Avaldatud: 2012-05-29 11:17:26 CEST
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, Eesti, 2012-05-29 11:17 CEST --  

Täna 29. mail 2012 algusega kell 11.00 toimus hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ saalis „Epsilon“ (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia Foods (registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek.

Korraline üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.50. Korralisel üldkoosolekul osales 29 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 32 179 908 häält, mis moodustab 83,19% aktsiakapitalist. Seega oli korraline üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid korralise üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:

 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 2. Kasumi jaotamise otsustamine;
 3. Uue nõukogu liikme valimine;
 4. Põhikirja muutmine;
 5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine;
 6. Audiitori nimetamine 2012. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
 7. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muutmise heakskiitmine;
 8. Nõukogu liikmete tasustamine.

 

Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine

Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada kinnitada Aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 179 607 häält 100% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 300 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 1 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsiaseltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011. a on 890 000 eurot.

Korraline üldkoosolek otsustas maksta kuni 31.12.2011. a kogunenud jaotamata kasumi arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta ning kanda 5% Aktsiaseltsi vastava perioodi puhaskasumist, s.o. 6500 eurot kohustuslikku reservkapitali. Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 12. juuni 2012. a kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 15. juuni 2012. a.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 179 908 häält 100% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Uue nõukogu liikme valimine

Korraline üldkoosolek otsustas valida Arko Kadajane (isikukood 38103286010, elukoht Tallinn) Aktsiaseltsi nõukogu täiendavaks liikmeks.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 175 907 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 4001 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Põhikirja muutmine

Korraline üldkoosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 175 608 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 4300 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Korraline üldkoosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,1 euro (10 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,5 eurot (50 senti). Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse kokku 3 868 286 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 19 341 430 eurot. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada Aktsiaseltsi võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua Aktsiaseltsi omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29. august 2012.a kell 23.59 ning aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel tehtavate väljamaksete suuruseks on 0,1 eurot (10 senti) aktsia kohta.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 179 908 häält 100% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Audiitori nimetamine 2012. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Korraline üldkoosolek otsustas määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2012. a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 176 428 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 3480 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muutmise heakskiitmine

31. mail 2011. a peetud 2011. a korralisel üldkoosolekul otsustati kiita heaks nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimused.

Korraline üldkoosolek otsustas kiita heaks nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsioonide tingimuste muudatus, mille kohaselt aktsia hind nõukogu liikmetele antud aktsiaoptsiooni teostamisel on 0,83 eurot aktsia kohta.

 

Hääletustulemused:

 

 

Poolt: 32 179 808 häält 100% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     100 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 1. Nõukogu liikmete tasustamine

Korraline üldkoosolek otsustas muuta 31. mail 2011. a üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud nõukogu liikmete tasustamise korda ja kiita heaks nõukogu liikmete tasustamise kord alljärgnevalt: (i) nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 1000 eurot kalendrikuus (bruto); (ii) nõukogu ase-esimehe tasu suuruseks määrata 750 eurot kalendrikuus (bruto); (iii) maksta neile nõukogu liikmetele, kes ei ole Eesti residendid, igal Eestis toimuval nõukogu koosolekul osalemise eest tasu summas 500 eurot (bruto), kusjuures juhatusel on õigus määrata kindlaks tasu maksmise kord (kas hüvitada vastava nõukogu liikme reisi- ja majatuskulu või maksta tasu päevarahana).

 

Hääletustulemused:

 

Poolt: 32 155 748 häält 99,92% koosolekul esindatud häältest  
Vastu:     400 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Erapooletud: 23 760 häält 0,07% koosolekul esindatud häältest  
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest  

 

 

Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

         Lisainformatsioon:
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu