Avaldatud: 2012-08-01 10:57:59 CEST
Harju Elekter
Poolaastaaruanne

Kontserni II kvartali ja I poolaasta majandustulemused

Eesti, 2012-08-01 10:57 CEST --

Tugeva müügitöö tulemusena paranesid Kontserni aruandekvartali ja 6 kuu majandustulemused võrreldava perioodi suhtes oluliselt. Müügitulu kasvas teises kvartalis 26,7%, ärikasum 16,6% ja puhaskasum 38,8% ning kuue kuuga vastavalt 25,4%, 43,5% ja 64,8%.

Tähtsamad näitajad (EUR’000) IIkv 2012 IIkv 2011 Ipa 2012 Ipa 2011 2011
Müügitulu                    14 079 11 112 25 750 20 539 46 674
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)  992 898 1 727 1 397 3 378
Ärikasum (EBIT)                   630 540 1 005 700 2 025
Perioodi puhaskasum              1 513 1 164 2 105 1 329 2 948
sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa   puhaskasumist     1 493 1 077 2 073 1 258 2 773
Kasum aktsia kohta (EUR)    0,09 0,06 0,12 0,07 0,17

Kontserni konsolideeritud müügitulu kasvas II kvartalis 3 miljoni euro võrra 14 miljoni euroni ja kuue kuu müügitulu enam kui 5 miljoni euro võrra ligi 26 miljoni euroni. Tulu suurenes peamiselt põhitegevusest ehk Tootmisest, mille müügimaht kasvas II kvartalis enam kui 3 miljoni euro võrra  ehk 30,6% 13,0 miljoni euroni ja poolaastaga enam kui 5 miljoni euro võrra ehk 28,3% 23,4 miljoni euroni, andes konsolideeritud müügitulust 90,7%. Aasta varem jäi Tootmise segmendi osakaal konsolideeritud müügitulust alla 90%.

92,0% Tootmise segmendi poolaasta müügimahust ja 83,5% poolaasta konsolideeritud müügitulust (2011 6 k:79,7%) saadi elektriseadmete müügist. Elektriseadmete tootegrupi toodete müügimaht suurenes II kvartalis 30,6% 12,0 miljoni euroni ja kuue kuuga 31,4% 21,5 miljoni euroni.

35% Kontserni müügitulust saadi Eesti ja 65% välisturgudelt. Ligi 84% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Soome ja Eesti turgudel. Kuigi Rootsi turule sisenemine on võtnud oodatust rohkem aega, on müük sellele turule kasvanud kuue kuuga 0,6 miljoni euro võrra. Arenev ja pidevalt kasvav turg on Kontsernile Saksamaa. Kasvanud on Prantsusmaa, Portugali, Venemaa ja Valgevene suunalised tarned. Käesoleval aastal tuli uue turuna juurde Ukraina.

2012. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 450 inimest, mis oli keskmiselt 29 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 23 töötaja võrra 442 töötajani. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 339 (2011 II kv: 1 925) tuhat eurot ja poolaastaga 4 619 (2011 6 k: 3 768) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus töötaja kohta oli 1 740 (2011 6 k: 1 498) eurot. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 484 inimest, mis oli 27 töötajat rohkem kui aasta tagasi ja 7 töötajat enam kui aasta alguses.

Teise kvartali ärikasum oli 630 (2011 II kv: 540) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1,0 (2011 II kv: 0,9) miljonit eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,5% (2011 II kv: 4,9%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,0% (2011 II kv: 8,1%). Kuue kuu ärikasum enne kulumit kasvas 23,6% 1,7 miljoni euroni ja ärikasum 43,5% 1,0 miljoni euroni. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 6,7% (2011 6 k: 6,8%) ja ärirentaablus paranes 0,5 protsendipunkti võrra 3,9%ni.

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 831 (2011 II kv: 795) tuhat eurot. Kuue kuu neto-finantstulud kasvasid 994 tuhande euroni, mis oli 219 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil. 2012. aasta teises kvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 374 (2011 II kv: 79) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 453 (2011 6 k: 109) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,51 (2011 II kv: 1,16) miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1,49 (2011 II kv: 1,08) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II kvartalis 0,09 (2011 II kv: 0,06) eurot. Poolaasta puhaskasum oli 2,1 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 58,4%. Puhaskasum aktsia kohta moodustas 0,12 (2011 6 k: 0,07) eurot.

Kontsern investeeris I poolaastal kokku 0,33 (2011 6 k: 1,42) miljonit eurot. Kontsern maksis dividende 1,2 (2011 6 k: 1,1) miljonit eurot.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 2012. aasta esimese 6 kuuga 0,37 miljoni euro võrra 1, 2 miljoni euroni, võrreldaval perioodil aga vähenesid 1,9 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.

Vastavalt üldkoosoleku otsusele (3.5.2012) väljastati 51 töötajale kokku 454 960 2012.-2015.a aktsiaoptsiooni. Optsiooni märkimishinnaks kujunes 1.-15.06.2012 börsipäevade keskmine hind, milleks oli 2,36 eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja

Lisainformatsioon: Harju Elektri 1. poolaasta vahearuanne; Karin Padjus, finantsdirektor (tel 674 7403).

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2012        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.06.12 31.12.11    
Raha, pangakontod                         1 188 815    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               7 999 7 848    
Ettemaksed 349 104    
Ettevõtte tulumaks 32 20    
Varud                           9 062 6 658    
Käibevara kokku                       18 630 15 445    
Edasilükkunud tulumaksu vara 35 35    
Sidusettevõtete aktsiad 1 630 1 177    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             16 817 16 023    
Kinnisvarainvesteeringud 10 639 10 833    
Materiaalne põhivara            8 752 8 985    
Immateriaalne põhivara           453 422    
Põhivara kokku                        38 326 37 475    
VARAD KOKKU                 56 956 52 920    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        1 284 2 245    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  8 125 6 268    
Maksuvõlad                             1 419 758    
Ettevõtte tulumaks 61 29    
Lühiajalised eraldised 17 17    
Kokku lühiajal.kohustused         10 906 9 317    
Pikaajalised kohustused         1 625 1 569    
Kohustused kokku                      12 531 10 886    
Aktsiakapital                         11 760 11 760    
Registreerimata aktsiakapital 420 0    
Ülekurss 240 0    
Reservkapital                         16 685 15 881    
Jaotamata kasum   13 617 12 672    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 42 722 40 313    
Mitte-kontrolliv osalus 1 703 1 721    
Kokku omakapital                      44 425 42 034    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              56 956 52 920    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2012      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern   KV2 2012 KV2 2011 6 k 2012 6 k 2011
Realiseerimise  netokäive                  14 079 11 112 25 750 20 539
Realiseeritud toodete kulud                -11 716 -9 183 -21 491 -17 208
Kogukasum                                  2 363 1 929 4 259 3 331
Turustuskulud                        -718 -542 -1 355 -1 035
Üldhalduskulud                       -1 043 -819 -1 918 -1 561
Muud äritulud                              38 4 40 5
Muud ärikulud                              -10 -32 -21 -40
Ärikasum                                      630 540 1 005 700
Neto finantstulud/ (-kulud) 821 781 994 775
Tulu/kulu sidusettevõttest 374 79 453 109
Kasum enne maksustamist                 1 825 1 400 2 452 1 584
Tulumaks -312 -236 -347 -255
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 513 1 164 2 105 1 329
   emaettevõtte omanike osa                  1 493 1 077 2 073 1 258
   mitte-kontrolliv osa 20 87 32 71
Tava puhaskasum aktsia kohta  0,09 0,06 0,12 0,07
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  0,09 0,06 0,12 0,07
         
Karin Padjus                                    
Finantsdirektor        
         

 

 


HE_H12012_est.pdf