Julkaistu: 2012-10-25 08:30:01 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 25.10.2012 klo 9.30
   

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2012

QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA

Yhteenveto

Tammi-syyskuu 2012

 • Liikevaihto 6 628 tuhatta euroa (1-9/2011: 5 324), kasvua 24,5 %.
 • Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (14,0 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
 • Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto kasvoi 18,3 %.
 • Liikevoitto 594 tuhatta euroa (488), kasvua 21,7 %.
 • Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (9,2).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 862 tuhatta euroa (1 046), kasvua 78,0 %.
 • Tulos ennen veroja 562 tuhatta euroa (462), kasvua 21,6 %.
 • Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta euroa (360), kasvua 18,1 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,03 (0,03).

  Heinä-syyskuu 2012

 • Liikevaihto 2 011 tuhatta euroa (7-9/2011: 1 772), kasvua 13,5 %.
 • Liikevaihdon kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta, joka oli 10,6 %.
 • Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto kasvoi 23,7 %.
 • Liikevoitto 165 tuhatta euroa (152), kasvua 8,6 %.
 • Liikevoitto 8,2 % liikevaihdosta (8,6).
 • Liiketoiminnan rahavirta 230 tuhatta euroa (64), kasvua 259,4 %.
 • Tulos ennen veroja 169 tuhatta euroa (150), kasvua 12,7 %.
 • Katsauskauden voitto oli 152 tuhatta euroa (113), kasvua 34,5 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01).

 Näkymät tilikaudelle 2012

QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella.  Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 – 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa. 

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

 KESKEISET TUNNUSLUVUT

  

(EUR 1 000) 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos, % 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539
Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755
% liikevaihdosta 8,2 8,6   9,0 9,2   10,0
Voitto ennen veroja        169 150 12,7 562 462 21,6 705
Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521
% liikevaihdosta 7,6 6,4   6,4 6,8   6,9
               
Tulos/osake, euroa       0,03 0,03 0,0 0,04
Tulos/osake (laimennettu), euroa                     0,03 0,03 0,0 0,04
Oma pääoma/osake, euroa               0,23 0,22 4,5 0,24
               
Liiketoiminnan rahavirta       1 862 1 046 78,0 1 261
Rahavarat kauden lopussa       1 797 913 96,8 1 020
Vapaa kassavirta       1 464 -124   570
Nettovelka                          -1 457 -347 319,9 -454
Nettovelkaantumisaste, %                              -51,2 -12,4   -15,3
Omavaraisuusaste, %                            53,9 52,7   44,2
Oman pääoman tuotto, %       19,5 17,5   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %       23,5 19,0   21,5

 RAPORTOINTI                                                                   

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä.  Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut.

Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).

LIIKEVAIHTO

QPR Software -konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 011 tuhatta euroa (1 772), ja kasvoi 13,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 10,6 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokraus (+99,4 %) sekä asiantuntijapalvelut (+25,8 %). Ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä voimakkaammin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyi heinä-syyskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihdon selvänä laskuna. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 60,0 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 40,0 %.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6 628 tuhatta euroa (5 324), ja kasvoi 24,5 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 14,0 %, minkä lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 58,1 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 41,9 %.

Liikevaihto segmenteittäin

Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti, (EUR 1 000):

    7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos, % 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Kansainvälinen liiketoiminta 804 845 -4,9 2 778 2 761 0,6 3 836
Suomen liiketoiminta 1 207 927 30,2 3 850 2 563 50,2 3 703
Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539

QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 30,2 %. Kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta, joka oli 26,0 %. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla.

Tammi-syyskuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 50,2 %. Vahva kasvu johtui QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Nopeimmin kasvoivat prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynti.

Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,9 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin ohjelmistolisenssimyynnin laskusta. Kanavakumppanien lisenssikauppojen lukumäärä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta kaupan keskikoko aiempaa pienempi.

Tammi-syyskuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,6%. Liiketoiminnan kehitys eri markkina-alueilla oli epäyhtenäistä. Liikevaihto kasvoi useilla markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä merkittävästi, mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-Euroopan maissa sekä Venäjällä.

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):

  7- 9/
2012
7- 9/
2011
Muutos, % 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Ohjelmistolisenssit 247 354 -30,2 1 241 1 257 -1,3 1 822
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 844 779 8,3 2 447 2 371 3,2 3 181
Ohjelmistojen vuokrat 315 158 99,4 866 429 101,9 606
Asiantuntijapalvelut 605 481 25,8 2 074 1 267 63,7 1 930
Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski heinä-syyskuussa selvästi (-30,2 %), mutta toisaalta QPR:n ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihto kasvoi ripeästi (+99,4 %). Ohjelmistojen uusmyynti onkin siirtymässä yhä vahvemmin tilauspohjaiseen myyntiin lisenssimyynnin sijasta. Lisäksi ohjelmistolisenssien liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti heikko uusmyynnin kehitys
Etelä-Euroopassa.

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu ylsi heinä-syyskuussa 23,7 %:iin. QPR:n päättyneellä neljänneksellä saamien uusien tilausten määrä nousi voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 25,8 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen myynnin hyvästä menestyksestä.

Tammi-syyskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihto laski lievästi (-1,3%), mutta muiden tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli ohjelmistovuokrien (+101,9 %) sekä asiantuntijapalvelujen (+63,7 %) liikevaihdoissa. Nobultecin yhdistäminen konserniin vauhditti asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvua. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 18,3 %.

Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila &Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle, valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle.

Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille ja Russian Ventures Companylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille Malesiaan, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000):
 

  7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos, % 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Kansainvälinen liiketoiminta 103 67 53,7 324 309 4,9 472
Suomen liiketoiminta 147 180 -18,3 557 445 25,2 646
Kohdistamattomat -85 -95 10,5 -287 -266 -7,9 -363
Yhteensä 165 152 8,6 594 488 21,7 755

Heinä-syyskuu

QPR Software -konsernin liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneen liikevaihdon myötä 8,6 % ja oli 165 tuhatta euroa (152).

QPR on strategiansa mukaisesti lisännyt panostuksia uusiin ohjelmistotuotteisiinsa ja kasvuliiketoimintoihinsa, minkä johdosta konsernin kulut lisääntyivät 14,6 %. Valtaosa kululisäyksestä johtuu henkilöstökulujen kasvusta. Yhtiö on rekrytoinut uutta henkilöstöä erityisesti Suomen palveluliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja QPR ProcessAnalyzerin liiketoiminnan kehitykseen.

Suomen liiketoiminnan liikevoitto laski hieman, mikä johtuu strategian mukaisista panostuksista kasvualueisiin. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta, mikä johtui edellisvuotta alhaisemmasta kulutasosta.

Poistot kasvoivat 174 tuhanteen euroon (157), mikä johtuu lähinnä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. 38,5 % konsernin poistoista johtuu yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoista. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 – 2011.

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevoitto nousi liikevaihdon vahvan kasvun myötä 594 tuhanteen euroon (488). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuotta korkeampi ja erityisesti katsauskauden alkupuolella erittäin korkealla tasolla. Keväällä ja kesällä tehdyt rekrytoinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suomen liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti luottotappiot, joita kirjattiin yhteensä 202 tuhatta euroa (87). Tästä huolimatta kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto parani hieman onnistuneen kulujen hallinnan vuoksi.

Poistot kasvoivat 510 tuhanteen euroon (421). Poistojen kasvun lähteet olivat samat kuin heinä-syyskuussa.  Konsernin kustannukset kasvoivat 24,9 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista kasvuliiketoimintoihin. 

Yhtiön nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 32 tuhatta euroa (26), joista nettokorkokuluja oli 11 tuhatta euroa (19). Rahoituskulujen kasvu johtui lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 21 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 562 tuhatta euroa (462).

Tuloverot olivat 137 tuhatta euroa (102). Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta euroa (360) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuussa kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 862 tuhatta euroa (1 046). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta, ohjelmistovuokrauksen uusmyynnin hyvästä kehityksestä sekä tulosparannuksesta.

Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 797 tuhatta euroa (913).

Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-syyskuussa olivat 398 tuhatta euroa (1 170). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.

Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 340 tuhatta euroa (566). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli –51,2 % (-12,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 536 tuhatta euroa (1 306). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 23,5 %:iin (19,0).

Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 53,9 % (52,7). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 854 tuhatta euroa (2 793). Oman pääoman tuotto oli 19,5 % (17,5).

QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 217 tuhatta euroa (1 011) eli 18,4 % liikevaihdosta (19,0). Tuotekehitysmenot eivät sisällä tuotekehitysmenojen poistoja.

Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 296 tuhatta euroa (250). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 207 tuhatta euroa (149).

Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 32,5 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa (20,5).

Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä lokakuussa 2012 julkaistun uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect –tuotteet.

Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin. 

Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (78). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 78 (71). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 3 865 tuhatta euroa (3 233).

Henkilöstön keski-ikä on 35,7 (34,3) vuotta. Korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 15 % (22) ja miehiä 85 % (78) henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma.

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011–2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1 - 9/2012 1 - 9/2011 1 - 12/2011
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 432 002 573 241 1 122 981
Vaihto, euroa 375 094 478 494 953 083
% osakkeista 3,5 4,6 9,0
       
Osake ja markkina-arvo 1 - 9 /2012 1 - 9 /2011 1 - 12 /2011
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 274 875 149 429 179 405
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 169 988 12 295 434 12 265 458
Osakkeenomistajat, lkm 593 591 588
Päätöskurssi, euroa 0,88 0,78 0,88
Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 709 589 9 590 439 10 793 603
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 95 470 76 238 132 591
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl 0 -249 021 -249 021
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa 30 236 16 437 19 735
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 251 083 132 914 16 484
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 2,2 1,2 1,4

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloitti tuotejohtajana 13.8.2012. Riihinen siirtyi QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001–2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa.

Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan kansainvälinen jälleenmyynti ja Venäjän liiketoiminta elokuussa. Jaakko Salminen on aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa muissa teknologiayhtiöiden johtotehtävissä.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pauli Leppänen nimitettiin lokakuun alussa QPR Software Oyj:n talousjohtajaksi 7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palvelukseen Sagacitas Finance Partners Oy:stä, jossa hän toimii partnerina. Aiemmin hän on toiminut mm. konsernin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa (2003–2010), sekä taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä Sonera Oyj:ssä (1998-2002) ja Outokumpu Oyj:ssä (1990-1997). QPR Software Oyj:n nykyinen talousjohtaja Päivi Martti jatkaa tehtävässään 7.1.2013 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy omasta aloitteestaan yhtiön sisällä muihin tehtäviin.

QPR Software sekä saksalainen, automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä ProcessGold tiedottivat 17. lokakuuta solmineensa strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business Process Discovery, ABPD) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta. Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä.

 YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.    

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software –tytäryhtiönsä osalta.

QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn kautta Helsingissä.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina.  Yhtiö kirjasi katsauskauden aikana tammi-syyskuussa luottotappioita yhteensä 202 tuhatta euroa (87), minkä jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaamisten määrä on alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 11,1 % (26,1) myyntisaamisten määrästä.

Yhtiön myyntisaamisista 70 % on euromääräisiä.  Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna. Ensi vuonna ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 7 % ja IT-palvelumarkkinoiden vajaat 6 %.

QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella.  Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 – 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa.

Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi.

Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect –ohjelmistotuotteilleen. Syyskuun alussa yhtiö perusti Global OEM Business –tiimin vauhdittamaan QPR ProcessAnalyzer ohjelmiston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyttävät QPR:n tuotteita osaksi omaa ohjelmistoaan tai palveluaan.

Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
                       

KONSERNIN TULOSLASKELMA          
               
(EUR 1 000) 7-9/
2012
7- 9/
2011
Muutos,
%
1- 9/
2012
1- 9/
2011
Muutos, % 1-12/
2011
               
Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539
Liiketoiminnan muut tuotot 18 12 50,0 54 50 8,0 79
               
Materiaalit ja palvelut 100 78 28,2 302 184 64,1 250
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 211 1 058 14,5 3 865 3 233 19,5 4 594
Liiketoiminnan muut kulut 379 339 11,8 1 411 1 048 34,6 1 448
Käyttökate 339 309 9,7 1 104 909 21,5 1 326
               
Poistot 174 157 10,8 510 421 21,1 572
Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755
               
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 300,0 -32 -26 -23,1 -50
Voitto ennen veroja 169 150 12,7 562 462 21,6 705
               
Tuloverot -17 -36 52,8 -137 -102 34,3 -184
Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521
               
Katsauskauden voiton jakautuminen:              
  Emoyhtiön omistajille 140 116   459 368   530
  Määräysvallattomien
  omistajien osuus
12 -3   -34 -8   -9
  152 113   425 360   521
               
Tulos/osake,
laimennettu, €
0,01 0,01   0,03 0,03   0,04
Tulos/osake,
laimentamaton, €
0,01 0,01   0,03 0,03   0,04
               
Laaja tuloslaskelma:              
  Katsauskauden voitto 152 113   425 360   521
  Ulkomaisiin yksikköihin 
  liittyvät muuntoerot
1 -26   -84 -41   4
  Muihin laajan tuloksen
  eriin liittyvät verot
- -   - -   -
Laajan tuloslaskelman voitto 153 87   341 319   525
               
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:            
  Emoyhtiön omistajille 141 90   375 327   534
  Määräysvallattomien omistajien osuus 12 -3   -34 -8   -9
  153 87   341 319   525
 
KONSERNITASE
       
         
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011  
         
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 1 629 1 760 1 760  
Liikearvo 513 513 513  
Aineelliset hyödykkeet 128 118 115  
Muut pikäaikaiset varat 129 102 199  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 399 2 493 2 587  
                                                   
Lyhytaikaiset varat        
Myynti- ja muut saamiset 2 644 4 248 3 096  
Rahat ja pankkisaamiset 1 797 1 020 913  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 441 5 268 4 009  
         
Varat yhteensä 6 840 7 761 6 596  
         
         
Oma pääoma ja velat 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011  
         
Oma pääoma        
Osakepääoma 1 359 1 359 1 359  
Muut rahastot 21 21 21  
Omat osakkeet -251 -158 -133  
Muuntoerot -150 -66 -112  
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 5  
Kertyneet voittovarat 1 912 1 820 1 660  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 896 2 981 2 800  
Määräysvallattomien omistajien osuus -42 -8 -7  
Oma pääoma yhteensä 2 854 2 973 2 793  
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 113 340 340  
Korottomat velat 0 146 56  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 113 486 396  
         
Lyhytaikaiset velat        
Osto- ja muut velat 3 647 4 076 3 181  
Korolliset velat 226 226 226  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 873 4 302 3 407  
         
Velat yhteensä 3 986 4 788 3 803  
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 840 7 761 6 596  
                       

   

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
       
(EUR 1 000) 1- 9/2012 1- 9/2011 1-12/2011
       
Liiketoiminnan rahavirta           
Katsauskauden voitto 425 360 521
Oikaisut tilikauden tulokseen 423 488 718
Käyttöpääoman muutokset 1 137 196 28
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut liiketoiminnasta -31 -16 -23
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 6 18 27
Maksetut verot liiketoiminnasta -98 0 -10
Liiketoiminnan rahavirta      1 862 1 046 1 261
       
Investointien rahavirta            
Ostetut tytäryhtiöt 0 -565 -565
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -398 -605 -691
Investointien rahavirta       -398 -1 170 -1 256
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lainojen takaisinmaksut -226 -226 -226
Omien osakkeiden osto -93 -75 -100
Osingon maksu -367 -362 -362
Rahoituksen nettorahavirta -686 -663 -688
       
Rahavarojen muutos 778 -787 -683
Rahavarat tilikauden alussa   1 020 1 702 1 702
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -2 1
Rahavarat tilikauden lopussa  1 797 913 1 020

 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2012 - 30.9.2012
 
   
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat
osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma                
1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
Osingonmaksu           -367   -367
Omien osakkeiden hankinta       -93       -93
Tilikauden laaja tulos     -84     459 -34 341
Oman pääoman muutos
1-9
0 0 -84 -93 0 92 -34 -119
Oma pääoma 30.9.2012 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854
                 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011

 

   
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut
rahastot
Muuntoerot Omat
osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräysvallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma                
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694
Osingonmaksu           -362   -362
Omien osakkeiden hankinta       -100       -100
Omien osakkeiden luovutus       217       217
Tilikauden laaja tulos     4     529 -9 524
Oman pääoman muutos
1-12
0 0 4 117 0 167 -9 279
Oma pääoma 31.12.2011 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973
                 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 30.9.2011

 

   
(EUR 1 000) Osake-pääoma Muut
rahastot
Muuntoerot Omat
osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Määräysvallat-tomien osuus Yhteensä
                 
Oma pääoma                
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694
Osingonmaksu           -362   -362
Omien osakkeiden hankinta       -75       -75
Omien osakkeiden luovutus       217       217
Tilikauden laaja tulos     -42     369 -8 319
Oman pääoman muutos
1-9
0 0 -42 142 0 7 -8 99
Oma pääoma 30.9.2011 1 359 21 -112 -133 5 1 660 -7 2 793

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEE

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita.

Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
       
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
       
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337
       
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut      
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät      
  leasing- ja muut vuokravastuut 176 231 334
  2-5 vuoden sisällä erääntyvät      
  leasingvastuut 43 77 71
Yhteensä 219 308 405
       
Omat vastuut yhteensä 1 556 1 645 1 742

 

KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset      
       
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
       
Hankintameno 1.1. 4 839 3 608 3 608
Lisäykset 336 1 396 1 231
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset      
       
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
       
Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021
Lisäykset 62 137 56
       
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS  
       
(EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
       
Korolliset velat 1.1. 566 792 792
Vähennykset -226 -226 -226
Korolliset velat 30.9./31.12. 340 566 566

   

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      
               
(EUR 1 000) 7- 9/
2012
4- 6/ 2012 1-3/ 2012 10-12/ 2011 7-9/ 2011 4-6/ 2011 1-3/ 2011
               
Liikevaihto 2 011 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768
Liiketoiminnan muut tuotot 18 21 15 29 12 17 21
               
Materiaalit ja palvelut 100 115 87 66 78 72 34
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 211 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122
Liiketoiminnan muut kulut 379 552 480 400 339 363 346
Käyttökate 339 398 366 417 309 313 287
               
Poistot 174 168 167 151 157 134 130
Liikevoitto 165 230 199 267 152 179 157
               
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -34 -2 -24 -2 -8 -16
Voitto ennen veroja 169 196 197 243 150 171 141
               
Tuloverot -17 -72 -48 -82 -36 -24 -41
Katsauskauden voitto 152 124 149 161 113 147 100

 


LIIKETOIMINTASEGMENTIT
         
               
(1 000 EUR) 7 - 9/
2012
7 - 9/
2011
1- 9/
2012
1- 9/
2011
1-12/
2011
 
             
Liikevaihto            
  Kansainvälinen liiketoiminta 804 845 2 778 2 761 3 836  
  Suomen liiketoiminta 1 207 927 3 850 2 563 3 703  
Liikevaihto yhteensä 2 011 1 772 6 628 5 324 7 539  
               
Käyttökate            
  Kansainvälinen liiketoiminta 174 139 532 514 764  
  Suomen liiketoiminta 250 265 859 661 925  
  Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363  
Käyttökate yhteensä 339 309 1 104 909 1 326  
               
Liikevoitto            
  Kansainvälinen liiketoiminta 103 67 324 309 472  
  Suomen liiketoiminta 147 180 557 445 646  
  Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363  
Liikevoitto yhteensä 165 152 594 488 755  
               
Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 -32 -26 -50  
Tuloverot   -17 -36 -137 -102 -184  
Katsauskauden voitto 152 113 425 360 521  
               
Muut tiedot            
Poistot            
  Kansainvälinen liiketoiminta 71 72 208 205 292  
  Suomen liiketoiminta 103 85 302 216 280  
Poistot yhteensä 174 157 510 421 572  
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
     
         
EUR (1 000) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011  
         
Liikevaihto 6 628 5 324 7 539  
Liikevaihdon muutos-% 24,5 6,1 8,7  
Liikevoitto 594 488 755  
% liikevaihdosta 9,0 9,2 10,0  
Voitto ennen veroja 562 462 705  
% liikevaihdosta 8,5 8,7 9,4  
Katsauskauden voitto 425 360 521  
% liikevaihdosta 6,4 6,8 6,9  
         
Oman pääoman tuotto, % 19,5 17,5 18,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,5 19,0 21,5  
Korollinen vieras pääoma 340 566 566  
Rahavarat 1 797 913 1 020  
Vapaa kassavirta 1 464 -124 570  
Nettovelka -1 457 -347 -454  
Oma pääoma 2 854 2 793 2 973  
Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -12,4 -15,3  
Omavaraisuusaste,% 53,9 52,7 44,2  
Taseen loppusumma 6 940 6 596 7 761  
         
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 398 1 324 1 478  
% liikevaihdosta 6,0 24,9 19,6  
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 217 1 011 1 313  
% liikevaihdosta 18,4 19,0 17,4  
         
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 78 71 72  
Henkilöstö kauden alussa 73 65 65  
Henkilöstö kauden lopussa 80 78 73  
         
Tulos/osake (laimentamaton), € 0,03 0,03 0,04  
Tulos/osake (laimennettu), € 0,03 0,03 0,04  
Oma pääoma/osake, € 0,23 0,22 0,24  
                                     

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivulta 45.