Avaldatud: 2012-10-23 08:47:54 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

AS-i Tallinna Vesi 2012 aasta 9 kuu tootmistulemused

Sarnaselt möödunud perioodidele, näitavad kõik peamised tegevusnäitajad kindlat või jätkuvat paranemist. Lisaks püsivalt kõrgele veekvaliteedi tasemele, on Ettevõte 2012. a. 9 kuuga saavutanud aegade parimad tulemused nii reoveepuhastuses, võrkude toimivuses kui lekete osakaalus. Ettevõte jätkab järjepidevat tööd nii tulemuste hoidmisel kui parandamisel kõigi näitajate ning klienditeeninduse osas. Samuti on Ettevõte jätkuvalt pühendunud klienditeeninduse jätkuvale parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele. Tunnustusena keskkonna-alase tegevuse eest on Euroopa Komisjon esitanud Ettevõtte EMAS 2012 auhinna nominandiks.

 Tegevusnäitajad 2012. a. 9 kuud

  2011 9 kuud 2012 9 kuud
Joogivesi
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele 99,64 % 99,59 %
Veekadu jaotusvõrgus 18,77 % 16,03 %
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides 3,7 h 3,5 h
Kliendikontaktide arv veesurve asjus 601 544
Reovesi
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv 757 536
Kliendikontaktide arv ummistuste  ja sademevee ärajuhtimise kohta 1487 1239
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele 100 % 100 %
Klienditeenindus
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul 95,2 % 98,4 %
Kirjalike kaebuste arv 335 147
Lubaduste mittetäitmise arv 52 16
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust 97,9 % 90,5 %
Kanalisatsiooniummistustele reageerimine vähemalt 2 tunni jooksul 69 % 94 %

Joo kraanivett

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded. Vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mis on kinnitatud Terviseameti poolt. 2012. aasta üheksa kuu jooksul tarbija kraanivest võetud 2193-st veeproovist vastasid kõigile nõuetele 99,59%. See tähendab, et 2193-st proovist vaid 9 ei vastanud nõuetele. See tulemus ületab jätkuvalt Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus nõutud taset ning on võrreldav Lääne-Euroopa veekvaliteedi tasemega.

Võrkude toimivus

Ettevõte peab oluliseks veeressursi jätkusuutlikku kasutamist. Sellest annab tunnistust oluliselt vähenenud lekete tase. Vee- ja kanalisatsioonivõrkude parem juhtimine ja jälgimine ning kiire reageerimine leketele ja purunemistele on võimaldanud oluliselt vähendada lekete taset. Kui 2001. aastal ulatus lekete tase üle 32%, siis septembri lõpu seisuga oli 9 kuu lekete tase vaid 16,03%. See tähendab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku üle 13. tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. Sama kogus vett on võrdne Tartu linna ööpäevase veetarbimisega.

Ettevõte jätkab tegevust ummistuste ennetamisel, vähendamaks potentsiaalseid üleujutuste ning reostusega seotud riske. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, on klientidel olnud vähem probleeme ummistunud torude ning kanalisatsiooni äravooludega. Ummistuste vähenemist on võimaldanud mitmed ennetavad tegevused nagu survepesu ja pikaajalised kanalisatsioonivõrgustikku tehtud investeeringud. Lisaks ennetamisele on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt paranenud ka kanalisatsiooniummistustele reageerimise kiirus. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on ummistuste arv vähenenud 30% võrra. See tulemus on taganud klientidele aastate parima teenuse taseme.

Kliendikogemuse jätkuv parandamine

Ettevõte peab kliendisuhtlusel oluliseks ennetavat tegevust, et reageerida probleemidele kiiremini ning ära hoida tõsisemate probleemide teke. 2012.a esimese 9 kuu jooksul on kõik klienditeeninduse näitajad paranenud, eelkõige võib esile luua kliendikaebuste arvu vähenemist Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on tagada, et kliendid teavad, millal nende probleemid lahenduse leiavad. Kolmandas kvartalis saavutas Ettevõtte seatud eesmärgi, teavitada kliente vähemalt 90% juhtudest kliendi esmakordsel pöördumisel, milliseid tegevusi ning millal võetakse ette.

Klienditeeninduse jätkuvaks parandamiseks töötati välja ja rakendati uus veebipõhine kliendi tagasiside küsitlus. Tulemuste abil saab Ettevõte teada tähelepanu vajavad teeninduse küljed. Tagamaks klientidele mugavaim ja kiireim viis arveldustega seotud toiminguteks, alustati e-teenuse kasutamisele üles kutsuvat välimeediakampaaniat.

Puhta eluskeskkonna heaks

Paljassaare reoveepuhastusjaam kõrvaldab igal aastal reoveest üha enam reostust, et tagada vastavus keskkonnanõuetele ning Läänemere ja Tallinna lahe üldine puhtus. Tänu biofiltrile on pea 40% võrra vähenenud merre juhitava lämmastiku kogus. Seega on ühe olulisima reostusaine kogus puhastatud reovees vähenenud 179 tonni võrra. Tegemist on kõige väiksema Läänemerre juhitud lämmastikukogusega Ettevõtte ajaloos.

Ettevõte keskendub keskkonnaalase tegevuse jätkuvale parandamisele. Ettevõttel on heameel, et tunnustusena on Euroopa Komisjon esitanud AS-i Tallinna Vesi EMAS 2012 auhinna nominandiks. Ettevõte usub, et nominatsioon on selge näide Ettevõtte ja selle töötajate ning koostööpartnerite keskkonna-alase tegevuse kõrgest tasemest.

Kaasatud keskkonnateadlik kogukond

Ettevõte jätkas ka 3.kvartalis tegevusi kogukonna kaasamiseks ning keskkonnateadlikkuse tõstmisel. 2012. a. augusti viimasel nädalavahetusel kutsus ettevõtte huvilised uudistama Veepuhastusjaama tegemistega.

         Mariliis Mia Topp
         Kommunikatsioonijuht
         AS Tallinna Vesi
         62 62 275
         mariliis.topp@tvesi.ee