Avaldatud: 2012-02-28 11:13:31 CET
Harju Elekter
Kvartaliaruanne

Kontserni majandustulemused, 4.kvartal ja 12 kuud 2011

Eesti, 2012-02-28 11:13 CET --

ASi Harju Elekter 2011. aasta majandustulemused olid ootuspäraselt head. Tõhusa müügitöö ja arendustegevuse tulemusel kasvas müügitulu kontserni kõigis ettevõtetes. Tooteportfellis suutsime kasvatada suurema lisandväärtusega toodete osakaalu, saavutades kasumlikkuse tõusu kolmandiku võrra. Hindame oma võimalusi ka järgnevate perioodide suhtes positiivseks. Tegutseme piisava paindlikkusega, et pakkuda tänases turusituatsioonis klientidele kvaliteetseid tooteid ja sobivaid lahendusi.

Tähtsamad näitajad (EUR’000) IVkv 2011 IVkv 2010 2011 2010
Müügitulu                    13 101 12 876 46 674 40 885
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)   834 698 3 378 2 898
Ärikasum (EBIT)                   520 352 2 025 1 519
Perioodi puhaskasum              624 281 2 948 2 295
 sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa   puhaskasumist     571 173 2 773 2 173
Kasum aktsia kohta (EUR)    0,03 0,01 0,17 0,13

12 kuuga kasvas Kontserni müügimaht 14,2% 46,7 miljoni euroni, kusjuures 5,8 miljoni euro suurusest juurdekasvust tuli enamus ehk 5,5 miljonit eurot Kontserni omatoodete müügist. Elektriseadmete müük kasvas ligi 18% 37,9 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügimahust 81%.

93,5% (2010: 85%) konsolideeritud müügitulust teeniti Kontserni ettevõtete koduturgudel (Eestis, Leedus ja Soomes). Enim kasvasid müügimahud Soome (29,7%) ja Eesti turgudel (28,4%). Müük Leedu turule jäi 2010. aasta tasemele. Samas on Leedu segmendi müügitulu aruandeaastal kasvanud 3,6% 6 miljoni euroni, millest müük koduturule moodustas 67% (2010: 72%). Leedu ettevõte kasvatas oluliselt müügimahte Läti, Taani, Poola ja Norra turgudel; uute turgudena lisandusid USA ja Brasiilia.

Äritegevuse kulud kasvasid IV kvartalis 0,4% 12,6 miljoni euroni, sealhulgas vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 0,8% ja turustuskulud 2,1%, üldhalduskulud kasvasid 17,9%. Aastaga kasvasid äritegevuse kulud 13,3% 44,6 miljoni euroni, sealhulgas müüdud toodete ja teenuste kulud 12,0% ning turustus- ja üldhalduskulud enam kui 20%. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasv nii IV kvartalis kui ka aastas müügitulude kasvust väiksemaks.

Üks tegevuskulude tõusu põhjusi peitub tööjõukulude kasvus. Kulutused tööjõule kasvasid 2011. aasta neljandas kvartalis 21% 3,2 miljoni euroni ja 12 kuuga 19,6% 10,9 miljoni euroni. 2010. aastal rakendati Kontsernis kokkuhoiurežiimi, palgad olid külmutatud ja töötajad viidi ajutiselt osalisele tööajale. Käesoleval aastal on seoses tellimuste mahu kasvuga töötatud täistööajaga, Kontserni ettevõtetesse on rekruteeritud uusi töötajaid ning kolmandas kvartalis kasutati ajutiselt ka täiendavat tööjõuressurssi. Aruandekvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 436 inimest, mis oli keskmiselt 16 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. 12 kuu keskmine töötajate arv oli 427, mis oli keskmiselt 3 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 457 inimest, mis oli 17 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Aruandeperioodil on vastavalt Kontsernis kehtivale preemiasüsteemile töötajatele välja makstud ka lisatasusid. Neljandas kvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 1 900 (2010 IV kv: 1 618) tuhat eurot, ja 12 kuuga 7 699 (2010: 6 672) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus töötaja kohta kasvas 2011. aastal 14% 1 502 euroni. Rootsi ja Soome keskmine palk ületab Eesti ja Leedu keskmist töötasu ligi kolmekordselt.

Neljanda kvartali ärikasum oli 520 (2010 IV kv: 352) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 834 (2010 IV kv: 698) tuhat eurot. Ärirentaablus paranes aruandekvartalis 1,3 protsendipunkti ja ärirentaablus enne kulumit 1 protsendipunkti võrra, olles vastavalt 4,0% ja 6,4%. 12 kuu konsolideeritud ärikasum oli     2 025 tuhat eurot, mis oli 506 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil. Ärikasum enne kulumit oli 3 378 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 16,5%. Ärirentaablus enne kulumit oli 2011. aastal 7,2% (2010: 7,1%) ja ärirentaablus 4,3%, mis oli 0,6 protsendipunkti parem võrreldava perioodi näitajast.

Aruandekvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 97 (2010 IV kv: 5) tuhat eurot ja 12 kuuga kokku 497 (2010: 61) tuhat eurot. Netofinantskulu oli IV kvartalis 16 (2010 IV kv: 14) tuhat eurot. 12 kuuga teeniti kokkuvõttes netofinantstulu 744 tuhat eurot, mis oli 298 tuhande euro võrra vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandeaastal saadi dividenditulu 235 tuhat eurot enam kui võrreldaval perioodil, kokku 795 tuhat eurot, samas müüdi 2010. aasta esimeses kvartalis 80 tuhat PKC Group Oyj aktsiat ja finantstulu aktsiate müügilt oli 522 tuhat eurot.

Kokkuvõtteks kujunes IV kvartali konsolideeritud puhaskasumiks 624  (2010 IV kv: 281) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 571 (2010 IV kv: 173) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli IV kvartalis 0,03 (2010 IV kv: 0,01) eurot.  12 kuuga teeniti puhaskasumit aktsia kohta 0,17 (2010: 0,13) eurot. Konsolideeritud puhaskasum kasvas aastaga 28,5%  2 948 tuhande euroni, sellest emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 2 773 (2010: 2 173) tuhat eurot.

Kontserni varade maht oli 31.12.2011 seisuga 52,9 (31.12.2010: 55,1) miljonit eurot, kahanedes aastaga 2,2  miljoni euro võrra.

PKC Group Oyj aktsia turuhind Helsingi börsil kasvas neljanda kvartaliga 1,07, kuid 12 kuuga vähenes 3,94 euro võrra 11,43 euroni. Aktsia ümberhindluse kasum oli aruandekvartalis 1,5 miljonit eurot. 12 kuuga kokku saadi finantsvara ümberhindlusest kahjumit 5,5 miljonit eurot, mille võrra vähenes investeeringu maksumus varades ja reservid omakapitalis. Samas 2010. aastal finantsvarade väärtus ja reservid omakapitalis kasvasid 12,3 miljoni euro võrra, sh. IV kvartalis 5,8 miljoni euro võrra.

Aruandeaastal investeeris Kontsern kinnisvarainvesteeringutesse 2,5 miljonit, materiaalsesse põhi-varasse 0,5 miljonit ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 miljonit eurot, kokku 3,1 miljonit eurot. Võrreldaval perioodil investeeriti kinnisvarainvesteeringutesse 0,3, materiaalsesse põhivarasse 2,3 ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 miljonit eurot, kokku 2,7 miljonit eurot.

Intressi kandvad võlakohustused kasvasid 12 kuuga 447 tuhande euro võrra 3,8 miljoni euroni. Aastaga maksti tagasi kogu pikaajaline laen summas 65 (2010: 235) tuhat eurot, tasuti kapitalirendi põhimakseid 272 (2010: 289) tuhat eurot. Lühiajaline arvelduskrediit kasvas 12 kuuga 771 tuhande euro võrra 2,0 miljoni euroni.

Raha ja rahaekvivalendid vähenesid 2011. aastaga 1 585 tuhande euro võrra 815 tuhande euroni. Äritegevusest tuli aruandeperioodil raha sisse 1 246 tuhat eurot, rahavoog välja oli investeerimistegevusest 2 214 tuhat ja finantseerimistegevusest 617 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil kasvasid raha ja rahaekvivalendid 119 tuhande euro võrra 2 400 tuhande euroni. Äritegevusest tuli raha sisse 965 tuhat ja investeerimistegevusest 193 tuhat eurot, finantseerimistegevusest läks raha välja   1 039 tuhat eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja

Lisainformatsioon:
Harju Elektri 4. kvartali ja 12 kuu vahearuanne; Karin Padjus, finantsdirektor (tel 674 7403).

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2011        
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 31.12.11 31.12.10    
Raha, pangakontod                         815 2 400    
Nōuded ostjatele ja muud nõuded               7 848 6 479    
Ettemaksed 104 123    
Ettevõtte tulumaks 20 0    
Edasilükkunud tulumaksu vara 3 0    
Varud                           6 658 5 411    
Käibevara kokku                       15 448 14 413    
Edasilükkunud tulumaksu vara 32 0    
Sidusettevõtete aktsiad 1 177 680    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             16 023 21 539    
Kinnisvarainvesteeringud 10 833 8 711    
Materiaalne põhivara            8 985 9 350    
Immateriaalne põhivara           422 421    
Põhivara kokku                        37 472 40 701    
VARAD KOKKU                 52 920 55 114    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        2 245 1 539    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  6 268 5 178    
Maksuvõlad                             758 915    
Ettevõtte tulumaks 29 19    
Lühiajalised eraldised 17 79    
Kokku lühiajal.kohustused         9 317 7 730    
Pikaajalised kohustused         1 569 1 838    
Kohustused kokku                      10 886 9 568    
Aktsiakapital                         11 760 10 737    
Ülekurss 0 384    
Reservkapital                         15 881 21 396    
Jaotamata kasum   12 672 11 440    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 40 313 43 957    
Mitte-kontrolliv osalus 1 721 1 589    
Kokku omakapital                      42 034 45 546    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              52 920 55 114    
         
         
KASUMIARUANNE        
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2011      
Konsolideeritud, auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV4 2011 KV4 2010 2011 2010
Realiseerimise  netokäive                  13 101 12 876 46 674 40 885
Realiseeritud toodete kulud                -10 956 -11 047 -38 863 -34 697
Kogukasum                                  2 145 1 829 7 811 6 188
Turustuskulud                        -604 -618 -2 270 -1 885
Üldhalduskulud                       -995 -844 -3 455 -2 770
Muud äritulud                              -4 0 16 29
Muud ärikulud                              -22 -15 -77 -43
Ärikasum                                      520 352 2 025 1 519
Neto finantstulud/ (-kulud) -16 -14 744 1 042
Tulu sidusettevõttest 97 5 497 61
Kasum enne maksustamist                 601 343 3 266 2 622
Tulumaks 23 -62 -318 -327
Maksustamisjärgne kasum, sh 624 281 2 948 2 295
   emaettevõtte omanike osa                  571 173 2 773 2 173
   mitte-kontrolliv osa 53 108 175 122
Tava puhaskasum aktsia kohta  0,03 0,01 0,17 0,13
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  0,03 0,01 0,16 0,13

Karin Padjus
Finantsdirektor
       

 


HE_12kuud2011_est.pdf