Paskelbta: 2011-04-07 07:29:41 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

2011-04-28 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

 Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

 1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2010 metus. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2010 metus.

 2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus. Paskelbti auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus.

 3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2010 metus tvirtinimas. Patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 metus.

 4 darbotvarkės klausimas - 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. Patvirtinti 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą:

1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2009 metų pabaigoje –  5.526 LTL (1.600 EUR)

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas –                        3.064 LTL (887 EUR)

3) Pervedimai iš rezervų –                                                              438 LTL (127 EUR) 

4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš jų:                                   9.028 LTL (2.615 EUR)

 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus –                        259 LTL (75 EUR)

 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti –                           2.866 LTL (830 EUR) 

(arba 0,24 lt (0,0695 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)

 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus –                                             0 LTL (0 EUR) 

- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 100 LTL (29 EUR) 

5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus –                 5.803 LTL (1.681 EUR)

Akcininkai su bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektais gali susipažinti nuo 2011 m. balandžio 18 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. LT-99254 arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.cheese.lt)

 

         Daugiau informacijos įgaliota suteikti:
         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: 8-441-55102