Paskelbta: 2012-03-29 17:10:54 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2012-03-29 17:10 CEST --  

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

 

2012 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) 2012 ir 2013 metų banko ir banko grupės finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta 2012 ir 2013 metų audito paslaugų kaina, neviršijanti 124.000 litų (be PVM) metams.

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:

  1. Pakeisti banko įstatų 1.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

      „1.4. Bankas turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, AB Šiaulių bankas. Bankas gali turėti keletą skirtingais skaičiais sunumeruotų antspaudų.

  1. Pakeisti banko įstatų 3.2.8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2.8. rezervas savoms akcijoms įsigyti; rezervas sudaromas Susirinkimo sprendimu iš Banko paskirstytinojo pelno ir naudojamas superkamoms savo akcijoms apmokėti;“

  1. Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, dienraštyje  “Lietuvos rytas”  ir  Centrinėje  reglamentuojamos informacijos bazėje  ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.“

  1. Pakeisti banko įstatų 6.20 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „6.20. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta Įstatų 6.18 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas  šaukiamas  ne anksčiau  kaip  praėjus  14  dienų  ir  ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Susirinkimo dienos.“

  1. Pakeisti banko įstatų 9.5.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „9.5.6. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;“

  1. Pakeisti banko įstatų 10.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius (klientų aptarnavimo skyrius ir kt.) ir darbo vietas bei įrengti automatizuotus punktus.“

  1. Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą,  rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą. Paskolų,  rizikų valdymo ir atlygio komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato priežiūros institucijos teisės aktai, šie įstatai, Valdybos patvirtinti komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai.“

  1. Pakeisti banko įstatų 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.2. Paskolų komitetas nagrinėja paskolų paraiškų dokumentus, sprendžia dėl paskolų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, vertina paskolos riziką, teikia pasiūlymus dėl paskolų teikimo, paskolų administravimo procedūrų tobulinimo ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“

  1. Papildyti banko įstatus 11.5 punktu:

„11.5. Atlygio komitetas vertina kintamojo atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir likvidumą, prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančių darbuotojų kintamuosius atlygius, rengia sprendimų dėl kintamojo atlygio projektus ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“

7.10. Įgalioti (su teise perįgalioti) banko administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus.

 

8) į banko stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Sigitas Baguckas, Vigintas Butkus, Vytautas Junevičius, Gintaras Kateiva, Peter Reiniger, Ramunė Zabulienė.

Administracijos vadovas Audrius Žiugžda

         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.


Audito_isvada.PDF
Pelno_nuost_paskirtymas.pdf
Konsoliduotas_metinis_pranesimas.pdf
Finansines_ataskaitos.pdf