Paskelbta: 2011-10-10 07:48:24 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB Vilkyškių pieninė akcininkų susirinkimas

AB Vilkyškių pieninė (įmonės kodas 277160980) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. lapkričio 5 d. 14 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.), šaukiamas neeilinis visuotinis AB Vilkyškių pieninė  akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. spalio 27 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2011 m. spalio 24 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu, arba elektroniniu paštu centras@cheese.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m. lapkričio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu centras@cheese.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.  ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Atvykstantiems į neeilinį susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2011 m. spalio 10 d. adresu: Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.cheese.lt).

 

         Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. (8-441) 55 102