Paskelbta: 2012-10-03 08:00:03 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Linas Agro Group“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Panevėžys, Lietuva, 2012-10-03 08:00 CEST --  

Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2012 m. spalio 25 d. 10.00 val., viešbutis „Smėlynė“, Konferencijų salė (Smėlynės g. 3, Panevėžys, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. spalio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2012 m. lapkričio 9 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
  2. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
  3. Dėl 2011–2012 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
  4. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2012 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  5. Dėl Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimo.
  6. Dėl Bendrovės audito įmonės rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
  7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.
  8. Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2012 m. spalio 2 d. priimtu nutarimu.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. spalio 25 d. 9.00 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. spalio 25 d. 9.45 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo.

Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę.

Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami elektroniniu paštu group@linasagro.lt arba pristatomi į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turtintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai Bendrovės buveinėje. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas Agro Group“ adresu Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku.

Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagro.lt, taip pat Bendrovės buveinėje darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną yra 158 940 398. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

 

Pagarbiai
Valdybos pirmininkas
Darius Zubas


2011-2012_LNA_IFRS_LT.pdf
LNA_2011-2012_AA_patvirtinimas_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_BV_kodekso_lai kymasis.pdf
LNA_2011-201_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
LNA_VAS_2012-10-25_sprendimu_projektai.pdf
LNA_bendrasis_balsavimo_biuletenis_2012-10-25.pdf