Paskelbta: 2012-05-08 07:00:04 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą

2012 m. gegužės 7 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) gavo pranešimą apie „TeliaSonera AB (publ)“ ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą. Pranešime rašoma:

DRAUDŽIAMA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR ITALIJOJE

PRANEŠIMAS APIE „TELIASONERA AB (PUBL)“ KETINIMĄ TEIKTI SAVANORIŠKĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

„TeliaSonera AB (publ)“ (akcinė bendrovė, įmonės kodas Nr. 556103-4249, registruotos buveinės adresas SE-106 63 Stokholmas, Švedija, toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas), remdamasis Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo, veikiančio pagal Oficialaus siūlymo teikėjo valdybos suteiktą įgaliojimą, 2012 m. gegužės 7 d. priimtu sprendimu, priėmė sprendimą skelbti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti 185 183 636 paprastąsias vardines TEO LT, AB (akcinė bendrovė, įmonės kodas 121215434, PVM mokėtojo kodas LT212154314, registruotos buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys laikomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) (toliau – Emitentas) akcijas, suteikiančias 23,84 % balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Savanoriško oficialus siūlymo skelbimas susijęs su 2012 m. gegužės 7 d. sutarties sudarymu tarp Oficialaus siūlymo teikėjo ir (i) „East Capital Asset Management AB“ valdomų fondų; (ii) „East Capital AB“ valdomų fondų ir (iii) „Coneglen Limited“ (toliau – Pardavėjai), pagal kurią Oficialaus siūlymo teikėjas sutiko įsigyti iš Pardavėjų 61 129 044 paprastąsias vardines Emitento akcijas už 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) kainą už 1 paprastąją vardinę Emitento akciją, kurios kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 litui (ISIN kodas LT0000123911). Planuojama, kad apmokėjimas už Emitento akcijas ir nuosavybės teisės į Emitento akcijas perleidimas įvyks 2012 m. gegužės 10 dieną.

Oficialaus siūlymo kaina bus 0,637 euro (ekvivalentas litais – 2,20 lito) už 1 paprastąją vardinę Emitento akciją (ISIN kodas LT0000123911), kurios nominali vertė yra 1 litas.

Šio pranešimo paskelbimo dieną Oficialaus siūlymo teikėjas nuosavybės teise turi 530 504 838 paprastąsias vardines Emitento akcijas, kurios suteikia 68,29 % balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Už įsigytas Emitento paprastąsias vardines akcijas ketinama atsiskaityti pinigais.

Minimalus ketinamų įsigyti Emitento akcijų skaičius – 1 paprastoji vardinė akcija.

Oficialus siūlymas bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebus reikalaujama pateikti jokių dokumentų jokiai užsienio reguliavimo institucijai ar gauti patvirtinimą iš jos.

Šis pranešimas nėra siūlymas ar kvietimas (ar jo dalis) parduoti vertybinius popierius ir nėra joks tarpininkavimas juos perkant kokioje nors jurisdikcijoje. Nei šis pranešimas (nei jo dalis), nei jo išplatinimo faktas nesudaro pagrindo ar priežasties sudaryti kokį nors sandorį. Oficialus siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę vertybinių popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie būdai, jais neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio pranešimo kopijas bei kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar kitaip persiųsti, platinti ar perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ar į Jungtines Amerikos Valstijas. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų nesilaikymu, bus negaliojantis. Jokie vertybiniai popieriai ar kitoks atlygis nėra siūlomi ir nebus priimami, jeigu jie bus siunčiami Jungtinių Amerikos Valstijų nuolatinio gyventojo. Šiuo pranešimu nesiekiama gauti atsiliepimų į oficialų siūlymą.

Šio pranešimo paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas bus skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į juos atsižvelgti. Šio pranešimo gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur oficialus siūlymas draudžiamas, nelaikytinas oficialiu siūlymu, o tik informaciniu pranešimu.

Oficialus siūlymas nebus teikiamas ir jo nebus galima priimti tiesiogiai ar netiesiogiai Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba iš Kanados, Australijos, Japonijos ar Italijos. Bet koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiant šiuos apribojimus bus negaliojantis.

Šį dokumentą ar kitus susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant saugotojus, įgaliotinius ar patikėtinius) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir draudimo siųsti šį dokumentą į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, Japoniją ar Italiją arba jį ten platinti. Priešingu atveju bet koks sąmoningas priėmimas gali tapti negaliojančiu.

 

         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 7292