Avaldatud: 2012-06-30 14:00:15 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2012-06-30 14:00 CEST -- 30. juunil 2012. a algusega kell 12:00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon” (Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik) AS Silvano Fashion Group (edaspidi “SFG”) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi “Koosolek”). 

Koosoleku päevakorras olid 6. juunil 2012. a Tallinna ja Varssavi börsi infosüsteemis ning SFG koduleheküljel http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html avalikustatud ning 7. juunil 2012.a Eesti Päevalehes avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, audiitori nimetamine, oma aktsiate tühistamine, SFG põhikirja muutmine, tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine.  

Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 13:10. Koosolekul osales 38 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 23 067 952 häält, mis moodustab 58,40% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.  

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:  

1. Päevakorrapunkt: 2011 majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati:
• Kinnitada SFG 2011. a majandusaasta aruanne.  

2. Päevakorrapunkt: Kasumi jaotamine
Otsustati:
• Kinnitada 2011. a majandusaasta puhaskasum 21 501 000 eurot;
• Eraldada puhaskasumist reservkapitali 1 075 000 eurot;
• Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
- fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 13. juulil 2012. a kell 23:59;
- maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,25 eurot aktsia kohta hiljemalt 20. juulil 2012. a.  

3. Päevakorrapunkt: Audiitori nimetamine
Otsustati:
• Nimetada audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers, kelle volitused kehtivad järgmise aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
• Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2012. a majandustegevuse auditeerimiseks vastavalt audiitorühingu hinnapakkumises esitatud tingimustele.  

4. Päevakorrapunkt: Oma aktsiate tühistamine
Otsustati:
• Tühistada 30.06.2011.a. aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 100 000 oma aktsiat.  

5. Päevakorrapunkt: Aktsiaseltsi põhikirja muutmine
Otsustati:
• Kinnitada SFG põhikirja uus redaktsioon vastavalt SFG aktsionäri poolt 26.06.12.a esitatud eelnõule.

6. Päevakorrapunkt: Tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine
Otsustati:
• Võtta teadmiseks Otto Tamme 05. aprilli 2012. a avaldus SFG nõukogu liikme kohalt tagasiastumiseks;
• Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Toomas Tool.   

7. Päevakorrapunkt: Nõukogu liikmete tasustamine
Otsustati:
• Muuta SFG 30. juunil 2011. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
− nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 2 500 eurot kalendrikuus (bruto);
− nõukogu liikmete tasu suurus jääb endiseks, s.o. 1 000 eurot kalendrikuus (bruto).  

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. 

Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel aadressil http://www.silvanofashion.com/investors/shareholders-meetings.html.

Märt Meerits

AS Silvano Fashion Group juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300

Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com