Paskelbta: 2012-04-06 15:43:37 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

2012-04-27 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. balandžio 27 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

 

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.

Sprendimo projektas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.

 

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.

Sprendimo projektas: Išklausyta.

 

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių už 2011 metus tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.

 

4 darbotvarkės klausimas – 2011 metų pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

 

  Tūkst. Lt Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje 9.028 2.615
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus 2.866 830
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 259 75
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.768 1.671
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 135 39
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 13.546 3.923
7) Pervedimai iš rezervų 457 132
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 14.138 4.095
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 0
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 2.986 865
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 11.002 3.186

 

5 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nariais siūloma išrinkti Vandą Krivonosovienę (nepriklausomu nariu) ir Milaną Buivydienę.

 

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2013 m. balandžio 30 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55 102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2011 m..pdf
Patvirtinimas LT.pdf
Vilkyskiu pienines 2011m. rezultatai LT.pdf