioodide jaotamata kasum -(kahjum) 1 667 -11 592
Aruandeperioodi puhaskahjum -271 -5 863
Valuutakursi muutuste reserv -715 -727
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 9 053 9 457
Mittekontrolliv osalus 0 165
OMAKAPITAL KOKKU 9 053 9 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 23 457 34 812

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne   

  3 kv 2012 3 kv 2011 9k 2012 9k 2011
         
Müügitulu 14 344 13 511 40 144 37 924
Müüdud kaupade kulu -6 906 -6 834 -18 506 -18 041
Brutokasum 7 438 6 677 21 638 19 883
         
Turustuskulud -6 353 -6 720 -19 172 -20 283
Üldhalduskulud -620 -628 -1 988 -2 122
Muud äritulud 17 20 90 23
Muud ärikulud -168 -81 -77 -427
Ärikasum (-kahjum) 314 -732 491 -2 926
         
Finantstulud 53 -14 70 1
Finantskulud -165 -411 -799 -1 030
         
Kasum (kahjum) enne maksustamist 202 -1 157 -238 -3 955
         
Tulumaks -1 -15 -32 -25
         
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 201 -1 172 -270 -3 980
Perioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:        
Emaettevõtja osa 201 -1 172 -271 -3 980
Mittekontrolliva osaluse osa 0 0 1 0
         
         
Muu koondkasum (-kahjum)        
Valuutakursi vahed 128 -156 12 50
         
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 329 -1 328 -258 -3 930
Perioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:        
Emaettevõtja osa 329 -1 328 -259 -3 930
Mittekontrolliva osaluse osa 0 0 1 0
         
         
Tava puhaskasum (kahjum) aktsia kohta, EUR 0,01 -0,03 -0,01 -0,13
Lahustatud puhaskasum (kahjum) aktsia kohta, EUR 0,01 -0,03 -0,01 -0,13

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com

 


Baltika_Vahearuanne 3Q 2012.pdf