Paskelbta: 2012-04-17 15:17:02 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2012 m. balandžio 27 d., darbotvarkės papildymas

 AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, buveinės adresas Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., valdybos 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma 7 klausimu – „Dividendų politikos tvirtinimas“.

 Susirinkimo data - 2012 m. balandžio 27 d. Susirinkimo pradžia - 14 val. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min.

 Valdybos siūloma eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
  3. Bendrovės 2011 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Audito komiteto narių rinkimas.
  6. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
  7. Dividendų politikos tvirtinimas.

 Papildytu susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl dividendų politikos tvirtinimo, Bendrovės valdyba siūlo akcininkams patvirtinti dividendų politikos nuostatus, nes dividendų politika leistų Bendrovei efektyviau panaudoti nepaskirstytą kapitalą, bei sukurti pridėtinę vertę Bendrovės akcininkams. Dividendų politikos inicijavimą paskatino nuolat augantys Bendrovės pardavimai, santykinai stabilus grynasis pelnas ir pinigų srautai, bei nedidelis Bendrovės finansinių skolų lygis. Numatoma, kad nustatytas minimalus 25% dividendų išmokėjimo koeficientas neapribos tolimesnių Bendrovės plėtros galimybių, suteiks daugiau pasitikėjimo ir vertės Bendrovės akcininkams, bei didins Bendrovės akcijų investicinį patrauklumą. Bendrovės valdyba numato, kad ateityje dividendų išmokėjimo koeficientas didės atitinkamai mažėjant Bendrovės skolų lygiui ir veiklos plėtros finansavimo poreikiui.

 Visi sprendimų projektai su papildytu 7 klausimu pateikti priede prie šio pranešimo.

 Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 20 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 Akcininkų teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2012 m. balandžio 13 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

 Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu info@vilkyskiu.lt.

 Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilkyskiu.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.  ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

 Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2012 m. balandžio 17 d. adresu: Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.vilkyskiu.lt).

 

         Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102


Igaliojimas LT.pdf
VP VAS sprendimu projektai.pdf
Dividendu politika.pdf
VP VAS balsavimo biuletenis LT.pdf
Patvirtinimas LT.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf