Offentliggjort: 2011-10-10 00:03:57 CEST
Max Bank A/S
Selskabsmeddelelse

Max Bank A/S har indgået aftale med Finansiel Stabilitet om afvikling under Bankpakke IV, model II

Max Bank A/S har indgået aftale med Finansiel Stabilitet om afvikling under Bankpakke IV, model II - samtlige bankens aktiver og samtlige bankens passiver, bortset fra bankens aktiekapital og anden efterstillet kapital inklusive renter heraf, er overdraget til et selskab under Finansiel Stabilitet A/S

  • Banken har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om afvikling efter Bankpakke IV, model II, hvorved samtlige bankens aktiver og samtlige bankens passiver, bortset fra bankens aktiekapital og anden efterstillet kapital inklusive renter heraf, er overdraget til et nystiftet selskab under Finansiel Stabilitet A/S ved navn Max Bank af 2011 A/S
  • Den fortsættende bank er åben for kunderne mandag morgen
  • Finansiel Stabilitet A/S har stillet likviditet til rådighed for den fortsættende bank
  • Max Bank A/S indgiver konkursbegæring
  • Medarbejderne fortsætter i den fortsættende bank
  • Information om orienterende aktionærmøde

Afvikling efter Bankpakke IV, model II

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14/2011 af 8. oktober 2011, har Finanstilsynet stillet krav om yderligere nedskrivninger og samt fastsat et øget solvenskrav for Max Bank A/S. Finanstilsynet fastsatte det nye solvenskrav til 18% efter nedskrivninger, hvilket har medført, at banken har meddelt Finanstilsynet, at banken, hvis den ikke inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist til søndag den 9. oktober 2011 kl. 18.00 kunne tilvejebringe den foreskrevne kapital eller finde en anden løsning på bankens situation, ville lade sig afvikle efter lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynets frist blev efterfølgende forlænget til mandag den 10. oktober 2011 kl. 6.59, jf. selskabsmeddelelse nr. 15/2011 af 9. oktober 2011.

Det har ikke været muligt for banken at tilvejebringe den nødvendige kapital til opfyldelse af det forøgede solvenskrav, hvorfor banken i dag har indgået aftale med Finansiel Stabilitet A/S om afvikling efter Bankpakke IV, model II, hvorved samtlige bankens aktiver og samtlige bankens passiver, passiver, bortset fra bankens aktiekapital og anden efterstillet kapital inklusive renter heraf, er overdraget til et nystiftet selskab under Finansiel Stabilitet A/S ved navn Max Bank af 2011 A/S.

Aftalen med Finansiel Stabilitet A/S er omtalt i et særskilt afsnit nedenfor.

Øgede nedskrivninger og forøget solvenskrav

Finanstilsynet har gennem de seneste uger gennemgået bankens engagementer. Denne gennemgang har resulteret i øgede krav til nedskrivninger på bankens udlånsportefølje og et øget krav til bankens individuelle solvensbehov.

Da det ikke har været muligt for banken at tilvejebringe den nødvendige kapital inden for den fastsatte tidsfrist, må banken desværre opgive sin selvstændighed.

Den primære forskel mellem bankens hidtidige vurdering af egne risici og Finanstilsynets vurdering baserer sig helt konkret på en fra Finanstilsynets side lavere værdiansættelse af sikkerheder i fast ejendom.

De øgede krav til nedskrivninger og solvensbehov relaterer sig primært til udlånsengagementer indenfor ejendomssektoren, som banken har taget ind for 5-7 år siden, og som det trods store bestræbelser efterfølgende ikke har været muligt at gøre sig fri af på grund af finanskrise og kreditstramninger generelt.

Bestyrelsen beklager meget dybt denne konsekvens - ikke mindst i forhold til bankens 200 medarbejdere, bankens aktionærer og andre, der har stillet ansvarlig kapital til rådighed samt i forhold til de lokalsamfund, som banken har været forankret i og støttet på forskellig vis.

Men beklagelsen gælder i allerhøjeste grad også i forhold til bankens ca. 35.000 kunder, der i en svær markedssituation loyalt har bakket op om Max Bank og bankens anderledes måde at være bank på med tæt relation, høj tilgængelighed og caféindrettede afdelinger, hvor uhøjtidelighed og oplevelse har været i fokus.

I erkendelse af, at det igennem en længere periode ikke har været muligt at rejse ekstra kapital for at styrke bankens solvens, har bestyrelsen arbejdet med alternative løsningsmodeller.

Således igangsatte banken i starten af året Plan 2013, som indebar en række markante driftsmæssige tiltag, blandt andet en stor reduktion af medarbejderstaben, filiallukninger, stærk neddrosling af alle øvrige omkostninger, øgede renter på udlån og en intensiv indsats for at slanke bankens balance. Plan 2013 er fulgt tæt, og den har løbende vist de positive resultater, banken har estimeret.

Sideløbende hermed har banken afsøgt mulighederne for både fusion og salg af hele eller dele af banken - uden det har ført til resultat. Desværre må banken nu konstatere, at bankens kreditbog på grund af tidernes ugunst er blevet forværret og at banken ikke kan leve op til de øgede kapitalkrav, som Finanstilsynet har pålagt banken.

Det skal understreges, at det er bestyrelsens holdning, at det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav er for højt, men bestyrelsen erkender i den foreliggende situation, at en afvikling via den nye Bankpakke IV, model II er den bedste løsning. Her lider ingen simple kreditorer eller indlånere tab - heller ikke indlånere med et indestående over 750.000 kr.

Endvidere vil bestyrelsen - trods den kedelige baggrund - glæde sig over, at alle bankens privatengagementer og dele af erhvervsengagementer bliver videreført i et nyt regi.

 

Aftalen med Finansiel Stabilitet A/S

Aftalen med Finansiel Stabilitet A/S indebærer i hovedtræk, at den fortsættende bank under Finansiel Stabilitet A/S, Max Bank af 2011 A/S, overtager samtlige bankens aktiver, herunder udlån og filialer og samtlige passiver, herunder indlån, garantier og øvrige kreditorer, bortset fra bankens aktiekapital og anden efterstillet kapital inklusive renter heraf. Ligeledes indtræder Max Bank af 2011 A/S i alle gensidigt bebyrdende aftaler, ligesom alle bankens medarbejdere, herunder direktionen, overtages med uændrede ansættelsesvilkår.

Den fortsættende bank er åben for kunderne mandag morgen, den 10. oktober 2011, og vil kunne betjene kunderne med deres almindelige forretninger, ligesom kontonumre og kort vil fungere som hidtil.

Finansiel Stabilitet A/S har stillet likviditet til rådighed for den fortsættende bank.

Indgivelse af konkursbegæring og ledelsens fratræden

Som konsekvens af ovennævnte forhold har banken dags dato besluttet at indgive konkursbegæring til skifteretten. Bankens nuværende direktion og bestyrelse fratræder, idet den udpegede kurator varetager ledelsesfunktionerne i banken fremadrettet.

Fristforlængelse

Som følge af den med Finansiel Stabilitet A/S indgåede aftale er den af Finanstilsynet fastsatte frist til opfyldelse af solvenskravet forlænget til mandag den 7. november 2011 kl. 12.00 med henblik på at muliggøre en smidig og problemløs overførsel af bankens aktiver mv., jf. selskabsmeddelelse nr. 15/2011 af 9. oktober 2011. Uanset bankens konkurs opretholdes bankens banktilladelse således i denne periode.

Suspension af handel med bankens værdipapirer på NASDAQ OMX Copenhagen

Som det fremgår af selskabsmeddelelse nr. 14/2011 af 8. oktober 2011 har banken anmodet NASDAQ OMX Copenhagen om at suspendere handlen med alle aktier og obligationer udstedt af banken og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Det drejer sig om værdipapirer handlet i følgende ISIN-koder:

Aktier:
Navn MAX                                                

ISIN DK0010305903

Obligationer:                                             

ISIN DKK0030255278, ISIN DKK0030248067, ISIN DKK0030239314
ISIN DK0030237292, ISIN DK0030237029, ISIN DK0030244074

                                                                 

Orienterende aktionærmøde

I henhold til § 247, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed indbyder bestyrelsen aktionærerne til et orienterende møde vedrørende dispositionen. Mødet vil blive søgt indkaldt til torsdag den 13. oktober 2011. Nærmere information om tid og sted vil blive bragt på den nye banks hjemmeside: www.maxbank.dk.

Yderligere information

For yderligere information, kontakt venligst administrerende direktør Henrik Lund, telefon 21 72 17 86.

 

 

Venlig hilsen

Max Bank A/S

 

 

Steen Sørensen                                                             Henrik Lund

Bestyrelsesformand                                                      Adm. direktør

 

Selskabsmeddelelse nr. 16/2011 


16. Selskabsmeddelelse2.pdf