Avaldatud: 2012-03-05 08:28:30 CET
Tallinna Vesi
Börsiteade

Tallinna Ringkonnakohus jättis muutmata Tallinna Halduskohtu lahendi, millega peatati Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmine

02. märtsil 2012. a. jättis Tallinna Ringkonnakohus Konkurentsiameti 17. veebruari 2012. a. esitatud määruskaebuse rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 06. veebruari 2012. a. lahendi muutmata, millega Tallinna Halduskohus peatas Konkurentsiameti poolt AS-ile Tallinna Vesi tehtud ettekirjutuse täitmise. Tallinna Ringkonnakohtu vastavat määrust ei ole võimalik Riigikohtusse edasi kaevata.

Tallinna Ringkonnakohtu lahend tähendab, et AS-i Tallinna Vesi kehtivad (2010. a. seisuga) tariifid jäävad jõusse kõigi klientide jaoks, kuni viimases kohtuinstantsis on tehtud lõplik otsus. Ettevõtte kaebusi puudutavas kohtumenetluses ei ole seni kohtu poolt istungi päeva kindlaks määratud. Ettevõte informeerib investoreid käimasoleva vaidlusega seotud edasistest arengutest. Ühtlasi soovib AS Tallinna Vesi oma klientidele kinnitada, et Ettevõte kavatseb jätkata erastamislepingus ettenähtud kõrgekvaliteedilisel tasemel teenuse osutamist nii nagu ta on seda teinud viimase 11. aasta jooksul.

AS-i Talinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul peab Ettevõte tervitatavaks nii Tallinna Halduskohtu kui Tallinna Ringkonnakohtu otsust mitte võtta tariifide suhtes esialgseid seisukohti enne lõplikku kohtuotsust. “Ootame, et kohus saaks järgnevalt asuda kaaluma mõlema osapoole tõendeid ning võtta erastamislepingu kui terviku alusel vastu informeeritud otsus,”lisas Plenderleith.

AS Tallinna Vesi on jätkuvalt seisukohal, et olukord, kus ettevõte peab käima riigiga kohut, kaitstmaks end Eesti ametivõimude poolt erastamislepingus sätestatud tingimuste heauskse täitmise pärast, on üllatav. Ettevõte on jätkuvalt väljendanud oma poolehoidu läbipaistvale regulatsioonile ning valmisolekut mõtestatud ja konkreetsele, tõenditele toetuvale argumenteeritud dialoogile, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingut. Tänaseni on aga Konkurentsiamet kategooriliselt keeldunud analüüsimast erastamisega saavutatud hüvesid ning Ettevõtte majandus- ja tootmistulemusi alates 2001. aastast, välistades sellega igasuguse dialoogi võimaluse.

Vastuseks Konkurentsiameti 10. oktoobri 2011.a. ettekirjutusele, mis kohustas Ettevõtet esitama hiljemalt 14. novembril hinnataotluse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra, esitas Ettevõte 9. novembril 2011.a. Tallinna halduskohtule taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, paludes kohtul peatada ettekirjutuse kehtivus, kuni kohus teeb otsuse ettekirjutust vaidlustava kaebuse osas. Kohus liitis 6. veebruaril nii kehtivate 2010.a. tariifide kui 2011.a. hinnataotluse mittekooskõlastamise kohtumenetlused, seega on ettekirjutuse täitmine peatatud, kuni mõlemad vaidlused on lahenduse leidnud.

         Mariliis Topp
         AS Tallinna Vesi
         Kommunikatsioonijuht
         62 62 275