Avaldatud: 2012-06-19 15:59:20 CEST
Järvevana
Börsiteade

Harju maakohtu tunnistas AS Järvevana täielikult õigeks maadevahetuse kriminaalasjas 1-09-4486

19.06.2012 toimus Harju maakohtus maadevahetuse kriminaalasja viimane istung, kus  loeti ette kohtuotsuse lõppjäreldused. Harju maakohus mõistis AS-i Järvevana ja Toomas Annuse õigeks kõigis esitatud süüdistuse episoodides ja riigilt mõisteti välja  AS–i Järvana õigusabi kulude katteks välja 611 810  eurot. 

Pealtkuulamist alustati 8 aastat tagasi 2004.a., kohtueelne menetlus algatati 2005.a., asi on olnud Harju Maakohtu menetluses alates maikuust 2009.a. Kohus andis menetlusosalistele üle kohtuotsuse teksti, mida analüüsib AS-i Järvevana kaitsev vandeadvokaat Leon Glikman. Kohus nimetas kohtuotsuse üksikuid osasid tsiteerides, et AS-i Järvevana ja Toomas Annus pole kuritegusid toime pannud, kõik asjassepuutuvad maadevahetustehingud olid seaduslikud, samuti et KAPO ja Prokuratuur on oluliselt rikkunud seadust, põhiseadust ja Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste kaitse konventsiooni. Kaalutletud kohtuotsus saavutati kolmeaastase põhjaliku ja vahetu menetluse tulemusena, kus muuhulgas kuulati üle umbes 120 tunnistajat. Õigeksmõistev otsus oli ühehäälne ja selle poolt olid ka rahvakohtunikud. Glikman nentis, et reeglina hindab tõendeid esimese astme kohus, kus toimub vahetu menetlus, kuna teise astme kohus saab teha järeldusi vaid dokumentide pinnalt, asjaolusid  vahetult tajumata.

AS Järvevana avaldab heameelt, et kohus oli vaatamata temale surve avaldamisele sõltumatu ja objektiivne, tehes kuritegusid mittesooritanud isikute  suhtes õigeksmõistva otsuse.

  
Toomas Annus
Juhatuse liige
6805400