Paskelbta: 2011-10-28 08:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. spalio 27 d., balsavimo rezultatai

PAnevėžys, Lietuva, 2011-10-28 08:00 CEST -- 2011 m. spalio 27 d. įvykusio eilinio visuotinio  AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 940 398 balsus.

Iš viso Susirinkime dalyvavo 10 Susirinkimo apskaitos dienos (2011-10-20) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 110 196 901 akcijų balsų, tai sudaro 69,33 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo iš viso pateikta:

 • 6 iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių, iš jų: galiojančių – 6, negaliojančių – nėra.

Balsavimo teisės perleidimo sutarčių pateikta nebuvo.

Susirinkime atstovaujama 110 196 901 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės akcijoms, iš jų:

 • asmeniškai – 23 098 316;
 • įgaliotinių – 0,
 • asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis – 0,
 • pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 87 098 585,
 • pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus – 0.

Susirinkimo kvorumas yra.

Balsavimo Susirinkime rezultatai:

1. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. 2010–2011 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

4. Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:

 1. Supirkti iki 1 589 403 vnt. (vieno milijono penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų trijų vienetų) Bendrovės paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, t.y. iki 1 procento visų Bendrovės akcijų;
 2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
 3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
 4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 0,868 EUR (3,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 0,290 EUR (1,00 Lt);
 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai;
 6. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas;
 7. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimas. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 1 600 000 Lt (vieno milijono šešių šimtų  tūkstančių litų) (463 392,03 EUR) rezervą.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 425 059 Lt
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4 716 384 Lt
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -
4) pervedimai iš rezervų -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 5 141 443 Lt
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 250 000 Lt
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 1 600 000 Lt
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 3 291 443 Lt

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

8. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

Sprendimas:

 1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
 2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2011–2012 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
 3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

         Pagarbiai
         Valdybos pirmininkas
         Darius Zubas


Audito komiteto veiklos ataskaita.pdf
LNA 2010-2011 pranesimas_kodeksas.pdf
LNA 2010-2011 IFRS.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf