Paskelbta: 2011-04-28 15:15:44 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

2011-04-28 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

 AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 28 d., priimti šie sprendimai:

 1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus.

Sprendimas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2010 metus.

 2 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus.

Išklausyta.

 3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių už 2010 metus tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2010 metus.

 4 darbotvarkės klausimas – 2010 metų pelno paskirstymas.

Sprendimas: Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):

1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2009 metų pabaigoje –       5.526 LTL (1.600 EUR)

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas –                            3.064 LTL (887 EUR)

3) Pervedimai iš rezervų –                                                                  438 LTL (127 EUR) 

4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) -                                              9.028 LTL (2.615 EUR)

iš jų:

 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus –                            259 LTL (75 EUR)

 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti –                                2.866 LTL (830 EUR) 

(arba 0,24 lt (0,0695 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)

 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –                                                  0 LTL (0 EUR) 

- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,

 darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams –                                        100 LTL (29 EUR) 

5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių

metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –                 5.803 LTL (1.681 EUR)

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102