Paskelbta: 2012-10-26 07:26:04 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. spalio 25 d., balsavimo rezultatai

Panevėžys, Lietuva, 2012-10-26 07:26 CEST --  

2012 m. spalio 25 d. įvykusio eilinio visuotinio  Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimai:

Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2011–2012 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 3 291 443 Lt
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 68 912 588 Lt
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4) pervedimai iš rezervų
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
 
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 72 204 031 Lt
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 3 450 000 Lt
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 4 500 000 Lt
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
 
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 64 254 031 Lt

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2012 m. birželio 30 d., paskirti 4 500 000,00 Lt (1 303 290,08 EUR), kas sudaro 0,028 Lt (0,0082 EUR) vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių.

Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas

Sprendimas:

  1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
  2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2012–2013 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
  3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Bendrovės valdybos narių atšaukimas

Sprendimas:

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Andrių Pranckevičių, Arūną Jarmolavičių, Arūną Zubą, Dainių Pilkauską, Darių Zubą, Tomą Tumėną ir Vytautą Šidlauską.

Bendrovės valdybos narių rinkimas

Sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai 4 (keturių) metų valdybos kadencijai išrinkti:

  1. Andrių Pranckevičių;
  2. Arūną Jarmolavičių;
  3. Arūną Zubą;
  4. Dainių Pilkauską;
  5. Darių Zubą;
  6. Tomą Tumėną;
  7. Vytautą Šidlauską.

 

Pagarbiai
Generalinis direktorius            Darius Zubas

                                                                                                                                                                                                                


LNA_prezentacija_2012-10-25.pptx
LNA_2011-2012_AA_patvirtinimas_pranesimas_BV_kodekso_laikymasis.pdf
LNA_2011-2012_IFRS_LT.pdf
LNA_2011-2012_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf