Paskelbta: 2012-04-27 13:15:14 CEST
AB LESTO
Pranešimas apie esminį įvykį

2012 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai.

Vilnius, Lietuva, 2012-04-27 13:15 CEST -- AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.

2012 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1.Darbotvarkės klausimas „Dėl 2011 metų AB LESTO grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo“:
1.1.Pritarti 2011 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam AB LESTO grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).

2.Darbotvarkės klausimas „Dėl 2011 metų audituoto konsoliduotų ir AB LESTO metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“:
2.1.Patvirtinti 2011 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir AB LESTO metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3.Darbotvarkės klausimas „Dėl 2011 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo“:
3.1.Paskirstyti 2011 metų AB LESTO pelną (nuostolius) (pridedama).

4.Darbotvarkės klausimas „Dėl sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos formos ir sąlygų tvirtinimo bei asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, paskyrimo“:
4.1.Patvirtinti sutarties dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos formą (pridedama).
4.2.Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pasirašyti su AB LESTO nepriklausomu valdybos nariu p. Dariumi Maikštėnu sutartį dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos.
4.3.Suteikti AB LESTO generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formos sąlygas.
4.4.Nustatyti AB LESTO nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą.
4.5.Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.


AB LESTO pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2012 m. gegužės 14 d., yra AB LESTO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per AB LESTO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per AB LESTO (emitento) vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją Swedbank, AB.

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ bei teikiama AB LESTO patalpose, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).

Informacija nekonfidenciali.

 

         Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8~5) 251 4516.


_LT_3 pr_AB LESTO 2011 metų penlo (nuostolio) paskirstymo projektas.pdf
_LT_1 ir 2 pr_2011 m. kons. ir bendrovės FA, MP kartu su neprikl. auditoriaus išvada ir atsakingų asmenų patvirtinimu.pdf
_LT_4 pr_Sutartis dėl AB LESTO nepriklausomo valdybos nario veiklos.pdf