Paskelbta: 2011-04-07 07:12:24 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą akcinės bendrovės Vilkyškių pieninė eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

 AB Vilkyškių pieninė (įmonės kodas 277160980) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d. 14 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose (Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.), šaukiamas eilinis visuotinis AB Vilkyškių pieninė akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min.

 Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
  3. Bendrovės 2010 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.

 Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. balandžio 20 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2011 m. gegužės 12 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2011 m. balandžio 13 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

 Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu, arba elektroniniu paštu centras@cheese.lt.

 Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu centras@cheese.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

 Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2011 m. balandžio 18 d. adresu: Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.cheese.lt).

 Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102