Avaldatud: 2012-08-24 17:30:00 CEST
Silvano Fashion Group
Poolaastaaruanne

2012. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, 2012-08-24 17:30 CEST -- Valikulised finantsnäitajad

Kontserni 2012. aasta 6 kuu (võrrelduna 2011. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2012 (võrrelduna 31.12.2011) valikulised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 6 kuud 2012 6 kuud 2011 Muutus 
Müügitulu 65 501 56 194 16,6%
EBITDA 15 424 18 533 -16,8%
Aruandeperioodi puhaskasum 10 974 25 291 -56,6%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 661 20 723 -53,4%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,25 0,53 -53,7%
Perioodi rahavoog äritegevusest 2 323 15 902 -85,4%
       
Tuhandetes eurodes 30.06.12 31.12.11 Muutus 
Varad kokku 84 086 68 485 22,8%
Käibevarad kokku 65 847 51 881 26,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 49 725 42 464 17,1%
Laenukohustused 33 20 65,0%
Raha ja raha ekvivalendid 21 858 17 967 21,7%
       
Rentaablusanalüüs, % 6 kuud 2012 6 kuud 2011 Muutus 
Brutokasum 38,8 48,3 -19,6%
EBITDA 23,5 33,0 -28,6%
Puhaskasum 16,8 45,0 -62,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 14,7 36,9 -60,0%
Finantssuhtarvud, % 30.06.12 31.12.11 Muutus
ROA 24,2 32,2 -24,9%
ROE 39,5 50,9 -22,4%
Hinna/ kasumi suhe 7,2 5,5 31,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,8 3,6 -22,7%
Likviidsuskordaja 1,8 2,1 -15,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
EBITDA = perioodi puhaskasum + põhivara kulum + finantstulud ja -kulud kokku + tulumaks + kasum rahaliste vahendite netopositsioonist
Brutorentaablus = brutokasum / müügitulu

EBITDA marginaal = EBITDA / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Puhasrentaablus, emaettevõtte omanike osa = puhaskasum, emaettevõtte omanike osa / müügitulu
ROA (varade tootlus) = viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa / keskmine koguvara
ROE (omakapitali tootlus) = viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa / keskmine omakapital, ettevõtte omanike osa
EPS (kasum aktsia kohta) = puhaskasum, ettevõtte omanike osa / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Hinna / kasumi suhe = aktsiahind aruandeperioodi lõpus / kasum aktsia kohta, arvutuste alus – viimase 4 kvartali puhaskasum, ettevõtte omanike osa
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
Likviidsuskordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused
 

Ärikeskkond

Samal ajal kui lääne riikide majandus näitab nõrkuse märke ja kasv on pea olematu, taastub tarbimine kontserni põhiturgudel ning see aitab kaasa meie äri ühtlasele, järjepidevale kasvule. 2012. aasta juunis avati 500. Milavitsa frantsiisikauplus. 2012. aasta aprillis jõuti 300. kaupluseni meie põhiturul Venemaal. Nüüdseks on meil frantsiisipartnerid kokku enam kui 20 riigis, sealhulgas Milavitsa ja Lauma Lingerie tootemargi all tegutsevad kauplused. Kaupluste avamine aitab kindlasti kaasa käibe kasvule tulevikus.

Kõige elavamat tõusu täheldasime SRÜ turgudel. Näiteks meie müügid Kasahstanis, Moldovas, Kõrgõzstanis ja teistes SRÜ riikides lähevad stabiilselt paremaks (aastane kasv suurem kui 40%). Tugev kohalolek Valgevene jaeturul ning sealse majanduse ja kohaliku valuuta stabiliseerumine suurendas käivet Valgevenes (seda nii ühikute lõikes kui ka netokäibena). Venemaal, meie võtmeturul, tugev nõudlus aitas kaasa 14,7% kasvule võrreldes 2011. a. 6 kuu müügiga. Müügid Ukrainas kasvasid 16% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Kontsern ootab edasist kasvutempo paranemist sellel turul. Balti tarbijaturud on märgatavalt kosunud ja on paremas vormis kui aasta tagasi. Nad moodustavad veidi alla 3% kontserni müügist. Üldiselt kasvas kontserni käive 2012. aasta 6 kuuga 65 501 tuhande euroni, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,6%. 2012. aasta II kvartal suurendas käivet 36 413 tuhande euro võrra, kasv 2011. aasta II kvartaliga võrreldes 18,5%.

Kui rääkida meie põhiturgudest, siis Venemaa majandus kahtlemata kasvab, kuigi pisut aeglasemalt kui varem. Rosstati esialgsete andmete põhjal kasvas Venemaa SKT 2012. aasta II kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,0% võrra (2012. aasta I kvartali kasv võrreldes 2011. aasta I kvartaliga oli 4,9%). Vene rubla, mille kurss euro suhtes pärast 2012. aasta I kvartali tugevat tõusu II kvartalis pisut langes, aitab kaasa jaenõudluse paranemisele. Kontserni 2012. aasta 6 kuu käive Venemaal oli kokku 39 813 tuhat eurot, kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14,6%.

Valgevenes jäid SKT kasvu numbrid mõnevõrra tagasihoidlikumaks. Belstati andmetel oli 2012. aasta II kvartali SKT kasv 2,7%, 6 kuu kasv - 2,9%. Kuna aga hinnatõus hoogustab tarbimist, on käive Valgevenes 2011. aastaga võrreldes paranenud. Hüperinflatsiooniga korrigeeritud 2012. aasta 6 kuu käive Valgevenes oli kokku 15 516 tuhat eurot, kasv võrreldes eelmise aasta sama näitajaga 17,5%.

Ukraina statistikaameti poolt avaldatud majandusandmete põhjal oli 2012. aasta esimese 6 kuu SKT reaalkasv 2,5% võrreldes aastatagusega. 2012. aasta II kvartalis kasvas SKT eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3%. 2012. aasta 6 kuu käive Ukrainas oli kokku 4 015 tuhat eurot kasvades aastaga 14,0%.

Balti riikide majanduskasv on jätkuvalt üks eurotsooni parimaid. Eesti SKT kasv II kvartalis oli 2%. Läti SKT kasvu määr on tõenäoliselt kõrgeim eurotsoonis, seal SKT kasv 2012. aasta II kvartalis oli 5,1%. Leedu SKT kasv 2012. aasta II kvartalis oli 2,1%. Meie 2012. aasta 6 kuu käive Balti regioonis oli kokku 1 825 tuhat eurot, eelmisel aastal – 1 798 tuhat eurot. Lisandumised kontserni müügimeeskonnas peaksid tulevikus tugevdama meie positsiooni Balti riikides.

Aruandeperioodi lõpus tegutses kontserni ja tema frantsiisipartnerite alluvuses 533 Milavitsa ja Lauma Lingerie kauplust, neist 54 kauplust haldab kontsern ise ja ülejäänuid frantsiisipartnerid. Nagu eelmiselgi aastal, jääb jaemüügi osas kontserni tähelepanu keskpunkti frantsiisipartnerite edendamine ja toetamine, millele lisandub kontsernile kuuluva jaemüügivaldkonna arendamine. Hulgimüügi segmendis müügid kasvasid märgatava 16% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

Majandustulemused

Devalvatsiooni positiivne mõju kuludele vähenes seoses kasvanud kulutustega tööjõule ja kommunaalteenustele ning mõningal määral ka Valgevenest hangitud materjalidele. Lisaks sellele tuleb raamatupidamises hüperinflatsiooni tingimustes rakendada teatud arvestusmeetodeid, mis avaldavad negatiivset mõju kontserni 2012. aasta finantstulemustele ja marginaalidele (vt ka analüüsi allpool).

Kontserni 2012. aasta 6 kuu käive oli 65 501 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,6%. Hulgimüügi kogukäive kasvas 16% võrra ja jaemüügi käive 20% võrra.

Seoses kasvanud käibemahtudega olime sunnitud suurendama varusid, mis eeldatavasti 2012. aasta III kvartalis oluliselt vähenevad. Tavapärase äritegevuse osana alustame 2012. aasta IV kvartalis kaubavarude kasvatamisega.

Kontserni brutorentaablus 2012. aasta 6 kuuga vähenes ja moodustas 38,8%; võrdluseks – eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 48,3%. Selline brutorentaabluse vähenemine on seletatav eelmisel aastal toimunud Valgevene rubla devalveerimisega ning sellele järgnenud 2012. aasta 6 kuu brutokasumi korrigeerimisega, mis tulenes hüperinflatsiooni tingimustes rakendatavast raamatupidamisest:

  • Käibe korrigeerimine hüperinflatsiooniga (+1 miljon eurot 2012. aasta 6 kuuga; +0,8 miljonit eurot 2012. aasta II kvartalis);
  • Müüdud toodangu kulu korrigeerimine hüperinflatsiooniga (-4,6 miljonit eurot 2012. aasta 6 kuuga; -2,6 miljonit eurot 2012. aasta II kvartalis).

2012. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 14 243 tuhande euroni võrreldes 2011. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 767 tuhat eurot. Konsolideeritud ärikasumi rentaablus oli 21,7% (2011. a 6 kuud: 31,6%). Lisaks inflatsiooni ülalkirjeldatud mõjule brutokasumile avaldab ärikasumile mõju ka kasumiaruande korrigeerimine hüperinflatsiooniga üldhaldus-, müügi- ja muude ärikulude osas.

2012. aasta 6 kuu konsolideeritud finantstulud ja -kulud moodustasid kokku -154 tuhat eurot. SP ZAO Milavitsa kahjum valuutakursi muutustest 412 tuhat eurot tulenes peamiselt Valgevene rubla tugevnemisest euro suhtes 2012. aasta 6 kuuga.

2012. aasta 6 kuu tegelik maksumäär oli 22,6% (2011. aasta 6 kuud: 22,3%). Kuigi 1. jaanuarist 2012 alanes Valgevenes tulumaksumäär 24%-lt 18%-le, tegelik maksumäär võrreldes 2011. aasta I kvartaliga siiski suurenes. See tuleneb järgmistest asjaoludest: kontsern kasutas täielikult ära Venemaa eelmiste aastate maksukahjumi, emaettevõte võttis tütarettevõttest välja dividendid ja raamatupidamisaruandeid korrigeeriti hüperinflatsiooniga (korrigeerimisi ei maksustata).

Emaettevõtte omanike osa 2012. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasumist ulatus 9 661 tuhande euroni, 2011. aasta 6 kuu vastav näitaja oli 20 723 tuhat eurot; emaettevõtte omanike osa puhasrentaablusest oli 14,7% (2011. aasta 6 kuud: 36,9%).

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2012 ulatus konsolideeritud varade maht 84 086 tuhande euroni, seega võrreldes seisuga 31. detsember 2011 kasv oli 22,8%. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kasvasid 31. detsembri 2011 seisuga võrreldes 1 262 tuhande euro võrra. Kasvu peapõhjus on hüperinflatsiooni mõju algsaldole, mis ulatus 1 483 tuhande euroni.

Võrreldes 31. detsembriga 2011 kasvasid nõuded ostjate vastu 7 635 tuhande euro võrra ja moodustasid 2012. aasta 30. juuni seisuga 17 665 tuhat eurot. Varude saldo kasvas 2 259 tuhande euro võrra moodustades 2012. aasta 30. juuni seisuga 23 807 tuhat eurot. Ostjate tasumata arvete ja varude saldo kasv vastas ärivaldkonna hooajatrendile.

Hüperinflatsiooni mõju algsaldole avaldas positiivset mõju emaettevõtte omanike osale kontserni omakapitalis, 2012. aasta 6 kuuga moodustas see 4 162 tuhat eurot. Kokku suurenes emaettevõtte omanike osa omakapitalis 3 885 tuhande euro võrra ulatudes 2012. aasta 30. juuni seisuga 46 349 tuhande euroni.

Lühiajalised kohustused suurenesid 2012. aasta 6 kuuga 9 252 tuhande euro võrra. Lühiajaliste kohustuste suurenemine on seletatav sellega, et kajastati kohustus maksta dividende summas 9 875 tuhat eurot, dividendid maksti täies ulatuses välja 2012. aasta juulis. Lühi- ja pikaajalised laenukohustused suurenesid 12 tuhande euro võrra ulatudes 2012. aasta 30. juuni seisuga 33 tuhande euroni.

Käibe jagunemine

Käive turgude lõikes

tuhandetes eurodes 6 kuud 2012 6 kuud 2011 Muutus   6 kuud 2012
% käibest
6 kuud 2011
% käibest
Venemaa 39 813 34 738 5 075   60,8% 61,8%
Valgevene 15 516 13 203 2 313   23,7% 23,5%
Ukraina 4 015 3 521 494   6,1% 6,3%
Baltikum 1 825 1 798 27   2,8% 3,2%
Muud turud 4 332 2 934 1 398   6,6% 5,2%
Kokku 65 501 56 194 9 307   100,0% 100,0%

Suur osa 2012. aasta 6 kuuga naistepesu müügist teenitud tulust saadi Venemaalt, s.o 39 813 tuhat eurot, mis moodustas 60,8% 2012. aasta 6 kuu naistepesu müügi kogukäibest. Naistepesu müügimahu suuruselt teine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 15 516 tuhande euroni, mis moodustas 23,7% naistepesu müügi käibest (sh nii jae- kui ka hulgimüük); 2011. aasta 6 kuu vastav näitaja oli 13 203 tuhat eurot.

Peamiste turgude 2012. aasta 6 kuu käive müüdud ühikute osas näitas positiivset trendi 2011. aasta sama perioodiga võrreldes.

Käive ärisegmentide lõikes

tuhandetes eurodes 6 kuud 2012 6 kuud 2011 Muutus   6 kuud 2012
% käibest
6 kuud 2011
% käibest
Hulgimüük 55 332 47 679 7 653   84,5% 84,8%
Jaemüük 9 966 8 308 1 658   15,2% 14,8%
Muud tegevusvaldkonnad 203 207 -4   0,3% 0,4%
Kokku 65 501 56 194 9 307   100,0% 100,0%

 

2012. aasta 6 kuu hulgimüügi tulu ulatus 55 332 tuhande euroni, mis moodustas 84,5% kontserni kogu müügitulust (2011. aasta 6 kuud: 84,8%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Valgevene, Ukraina, Kasahstan, Moldova ja Balti riigid.

Kontserni 2012. aasta 6 kuu naistepesu jaemüügikäive moodustas kokku 9 966 tuhat eurot, seega võrreldes eelmise aastaga oli tõus 20%. Olulises osas tulenes kasv inflatsioonilisest keskkonnast Valgevenes, ühikutes mõõdetud käive kasvas 2012. aasta 6 kuuga kokku ligikaudu 11% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Meie oma jaemüügiketid tegutsevad Valgevenes ja Lätis. 2012. aasta 6 kuu lõpu seisuga kuulus kontsernile 54 kauplust kogupindalaga 4 700 ruutmeetrit. 2012. aasta 30. juuni seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 456 kauplust, mida haldasid Milavitsa äripartnerid Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Moldovas, Kasahstanis, Usbekistanis, Kõrgõzstanis, Lätis, Aserbaidžaanis, Armeenias, Saksamaal, Lõuna-Aafrikas, Leedus, Eestis, Gruusias, Araabia Ühendemiraatides, Iraanis, Sloveenias ja Belgias. Seega kasvas 2012. aasta II kvartali lõpu seisuga kaupluste arv kokku 84 kaupluse võrra võrreldes 2011. aasta II kvartali lõpuga. Lisaks sellele tegutses 2012. aasta 30. juuni seisuga ka 23 Lauma Lingerie kauplust, mida haldasid Lauma Lingerie äripartnerid Leedus, Lätis, Eestis ja Albaanias. Lauma Lingerie puhul ootame lähitulevikus kaupluste avamisi Valgevenes, Ukrainas ja Venemaal.

Tootmine

2012. aasta 6 kuuga ulatus kontserni tootmise kogumaht 11 976 tuhande ühikuni, seega võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli kasv 6,7%.

Investeeringud

Kontserni 2012. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht moodustas 535 tuhat eurot, millest 92 tuhat eurot investeeriti jaemüüki. Ülejäänud investeeringud tehti 2012. aastal tootmise efektiivsuse säilitamiseks ja tootmisvõimsuste suurendamiseks vajalikesse seadmetesse ja hoonetesse.

Personal

2012. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 3 332 töötajat, neist 464 töötas jaemüügivõrgus ja 2 136 tootmises. Ülejäänud töötajad tegutsesid hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.

2012. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 10 456 tuhat eurot. Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud moodustasid kokku 180 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

tuhandetes eurodes   30.06.2012 31.12.2011
VARAD      
Käibevara      
Raha ja pangakontod   21 858 17 967
Ettemaksed   349 251
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   19 833 12 115
Varud   23 807 21 548
Käibevara kokku   65 847 51 881
       
Põhivara      
Pikaajalised nõuded   3 14
Investeeringud sidusettevõtetesse   254 127
Muud investeeringud   483 424
Edasilükkunud tulumaksuvara   190 236
Immateriaalne põhivara   235 170
Kinnisvarainvesteeringud   1 609 1 430
Materiaalne põhivara   15 465 14 203
Põhivara kokku   18 239 16 604
VARAD KOKKU   84 086 68 485
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused   33 20
Võlad tarnijatele ja muud võlad   21 615 10 391
Maksuvõlad   2 016 4 001
Lühiajalised kohustused kokku   23 664 14 412
       
Pikaajalised kohustused      
Edasilükkunud tulumaksukohustus   2 767 1 921
Pikaajalised kohustused kokku   2 767 1 921
Kohustused kokku   26 431 16 333
       
Omakapital      
Aktsiakapital   15 800 15 800
Ülekurss   14 070 14 070
Omaaktsiad   -308 -308
Kohustuslik reservkapital   1 306 231
Muud reservid   0 63
Realiseerimata kursivahed   72 72
Jaotamata kasum   15 409 12 536
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   46 349 42 464
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   11 306 9 688
Omakapital kokku   57 655 52 152
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   84 086 68 485

 

Konsolideeritud kasumiaruanne 

tuhandetes eurodes   II kvartal 2012 II kvartal 2011   6 kuud 2012 6 kuud 2011
Müügitulu   36 413 30 739   65 501 56 194
Müüdud toodangu kulu   -23 103 -14 149   -40 062 -29 057
Brutokasum   13 310 16 590   25 439 27 137
             
Turustuskulud   -3 802 -2 768   -6 947 -5 608
Üldhalduskulud   -2 251 -1 313   -4 020 -3 001
Muud äritulud   207 90   559 403
Muud ärikulud   -65 -451   -788 -1 164
Ärikasum   7 399 12 148   14 243 17 767
             
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -852 12 658   -466 14 288
Muud finantstulud/(kulud)   126 240   312 487
Finantstulud ja -kulud kokku   -726 12 898   -154 14 775
             
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   119 -3   122 14
Kasum enne tulumaksu   6 792 25 043   14 211 32 556
             
Tulumaks   -1 843 -6 043   -3 208 -7 265
Kasum enne kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist   4 949 19 000   11 003 25 291
             
Kasum rahaliste vahendite netopositsioonist   -107 0   -29 0
Aruandeperioodi kasum   4 842 19 000   10 974 25 291
Sealhulgas            
   Emaettevõte omanike osa   4 328 15 634   9 661 20 723
   Mittekontrolliva osaluse osa   514 3 366   1 313 4 568
             
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes)   0,11 0,40   0,25 0,53

 

         Aleksei Kadõrko
         Finantsdirektor
         6845 000
         info@silvanofashion.com


SFG 2012.a 2 kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf