Avaldatud: 2012-11-15 15:05:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2012 majandusaasta III kvartali majandustulemused

Tallinn, 2012-11-15 15:05 CET -- 2012 majandusaasta III kvartali majandustulemused  

2012 majandusaasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) näitasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) oma tegevuses jätkuvat kasvu. Kontsern vedas antud perioodil kokku 2,77 miljonit reisijat, mida on 2% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Auditeerimata müügitulu 2012. aasta kolmandas kvartalis suurenes 6,7 miljoni euro võrra ehk 3,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 282,4 miljoni euroni. Kolmanda kvartali algust mõjutas tavapärasest kehvem ilm suve alguses, mille tulemusel oli  Kontsern senisest aktiivsem eripakkumiste ja kampaaniate tegemisel osaliselt ka juuli broneeringute tarvis. Seoses sellega kahanes Kontserni piletitulu reisija kohta kolmandas kvartalis mistõttu jäid kontserni piletimüügitulud madalamaks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas paranes restoranide ja poodide käive ja selle tulemusel suurenes Kontserni kogu müügitulu.

Tulenevalt struktuuri muutustest müügitulus ning sellega seonduvalt otseste kaubakulude suurenemisest jäi Kontserni brutokasum eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. 2012 majandusaasta kolmanda kvartali auditeerimata brutokasum kokku oli 85,2 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5%. Finantskulude, maksude ning kulumi eelne kasum EBITDA oli 77,0 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,4%. Kontserni auditeerimata puhaskasum 2012 majandusaasta kolmandas kvartalis oli 49,6 miljonit eurot võrreldes 40,7 miljoni euro suuruse kasumiga eelmise aasta samas kvartalis. Kasumi suurenemine on tingitud peamiselt väiksematest finantskuludest. Kokku on käesoleva majandusaasta esimese 9-kuu puhaskasum 50,6 miljonit eurot, mis on 13,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Kolmandas kvartalis olid kütusehinnad jätkuvalt kõrgel tasemel. Eurodes arvestatuna kasvas laevakütuse keskmine hind käesoleva aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% protsenti. Kontserni jätkuvate tegevuste kütusekulu kolmandas kvartalis suurenes 5,2 miljoni euro võrra aastatagusega võrreldes. Soome-Saksa liini sulgemisest mõjutatuna oli Kontserni kütusekulu kasv kokku 2012 majandusaasta kolmandas kvartalis 1,2 miljoni eurot.

2012 aasta jooksul on Kontsern investeerinud ligikaudu 1,5 miljonit eurot elektrooniliste kanalite arendamisse, et täiustada toodete kättesaadavust ning nähtavust. Hiljuti avati uued veebilehed meie klientidele. Lähitulevikus on valmimas uus internetipõhise broneerimissüsteemi versioon, mis on suunatud eeskätt eraklientidele. Süsteemi arendades on peamine tähelepanu olnud kasutusmugavusel,  lihtsusel ning hinnapoliitika läbipaistvusel. Lisaks on järgmise aasta alguses valmimas Tallinki laevapiletite broneerimise rakendus nutitelefonidele.

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis oli rahavoog äritegevusest kokku 59 miljonit eurot. Pangalaene maksis Kontsern tagasi 41 miljonit eurot, mille tulemusel vähenesid intressi kandvad kohustused kolmanda kvartali jooksul 4,5%. Viimase 12-kuu jooksul on Kontsern laenukoormust vähendanud 134 miljoni euro võrra. Kontserni netovõlg kolmanda kvartali lõpus oli 803 miljonit eurot ning moodustas 4,9 korda eelneva 12-kuu EBITDA-st. Septembri lõpus oli Kontsernil 59 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli jätkuvalt 66 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku ulatus kolmanda kvartali lõpus 125 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Vastavalt strateegiale on Kontsern viimaste aastate jooksul oluliselt vähendanud oma võlakoormust. Seoses oodatava dividendipoliitikaga on juhtkonna eesmärgiks lähitulevikus optimeerida ettevõtte agressiivset laenude tagasimaksegraafikut, et seeläbi parandada Kontserni järgmiste aastate vaba rahavoogu.

 

PÕHINÄITAJAD   2012
juuli-september
2011
juuli-september
muutus
Jätkuvad tegevused   EUR EUR  
Jätkuvate tegevuste müügitulu (miljonites)   282,4 264,8 6,7%
Jätkuvate tegevuste brutokasum (miljonites)   85,2 85,0 0,2%
Jätkuvate tegevuste puhaskasum (miljonites)   49,6 41,1 20,6%
Kontsern kokku, sh lõpetatud tegevused      
Müügitulu  (miljonites)   282,4 272,2 3,8%
Brutokasum  (miljonites)   85,2 84,8 0,5%
Brutokasumi marginaal   30,1% 31,1%  
EBITDA  (miljonites)   77,0 78,0 -1,4%
EBITDA marginaal   27,3% 28,7%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites)   49,6 40,7 21,9%
Puhaskasumi marginaal   17,6% 14,9%  
         
Amortisatsioon  (miljonites)   17,7 17,7 -0,4%
Investeeringud  (miljonites)   5,2 2,1 146%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv** 669 882 040 669 882 040  
Aktsiakasum   0,07 0,06 21,9%
         
Reisijate arv   2 770 147 2 716 702 2,0%
Kaubaveo ühikute arv   68 831 70 059 -1,8%
Töötajate keskmine arv   7 132 7 175 -0,6%
         
    30.09.2012 30.06.2012  
Varad   1 754,3 1 760,7 -0,4%
Intressi kandvad kohustused  (miljonites)   862,2 902,3 -4,5%
Netovõlg  (miljonites)   803,1 850,5 -5,6%
Omakapital kokku  (miljonites)   755,6 706,1 7,0%
         
Omakapitali määr   43,1% 40,1%  
Netovõla  EBITDA suhe   4,9 5,1  
         
Aktsiate arv**   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta   1,13 1,05 7,0%

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

 

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.07.2012- 01.07.2011- 01.01.2012- 01.01.2011-
  30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

Jätkuvad tegevused
       
Müügitulu  282,441 264,827 721,052 676,980
Müüdud kaupade ja teenuste kulu -197,290 -179,851 -559,833 -516,852
Brutokasum 85,151 84,976 161,219 160,128
           
Turustuskulud -15,591 -14,497 -48,224 -44,551
Halduskulud -10,561 -10,232 -33,455 -30,479
Muud äritulud 347 534 853 1,072
Muud ärikulud -820 -15 -852 -30
Kasum/-kahjum äritegevusest 58,526 60,766 79,541 86,140
         
Finantstulud  1,382 -2,434 2,534 213
Finantskulud  -11,130 -17,106 -32,258 -41,060
Kasum tütarettevõtetest  783 0 783 0
           
Kasum/-kahjum jätkuvatest tegevustest 49,561 41,226 50,600 45,293
           
Tulumaks 0 -115 0 -115
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 49,561 41,111 50,600 45,178
         
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustest  0 -453 0 -8,047
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 49,561 40,658 50,600 37,131
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest -116 28 -121 151
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -116 28 -121 151
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 49,445 40,686 50,479 37,282
         
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist  49,561 40,658 50,600 37,131
           
Sh.        
  Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist 49,445 40,686 50,479 37,282
           
Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta)        
  - tava  0.07 0.06 0.08 0.06
  - lahustatud  0.07 0.06 0.08 0.06

 

           
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 30.09.2012 31.12.2011
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 59,077 75,421
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44,631 35,152
Ettemaksed 11,828 7,087
Varud 27,749 25,198
Käibevara kokku 143,285 142,858
       
Põhivara    
Investeeringud sidusettevõtetesse 226 226
Muud finantsvarad 1,761 2,551
Edasilükkunud tulumaksuvara 9,452 9,452
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara  1,540,207 1,583,002
Immateriaalne põhivara  59,040 61,153
Põhivara kokku 1,610,986 1,656,684
       
VARAD KOKKU 1,754,271 1,799,542
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused  164,090 145,261
Võlad tarnijatele ja muud võlad 90,323 86,793
Ettemakstud tulud 22,274 25,226
Tuletisinstrumendid  23,739 22,668
Lühiajalised kohustused kokku 300,426 279,948
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 698,128 814,305
Muud kohustused 147 198
Pikaajalised kohustused kokku 698,275 814,503
Kohustused kokku 998,701 1,094,451
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 404,290
Ülekurss 639 639
Reservid 71,752 70,497
Jaotamata kasum 278,889 229,665
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 755,570 705,091
OMAKAPITAL KOKKU 755,570 705,091
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,754,271 1,799,542

 

 

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.01.2012 - 01.01.2011-
    30.09.2012 30.09.2011
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 50,600 37,131
Korrigeerimised 82,687 94,726
Äritegevusega seotud varade muutused -15,974 -17,530
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 1,297 120
Makstud tulumaks -11 -114
  118,599 114,333
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine  -8,898 -6,652
Laekumised materiaalse põhivara müügist 47 59
Laekumised tütarettevõtete müügist 1,992 0
Maksed tuletisinstrumentidest -2,912 -3,575
Saadud intressid 236 181
  -9,535 -9,987
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laenude tagasimaksed  -99,477 -39,284
Kapitalirendi põhimaksete tasumine  -51 -64
Makstud intressid -25,880 -28,068
  -125,408 -67,416
       
RAHAVOOD KOKKU -16,344 36,930
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 75,421 44,946
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -16,344 36,930
- perioodi lõpus 59,077 81,876

 

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


Interim 2012 Q3est.pdf