Paskelbta: 2012-04-06 22:06:59 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2012-04-06 22:06 CEST -- Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2012 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
1. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su auditoriaus išvada.

2. Konsoliduotas 2011 m. metinis pranešimas.
2. Šiuo klausimu balsuoti nereikia. Siūloma susipažinti su 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

3. 2011 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2011 m. metines finansines ataskaitas.

4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
4. Patvirtinti bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 litų (0 eurų);
2) grynasis ataskaitinių finansnių metų pelnas (nuostoliai): 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
3)  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 litų (0 eurų);
4) pervedimai iš rezervų: 0 litų (0 eurų);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 litų (0 eurų);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 274 870 348 litų (79 607 955 eurų);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 5 755 794 litų (1 666 993 eurų);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 269 114 554 litų (77 940 962 eurų);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 litų (0 eurų);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 litų (0 eurų);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 litų (0 eurų);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 litų (0 eurų).

5. Dėl savų akcijų įsigijimo.
Sprendimo projektas:
5.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti skirtumą tarp esamos akcijų kainos rinkoje ir bendrovės valdomo turto vertės.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
5.2. Pavesti bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

6. Valdybos nario rinkimai.
Sprendimo projektas:
6. Išrinkti _______________________ į bendrovės valdybą iki esamos valdybos kadencijos pabaigos.

         Prezidentas
         Dalius Kaziūnas
         Tel. (8 5) 273 3278


Invalda IFRS LT2011_.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas_2011.pdf
IVL1L_metinis pranesimas_2011.pdf