Paskelbta: 2012-04-27 15:00:01 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 27 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.
Pritarta bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.
Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių už 2011 metus tvirtinimas.
Patvirtinti  bendrovės finansinių ataskaitų rinkiniai už 2011 metus.

4 darbotvarkės klausimas – 2011 metų pelno paskirstymas.
Patvirtintas 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. Lt Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje 9.028 2.615
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus 2.866 830
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 259 75
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.768 1.671
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 135 39
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 13.546 3.923
7) Pervedimai iš rezervų 457 132
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 14.138 4.095
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 0
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 2.986 865
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 11.002 3.186

 

5 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimas.
Audito komiteto nariais išrinkta Vanda Krivonosovienė (nepriklausomu nariu) ir Milana Buivydienė.

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2013 m. balandžio 30 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

7 darbotvarkės klausimas – Dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti dividendų politikos nuostatai.

 

         Finansų direktorė
         Vilija Milaševičiutė
         tel. 8-441-55 102


Patvirtinimas LT.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf
Dividendu politika.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf