Avaldatud: 2012-05-09 15:30:00 CEST
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2012. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tallinn, Estonia, 2012-05-09 15:30 CEST --

TEGEVUSARUANNE

Üldinfo ja kontserni struktuur

AS Merko Ehitus tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuva ehitus- ja kinnisvaraarenduskontsernina. Suuremad kontserni ehitusvaldkonna ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%), AS Merko Infra (100%), AS Gustaf (85%), OÜ Gustaf Tallinn (80%) ja AS Merko Tartu (66%).

Kooskõlas 2010. aastal kinnitatud strateegiliste suundadega ja vastavalt ASi Merko Ehitus nõukogu 30. detsembri 2011 otsusele viidi alates 1. jaanuarist 2012 kontserni kogu ehitustegevus Eestis üle ASi Merko Ehitus Eesti. Muudatuste eesmärkideks on lahutada kontserni ja Eesti tootmistegevuse juhtimine ning ressursside efektiivsem jaotamine kontserni ärivaldkondade vahel. Muudatuste lõpuleviimise järgselt tegutseb AS Merko Ehitus valdusettevõttena, mis iseseisvalt tootmistegevusega ei tegele ning millele kuuluvad 100%lised osalused ehitusettevõtetes AS Merko Ehitus Eesti, SIA Merks ja UAB Merko Statyba, samuti kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega. Valdusettevõtte põhitegevuseks on Merko Ehitus kontserni erinevate ärivaldkondade strateegiate väljatöötamine ning elluviimine eestkätt ressursside pikemaajalise planeerimise kaudu.

2012. aasta I kvartalis asutati Soomes registreeritud 100%line tütarettevõte Merko Finland OY, eesmärgiga luua tehnilised eeldused võimalike ehitusprojektide käivitamiseks Venemaal pikemas perspektiivis ning võõrandati kontsernisisese tehingu tulemusena Leedu tütarettevõtted UAB Balsiu Mokyklos SPV ja UAB Merko Bustas vastavalt OÜle Merko Property ja ASile Merko Ehitus.

Äritegevus

Merko Ehitus kontserni 2012. aasta 3 kuu müügitulu oli 47,8 mln eurot. Perioodi müügituludest teeniti Eestis 87,8%, Lätis 8,1% ja Leedus 4,1%. Võrrelduna 2011. aasta 3 kuuga kasvas kontserni müügitulu 82,6% sh kasvas Eestis 110,9% ja Leedus 74,7% ning vähenes Lätis 24,7%.

Kontserni suuremate ettevõtete konsolideeritud müügitulud (tuhandetes eurodes):

  3 kuud 2012 3 kuud 2011** 3 kuud 2010**
Eesti ettevõtted      
AS Merko Ehitus * 2 897 100 15
AS Merko Ehitus Eesti kontsern (100% osalus) 39 329 19 837 16 624
   AS Merko Ehitus Eesti (100% osalus) 22 738 13 567 13 365
   Tallinna Teede AS (100% osalus) 3 688 1 940 1 818
   AS Merko Infra (100% osalus) 9 038 1 437 5
   Muud tütred 3 865 2 893 1 436
Läti ettevõte      
SIA Merks (100% osalus) 3 880 5 116 15 068
Leedu ettevõte      
UAB Merko Statyba (100% osalus) 1 685 1 120 289
Merko Ehitus kontsern kokku 47 791 26 173 31 996

* sisaldab ASi Merko Ehitus väiksemate tütarettevõtete müügitulusid
** ASi Merko Ehitus uue struktuuri ligikaudsed võrreldavad näitajad

31. märtsi 2012 seisuga oli kontserni teostamata ehituslepingute portfell 189 mln eurot. Lepingute portfellis ei kajasta kontsern omaarenduslikke elamuarendusprojekte ning kinnisvarainvesteeringute ehitamisega kaasnevaid töid (sh Jõgeva politsei- ja kohtuhoone ehitamise ning rentimise leping).

2012. aasta 3 kuuga müüdi 14 korterit kogumaksumusega 2,0 mln eurot (käibemaksuta), mis ei sisalda võlaõiguslike eellepingutega kaetud tehinguid. Seisuga 31.03.2012 oli varudes müümata 114 valmis korterit (81 korterit Tallinnas, 29 Tartus ning 4 Riias) kogumaksumusega 11,5 mln eurot ning lõpetamata toodangus 507 korterit, mille maksumus bilansipäeva seisuga oli 20,9 mln eurot. Seoses jätkuvalt madala tehinguaktiivsusega eluasemeturul on hetkel külmutatud 311 korteri ehitustegevus summas 8,4 mln eurot ning töös on 196 korteri ehitus sh kaks 21-korteriga korterelamut Tallinnas, Hane tänaval (valmimisaeg 2012. aasta suvi), kolm 13-korteriga korterelamut Tallinnas, Pallasti tänaval (valmimisaeg 2012. aasta suvi) ja 115-korteriga korterelamu Riias Skanstese tänaval (valmimisaeg 2012. aasta sügis). Riskide minimeerimiseks on alustatavad projektid üldjuhul väikesemahulised või konkreetsele sihtgrupile orienteeritud ning piirkondlikult hajutatud. Arendustegevuse tsüklilisuse mõju kvartali tulemustele oli väheoluline.

2012. aasta 3 kuuga teenis kontsern arendus- ja ehitustegevusest brutokasumit 2,5 mln eurot (2011. aasta 3 kuuga -1,4 mln eurot). Ehitustegevuse sesoonsuse mõju kvartali tulemustele võrreldes varasemate aastatega oli väheoluline. 2011. aasta I kvartaliga võrreldes vähenesid kontserni turustus– ja üldhalduskulud 2,3% ning nimetatud kulude osakaal müügituludesse moodustas 5,2% (2011 I kv 9,7%).

Kontserni 2012. aasta 3 kuu maksude-eelne kasum oli 0,4 mln eurot ning puhaskasum 0,2 mln eurot võrreldes 4,1 mln euro suuruse maksude-eelse kahjumi ja sama suure puhaskahjumiga 2011. aasta kolmel esimesel kuul.

Merko Ehitus kontserni 2012. aasta 3 kuu lühiajaliste investeeringute ning rahaliste vahendite muutus oli -9,7 mln eurot ning 31. märtsi 2012 seisuga oli kontserni arvelduskontodel ja tähtajalistel hoiustel rahalisi vahendeid summas 8,7 mln eurot. Perioodi äritegevuse rahavoog oli -6,7 mln eurot, investeerimistegevuse rahavoog +0,1 mln eurot ja finantseerimistegevuse rahavoog -3,1 mln eurot. Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -5,4 mln eurot, äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus +3,4 mln eurot ja varude muutus -2,9 mln eurot. Finantseerimistegevuse rahavoost moodustas saadud ja tagasi makstud laenude saldo -2,9 mln eurot ning kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -0,2 mln eurot.

Merko Ehitus kontserni 2012. aasta 3 kuu andmeid iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika

  3 kuud 2012 3 kuud 2011 3 kuud 2010
Puhaskasumi marginaal 0,3 % -15,7 % 3,3 %
Maksude-eelse kasumi marginaal 0,9 % -15,7 % 4,8 %
Ärikasumi marginaal 0,5 % -14,6 % 5,2 %
Brutokasumi marginaal 5,2 % -5,5 % 11,7 %
EBITDA marginaal 1,7 % -12,4 % 7,0 %
Omakapitali tootlus aastas 0,6 % -13,4 % 3,1 %
Aktivate tootlus aastas 0,3 % -8,4 % 1,9 %
Omakapitali määr 51,7 % 62,1 % 63,2 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,0 2,6 2,5
Maksevõime kordaja 0,9 0,9 1,2
Üldkulud müügitulust 5,2 % 9,7 % 8,3 %
Brutotöötasu müügitulust 7,2 % 14,5 % 12,3 %
Laenukohustuste määr 17,4 % 12,8 % 13,9 %
Debitoorse võlgnevuse käibevälde (päeva) 60 75 45
Tarnijate käibevälde (päeva) 55 48 39
Müügitulu töötaja kohta (tuhat eurot) 55 29 43
Keskmine täistööajaga töötajate arv (kontsernis) 863 901 748

Puhaskasumi marginaal : Puhaskasum* / Müügitulu
Maksude-eelse kasumi marginaal : Kasum enne maksustamist / Müügitulu
Ärikasumi marginaal : Ärikasum / Müügitulu
Brutokasumi marginaal : Brutokasum / Müügitulu
EBITDA marginaal : (Ärikasum + Kulum) / Müügitulu
Omakapitali puhastootlus aastas : Puhaskasum* x 4 / Perioodi keskmine omakapital*
Aktivate puhastootlus aastas : Puhaskasum* x 4 / Perioodi keskmised koguaktivad
Omakapitali määr : Omakapital* / Koguaktivad
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustused
Maksevõime kordaja : (Käibevara – Varud) / Lühiajalised kohustused
Üldkulud müügitulust : Üldkulud / Müügitulu
Brutotöötasu müügitulust : Brutotöötasu / Müügitulu
Laenukohustuste määr: Intressi kandvad kohustused / Varad kokku
Debitoorse võlgnevuse käibevälde: Nõuded ostjate vastu / Müügitulu x 365
Tarnijate käibevälde: Võlad tarnijatele / Müüdud toodangu kulu x 365
Müügitulu töötaja kohta: Müügitulu / Keskmine täistööajaga töötajate arv

*arvutatud emaettevõtte omanike osale

Töötajad ja töötasu

Aastaga vähenes kontserni töötajate arv 65 töötaja võrra (-6,9%) ning seisuga 31.03.2012 oli kontsernis 883 töötajat. I kvartalist rakendatud efektiivsusprogrammi raames viidi läbi muudatused Merko Statyba juhtimises, samuti vähenes Leedu ja Läti tütarettevõtetes administratiivtöötajate arv. Töötajatele makstud 2012. aasta 3 kuu brutotöötasu oli 4,1 mln eurot, kasvades aastaga 7,3%. Põhipalga osakaal brutotöötasust moodustas 85,5% ning tulemustasude osakaal 14,5%.

Ehitusturg

Lähikvartalite ehitusturgu mõjutavad tendentsid:

2012. aastal tuleb endiselt enamus uusi Balti riikide suuremahulisemaid ehituslepinguid avalikust sektorist ning on rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest. Arvestades jätkuvalt kõrgeid tellijapoolseid nõudmisi garantiidele ja pikki maksetähtaegu on koormus ehitusettevõtete käibevahenditele endiselt suur ning konkurentsis püsimiseks on oluline ettevõtete võimekus rahavoogude juhtimisel. Osadel ehitusettevõtetel võib tekkida raskusi piisavate garantiide hankimisega tulenevalt tagatiste puudumisest. Samuti on sagedased näited, kus tellijad tühistavad hankekonkursse, kuna esitatud pakkumised ei mahu varasemalt koostatud eelarve piiridesse ning projektide rahastamiseks eraldatud vahendid on ebapiisavad.

Suurematel riigihangetel jätkub tihe konkurents. Lähtudes ehitussektori äärmiselt madalast kasumlikkusest ja varasemate aastate negatiivsetest majandustulemustest, ei saa ehitusettevõtted endale lubada uusi kahjumlikke objekte. Riskide hindamine ja maandamine ehituspakkumiste tegemisel on muutunud üha olulisemaks ja sellele pööravad ehitusettevõtted järjest suuremat tähelepanu. Tugevama omakapitali baasi ja madalama võlakoormusega ehitusettevõtetel on eeldusi oma turupositsiooni suuremate ehitustellimuste segmendis tugevdada.

Positiivse tendentsina on märgata eratellijate aktiivsuse tõusu ärikinnisvara arendusprojektide ettevalmistamisel, kuigi reaalsete ehituslepingute sõlmimise aktiivsus jääb 2012. aastal veel eelduslikult madalaks.

Korterituru aktiivsus kõigis kolmes Balti riigis on jätkuvalt madal võrreldes kriisieelsete aastatega. Samas on käivitunud mitmete varasemalt külmutatud korteriarendusprojektide elluviimine, mis suurendab uute korterite pakkumist. Korterite ostjad on üha enam orienteeritud ehituskvaliteedile ja lähtuvad ostuotsuste tegemisel infrastruktuuri (parkimine, teenused, logistika) olemasolust piirkonnas. Pangalaenude kättesaadavust korteritehingute finantseerimisel võib hinnata suhteliselt heaks kõigis kolmes Balti riigis, kuigi Lätis on sisenõudlus ja eratellijate aktiivsus jätkuvalt väga madal.

Aktsia ja aktsionärid

Väärtpaberi informatsioon

ISIN                                         EE3100098328
Väärtpaberi lühinimi                  MRK1T
Börsinimekiri                             Balti Põhinimekiri
Nimiväärtus                              nimiväärtuseta
Emiteeritud väärtpabereid          17 700 000
Noteeritud väärtpabereid            17 700 000
Noteerimise kuupäev                 11.08.2008

Merko Ehitus aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinn põhinimekirjas. 2012. aasta 3 kuuga sooritati Merko Ehitus aktsiatega 547 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,3 mln aktsiat ning tehingute käive oli 1,7 mln eurot. Madalaim tehing aktsiaga sooritati tasemel 5,37 eurot ning kõrgeim tasemel 6,80 eurot aktsia. Aktsia sulgemishind seisuga 31.03.2012 oli 6,00 eurot. AS Merko Ehitus turuväärtus seisuga 31.03.2012 oli 106 mln eurot.

  31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010
Aktsiate arv, tuh. tk 17 700 17 700 17 700
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,01 -0,23 0,06
Omakapital aktsia kohta, eurot 6,18 6,82 7,74
P/B (aktsia hind aktsia bilansilisse väärtusesse) 0,97 1,36 0,99

ASi Merko Ehitus suuremad aktsionärid seisuga 31.03.2012

  Aktsiate arv Osakaal
AS Riverito 12 742 686 71,99%
ING Luxembourg S.A., kliendid 974 126 5,50%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab, kliendid 757 289 4,28%
Firebird Republics Fund Ltd 182 754 1,03%
Ergo Pensionifond 2P2 171 679 0,97%
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 156 718 0,89%
Gamma Holding OÜ 143 847 0,81%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 125 520 0,71%
Andersson Investeeringud OÜ 103 570 0,59%
Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid 102 937 0,58%
AS Midas Invest 102 805 0,58%


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata, tuhandetes eurodes

  2012.a.
3 kuud
2011.a.
3 kuud
     
Müügitulu 47 791 26 173
Müüdud toodangu kulu (45 288) (27 608)
Brutokasum (-kahjum) 2 503 (1 435)
     
Turustuskulud (428) (562)
Üldhalduskulud (2 048) (1 972)
Muud äritulud 237 184
Muud ärikulud (23) (37)
Ärikasum (-kahjum) 241 (3 822)
     
Finantstulud (-kulud) 175 (276)
   sh  finantstulud (-kulud) investeeringutelt sidus- ja ühisettevõtetesse 105 (76)
        finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt 335 -
         intressikulud (313) (210)
         kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (63) (9)
        muud finantstulud (-kulud) 111 19
Kasum (kahjum) enne maksustamist 416 (4 098)
Tulumaksukulu (269) -
Perioodi puhaskasum (kahjum) 147 (4 098)
   sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (kahjumist) 155 (4 107)
       mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (kahjumist) (8) 9
     
Muu koondkasum (-kahjum)    
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (23) 18
Perioodi koondkasum (-kahjum) 124 (4 080)
   sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist (-kahjumist) 132 (4 089)
       mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (-kahjumist) (8) 9
     
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte omanike
aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes)
0,01 (0,23)

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata, tuhandetes eurodes

  31.03.2012 31.12.2011
VARA    
     
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 8 732 18 510
Lühiajalised deposiidid - 140
Nõuded ja ettemaksed 64 154 64 449
Ettemakstud tulumaks 711 686
Varud 90 290 87 834 
Käibevara kokku 163 887 171 619
     
Põhivara    
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 256 27 051
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 635 1 870
Kinnisvarainvesteeringud 2 702 2 313
Materiaalne põhivara 15 650 16 057
Immateriaalne põhivara 1 408 1 427
Põhivara kokku 47 651 48 718
     
VARA KOKKU 211 538 220 337
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 17 545 16 574
Võlad ja ettemaksed 56 581 61 635
Lühiajalised eraldised 6 437 6 781
Lühiajalised kohustused kokku 80 563 84 990
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenud 19 333 23 764
Pikaajalised võlad tarnijatele 737 790
Edasilükkunud tulumaksukohustus 131 131
Pikaajalised eraldised 54 66
Pikaajalised kohustused kokku 20 255 24 751
     
Kohustused kokku 100 818 109 741
     
Omakapital    
     
Mittekontrolliv osalus 1 348 1 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 12 000 12 000
Kohustuslik reservkapital 1 131 1 131
Realiseerimata kursivahed (593) (570)
Jaotamata kasum 96 834 96 679
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 109 372 109 240
     
Omakapital kokku 110 720 110 596
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 211 538 220 337

 

Andres Trink
Juhatuse esimees
+372 680 5400

andres.trink@merko.ee


3M_2012_MERKO EHITUS_EST.pdf