Paskelbta: 2012-07-05 16:06:11 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

Vilnius, Lietuva, 2012-07-05 16:06 CEST --  

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

2. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2012 m. liepos 31 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

AB „Pieno žvaigždės“ akcininkai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos bendrovės interneto svetainėje http://www.pienozvaigzdes.lt galės susipažinti su:

- teise ir tvarka iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke;

- teise siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti sprendimų projektus darbotvarkės klausimais;

- visais siūlomais darbotvarkės sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui;

- su informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu.

Informuojame bendrovės akcininkus, kad AB „Pieno žvaigždės“ dar nėra sudariusi galimybės ir paruošusi tvarkos akcininkams dalyvauti, balsuoti  ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Asmenys, atstovaujantys akcininką santykiuose su bendrove, turi pateikti bendrovei įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą akcininko įgaliojimą.

Bendrovės akcininkai, ketinantys balsuoti bendraisiais balsavimo biuleteniais, šių biuletenių paruoštas formas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos gali gauti bendrovės buveinėje arba interneto svetainėje ir užpildytus bei pasirašytus iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios pateikti bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius.

Visa informacija apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB „Pieno žvaigždės“ interneto svetainėje http://www.pienozvaigzdes.lt

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5) 246 1419


2012 08 07 VAS sprendimu projektai.pdf
2012 08 07 VAS bendrasis balsavimo biuletenis.pdf